Viņš rakstīja par to, kā labāk vadīt mājsaimniecību

LadyLoan – Tavs sievišķīgākais kredītdevējs. Popularitāti saglabāja vārdi Mārtiņš, Ričards, Kārlis un Emīls. Pēc ilgstoša miera atkal bija izcēlies karš starp lielvarām, un Latvija tika ierauta šo notikumu virpulī. Pārraudzību pār uzvārdu izvēles gaitu veica zemnieku pagasttiesas un muižnieki. Tolaik nebija daudz latviešu, kas bija skolojušies, un latviešu valodā bija izdots ļoti maz grāmatu.

Vīriešu dzimtes lokāmās galotnes parasti ir -s, -š, -is, bet sieviešu dzimtes lokāmās galotnes parasti ir. Gliks darināja arī jaunvārdus, un daži no tiem latviešu valodā tiek plaši lietoti joprojām. Šajā laikā prasību Eiropas Cilvēktiesību tiesā iesniedza Juta Mencena, kas bija noslēgusi laulību ar Vācijas pilsoni un pieņēmusi vīra uzvārdu. No viduslaiku dokumentiem un hronikām zināma atsevišķu baltu vārdu transkripcija latīņu valodā -. А.Superanska]; PSRS Zinātņu akadēmija, Valodniecības institūts. Latviešu uzvārdu raksturīga īpatnība ir galotņu maiņa atbilstoši uzvārda īpašnieka dzimumam. gadu Jelgavas luterāņu mācītājs Rūdolfs Šulcs rakstīja, ka nelatviešu cilmes personvārdi ir atveidojami latviešu ortogrāfijā, piemēram, nevis grahmata sarakſtita no Carl Becker, bet gan no Kahrļa Beķķera. gadā latviskas cilmes latviešu personvārdi pazuda no biežāk lietojamo vārdu saraksta. Citvalodu personvārdus latviešu valodā atveido atbilstoši to izrunai oriģinālvalodā un iekļauj latviešu valodas gramatiskajā sistēmā.Latvijā biežāk lietojamie personu vārdi ir apkopoti latviešu vārda dienu kalendārā. Iesniedzēja apstrīdēja sava uzvārda jauno rakstību, taču arī zaudēja procesu visās tiesu instancēs. Visticamāk, Gliks bija tas, kurš izteica Fišeram domu par Bībeles tulkošanu latviski, un Fišers saprata, ka, izdodams Bībeli, viņš varētu gan veicināt izglītību, gan arī labi nopelnīt. Daži vēsturnieki ir izteikuši šaubas, vai Gliks pārtulkoja Bībeli viens pats. gadā izdeva Latvijas pasi ar uzvārdu Mencena. SIA Altero. [.] Tas mani mudināja šo valodu ar Dievam dotu stingru solījumu pamatīgi izpētīt un to pilnīgi apgūt.” Gliks bija apņēmies panākt, lai latvieši varētu lasīt Bībeli savā dzimtajā valodā. Domājams, ka šie vārdi raksturo vārdu došanas modi brāļu draudžu novados Vidzemē. Kurš aizdevums ar sms ir pats izdevīgākais  ?. Johans Fišers, kas bija Zviedrijas karaļa ieceltais superintendents, centās panākt, lai Vidzemē būtu iespējams iegūt izglītību latviešu valodā, turklāt Rīgā viņam piederēja grāmatspiestuve. Ģimene vērsās no sākuma Latvijas tiesās, norādot, ka uzvārds Šiškins ir atvasināts no krievu valodas lietvārda, kas nozīmē čiekurs, bet jaunajā rakstībā viņu uzvārda sakne iegūst nozīmi krūts vai pups. Tas, ka jaunais latviešu tulkojuma variants un krievu tulkojums ir gājuši zudumā, protams, ir skumji. Sveši vārdi, kur šie burti atrodas, jāraksta tā, ka ikkatrs latvietis lasīt un un saprast var." Pēc Latvijas Republikas nodibināšanas latviešu personvārdi tika apspriesti Valodniecības komisijas sēdēs. gadā Kārlis Kundziņš Baltijas Vēstnesī vērsās pret šo tradīciju: Mīļš jo mīļš ieradums ir pie latviešu rakstniekiem savus vārdus un pavārdus bez galotnēm rakstīt. Latviešu valodā tajā laikā nebija vārdu daudzu Bībeles terminu un jēdzienu izteikšanai, un Glika tulkojumā ir sastopamas vāciskas konstrukcijas. Rakstītajos avotos atrodami vairāku Rīgas pārcēlāju dzimtu uzvārdi - Raņķi, Muižeļi, Dumpji, Ozoliņi, Kalniņi, Sēļi, Kreši, Dāles, Rungaiņi, kas darbojās šajā nozarē vairākās paaudzēs. Pieauga to zēnu skaits, kuriem vecāki izraudzījās personvārdus Markuss, Ralfs, Daniels. gadā, bieži vien visi viena ciema iedzīvotāji ieguva vienu uzvārdu. Atsevišķi Latvijas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji uzskatīja, ka viņu vārdu un uzvārdu atveide pēc latviešu valodā pieņemtiem noteikumiem ir rupja iejaukšanās viņu privātajā dzīvē. gadā arī Lidija Kuhareca atteicās saņemt Latvijas nepilsoņa pasi, jo viņas uzvārda rakstība ukraiņu valodā ir. gadā populārākie jaundzimušo meiteņu vārdi Latvijas valstspiederīgajiem bija Sofija, Emīlija, Alise, Marta, Anna un Elza. Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas. Glika paveiktais darbs nav aizmirsts. Latviešu personvārdu vārdnīca. gadā populārākie zēnu jaundzimušo vārdi Latvijas valstspiederīgajiem bija Roberts, Gustavs, Daniels, Olivers, Marks un Kārlis.Gadsimtu mijā nemainīgs līderis sieviešu personvārdu vidū bija Laura, kura tuvākie sekotāji bija Elīna, Anna un Samanta. Pateicoties šo tulkotāju neatlaidībai, gandrīz ikvienā valodā, kādā vien cilvēki runā, tagad ir iespējams lasīt Dieva vārdus un saprast tajos ietverto patiesību. Tika izstrādāti noteikumi par uzvārdu pareizu rakstību Latvijas dokumentos. gados strauji pieauga arī latviskas cilmes vārdu došana jaundzimušajiem. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni. gadsimta sākuma tradīcijas: vācu personvārdus rakstīja oriģinālformā, bet krievu personvārdus transliterēja bez gramatizācijas. Uzvārdu drīkstēja pieņemt dzimtas vecākais, un tas pats uzvārds bija jāpieņem arī viņa dēliem un mazdēliem. Daļa no šiem vārdiem ir baltu cilmes, piemēram, Gerveders vai Dabrelis. gadsimtā ar lielāku dedzību tika veidotas kristīgās draudzes un luterāņu mācītāji lielāku uzmanību pievērsa zemnieku apgaismošanai un asimilētu svešcilmes kristīgo personvārdu došanai. «Mans vārds - mana bagātība». Atsevišķos gadījumos sastopami dubultuzvārdi, kuru daļas savieno ar defisi. Drīzumā viņš uzsāka arī Bībeles tulkošanu. Viņš rakstīja par to, kā labāk vadīt mājsaimniecību. Tomēr ar to tika panākts kaut kas vēl daudz svarīgāks - beidzot latvieši varēja lasīt Dieva Rakstus, Bībeli, savā dzimtajā valodā un skaidri saprast to mācības. Taču apstākļi vairs nebija labvēlīgi Bībeles tulkošanai. Vienlaikus pastāvēja arī pavārdi jeb iesaukas, kas varēja mainīties dzīves laikā un nepārgāja uz citiem ģimenes locekļiem. Tos viņš esot iestādījis par godu Kristiešu grieķu rakstu un Ebreju rakstu iztulkošanai.

Liepiņam - 60 : Koncerta frag. Mežaparka estrādē / Sveic V. Singajevska un Jaunatnes teātra aktieri

. Ja kāds no dēliem bija uzsācis patstāvīgu dzīvi, tad viņš varēja pieņemt arī atšķirīgu uzvārdu. [.].īsts latvietis nekad nesaka: Ose, Ozoling, Krūming, Kalning, bet Osis, Ozoliņš, Krūmiņš, Kalniņš. Iespējams, Bībeles grieķu valodu viņam Hamburgā mācīja latviešu mācītājs Jānis Reiters, ar kura palīdzību Gliks varēja papildināt arī savas latviešu valodas zināšanas. Vēlāk latviskas cilmes personvārdu popularitāte samazinājās.

Jūs esat zemes sāls: Sv. tēvs Pio kā garīgais vadītājs.

. Tātad Gliku diezgan droši var uzskatīt par vienīgo tulkotāju. Glika tulkojums Jehovas liecinieki māca citiem Bībeli pilsētā, kur Gliks to pārtulkoja Latviešu personvārdus veido viens vai vairāki vārdi, kam seko uzvārds. Līvu pārlatviskošanās rezultātā daļa no līvu personvārdiem kļuva par latviešu vārdiem, piemēram, Imants vai Uldis. Viņa tēvs bija luterāņu mācītājs, un mājās valdošā reliģiskā gaisotne arī Ernstā modināja vēlēšanos kalpot Dievam. Viņš rakstīja par to, kā labāk vadīt mājsaimniecību. Zemnieki tika pēc kārtas izsaukti uz pagasta tiesu un paziņoja savu izvēlēto uzvārdu. Tā vietā lietoti pievārdi, kas norādīja tā īpašnieka statusu un izcelsmes vietu. Nav šaubu, ka viņš savā darbā ir izmantojis Lutera tulkojumu, kā arī iestrādājis tekstā tos Bībeles fragmentus, kas latviski jau eksistēja, tomēr to apjoms salīdzinājumā ar Bībeles kopējo apjomu nav liels. [.] Latviešiem ir sava galotne ,,s”; neviens neteiks iekš nominativa: Pēter, Jān, Kārl, bet vienīgi: Pēters, Jāns jeb Jānis un Kārlis. Tomēr latviešu valodā rakstošie vācu autori un konservatīvie latvieši vēl samērā ilgi turpināja turēties pie veclatviešu perioda nekonsekventajām tradīcijām. Juris Baldunčiks letonika.lv Juris Baldunčiks, letonika.lv. Madara bija vienīgais populārākais latviešu cilmes sieviešu vārds, strauji pieauga meiteņu skaits, kam dots vārds Katrīna. Ernsts Gliks ir viens no daudzajiem, kas ir uzņēmušies grūto Bībeles tulkošanas darbu. Neilgi pēc savas ierašanās Latvijā Gliks sāka mācīties arī krievu valodu. Saprazdams, ka viņa Bībeles valodu zināšanas nav pietiekamas, Gliks devās uz Hamburgu, kur studēja senebreju un grieķu valodu. Alūksnē ir neliels muzejs, kurā glabājas dažādi Bībeles izdevumi, un starp eksponātiem ir arī Glika tulkojuma faksimilizdevums. Sagatavošanās tulkošanai Zeme, kur ieradās Gliks, toreiz bija Zviedrijas karalistes Vidzemes province. ECT Šiškinu prasību noraidīja. Glika tulkojums kļuva par ārkārtīgi nozīmīgu sasniegumu latviešu literārās valodas attīstībā. Būdams vācietis, viņš būtu varējis par pamatu savam tulkojumam izmantot Mārtiņa Lutera tulkojumu. Par to izcelsmi un nozīmes skaidrojumu izdoti gan zinātniski, gan uz subjektīviem novērojumiem balstīti apcerējumi.Vārda dienas svinēšana Latvijā tradicionāli ir tikpat populāra kā dzimšanas dienas svinēšana. Palaikam tika lietoti arī tēva vai mātes vārdi, piemēram, Teņa tēvs, Marijas Juris. Gliks rakstīja: ”Pirmais trūkums, ko, ierodoties šai zemē, ar savām gan jaunajām, tomēr Dieva godam kalpot gribošām acīm ieraudzīju, bija, ka latviešu baznīcai nav Bībeles. [.] Latviešu valodai ir svešas rakstuzīmes th, ä, ü, ö, y un citas. Gliku un viņa ģimeni aizveda gūstā uz Krieviju.* Šajos juku laikos jaunā latviešu Bībeles izdevuma manuskripts, kā arī krievu tulkojums tika nozaudēts. Piemēram, par Glika ieviestiem tiek uzskatīti vārdi ”apliecināt”, ”darboties”, ”dzimtene”, ”priekšzīme” un ”sapulcēties”. Glika audžumeitu vēlāk apprecēja Krievijas cars Pēteris I. Tomēr viņš centās izteikties labā latviešu valodā, un speciālisti atzinīgi vērtē viņa darba kvalitāti. Ja dzimtas vecākais bija miris, tad viņa dēli drīkstēja pieņemt katrs savu uzvārdu..arī vāciski skanošiem vārdiem ar un nav jāaizmirst pielikt galotni , piemēram, Kleinbergs, Reinsons. Viņš nolēma iztulkot Bībeli valodā, ko pats vēl neprata. Rīga : LU Latviešu valodas institūts. Pēc senlatviešu kristīšanas vai pāriešanas katoļu ticībā lielākā daļa zemnieku saglabāja senos vārdus, bieži vien vienlaikus ar kristībās piešķirtajiem baznīcas vārdiem jeb „krustavārdiem”. gada populārākais latviešu vārds Jānis zaudēja savas vadošās pozīcijas kā jaundzimušajiem zēniem dotais vārds, sākotnēji tās atdodot Robertam un vēlāk Artūram. gadā Vidzemes guberņā veica tā saukto „dvēseļu revīziju”. Taču Glika tulkojuma ietekme ir tik liela, ka līdz pat mūsdienām ikviens, kas lasa Bībeli latviešu valodā, kaut kādā mērā bauda viņa darba augļus. pantā bija minēts, ka pie uzvārdu maiņas „Latviešu tautības pilsoņiem jāizvēlas vienīgi latviski uzvārdi. Fišers vērsās pie Zviedrijas karaļa Kārļa XI ar lūgumu atļaut Bībeles tulkošanu latviski, un karalis deva šādu atļauju, kā arī piekrita atvēlēt līdzekļus šim darbam. Vidzemes un Kurzemes guberņās uzvārdu rakstība tolaik atbilda vācu valodas grafētikai un ortogrāfijai, piemēram, Anna Kahrkling vai Anna Kārkliņ. Taču Gliks vēlējās paveikt darbu pēc iespējas labāk un tāpēc nolēma tulkot no pamatvalodām - senebreju un grieķu. Tikmēr Gliks mērķtiecīgi gatavojās tulkošanai. Dzimtcilvēku brīvlaišana un uzvārdu došana notika pakāpeniski - pirmie uzvārdus izvēlējās saimnieki, pēc tam muižu kalpi un visbeidzot zemnieku saimniecību kalpi

Komentāri