Vai labklājību nosaka tikai ienākumu daudzums?

Tās kodolu veidoja bijušie Nacionālā kluba biedri un Latvijas Universitātes antisemītiski no­skaņotie mācībspēki un studenti. Zūdot Polijas patronātam, pirmie cieta Kurzemes ebreji. Topošā Latvijas ebreju kopiena aktīvi atbalstīja Ivara God­ma­ņa vadīto Latvijas demokrātisko valdību - Ministru Padomi, kurā noteicošā loma bija LTF pārstāvjiem. Varēja ļauties antisemītisma hip­notiskajam pievilkšanas spēkam, piekrist nacistu "etniskās tīrīšanas" pasākumiem un pašiem tajos piedalīties, varēja izlikties nere­dzam līdzpilsoņu briesmīgo nelaimi, tāds izvēles variants bija šķie­tama "neitralitāte". Katrīna II izdod dekrētu, kas atļauj Kurzemes ebrejiem apmesties Slokā un Slokas pilsoņiem tirgoties Rīgā. gada sākumā Bundam bija jau vairāk nekā tūk­stotis biedru. Jelgavā dar­bojās vāciska ebreju skola, kas mācīja bērnus ebreju apgaismības haskalas ideju garā. gada vasa­rā, kad aizsākās ebreju iznīcināšana, ievērojama sabiedrības daļa to noso­dīja un, kā nu prazdama, centās ebrejiem palīdzēt, sniedzot mo­rā­lu atbalstu un gādājot pārtiku.

Iztikas minimuma patēriņa grozs bez izmaiņām: 1991=2011.

. Koncentrācijas nometnes bija arī Strazdu muižā, Salaspilī un Dundagā. Lange saņēma Himlera pavēli celt lielu koncen­trācijas nometni Salaspilī. Tikko no bēgļu gai­tām atgriezušies, ebreju uzņēmēji sāka dibināt bankas, kredītsabied­­­-rības un kooperatīvus. Viņi savlaicīgi spēja nodibi­nāt kontaktus ar vairākām pretpadomju pretestības grupām un at­se­višķiem pērkonkrustiešiem padomju okupētajā Latvijā. gadā daļēji atcēla iepriekšējo ķeizaru aizliegumus pret ebrejiem. Taču pirmoreiz izpaudās arī vienas iedzīvotāju daļas norai­došā stāja, kas sakņojās reliģiski motivētos aizspriedumos un saim­nieciskās konkurences argumentos. Uz integrācijas ceļa Rīgas ebreju mūsdienu kopiena Latvijas Republikas ārlietu ministra Induļa Bērziņa ievadvārdi Latvija ir apņēmusies atbalstīt vēstures izpētes darbu, pagātnes izvērtēšanu, vēstures mācīšanu un sapratnes veicināšanu līdzcilvēku vidū. gada septembrī iebruka Rīgas Centrālcietumā un atbrī­voja tur apcietinātos biedrus. gada rudenī Latviešu sociāldemokrātiskās strādnieku par­tijas Rīgas komiteja un Bunda Rīgas komiteja noslēdza sadarbības līgumu un nodibināja koordinējošo Rīgas Federatīvo komiteju. Šī pasā­kuma īstenošanai tika izveidotas piecas speciālas vācu policijas un drošības dienesta rīcības grupas Einsatzgruppen der Sichereitspolizei und des SD, saīsināti - einzacgrupas.

Laikmeta zīmes

. Draudzes priekšsēdētājs ir sporta skolas direktors Naums Vorobeičiks. Par augstāko ētikas arbitru Latvijas žurnālistikā daudzi uzskata Ābramu Kleckinu. Taču antisemīti arī tad nerimās. Ebreji neiestājās Latvijas Karaskolā un netika tur arī aicināti, viņiem pat nepiešķīra virsnieka vietnieka pa­kāpi. valstu kapi­tālistiem, lai Latvijas ekonomikā ieplūdinātu ārzemju investīci­jas. gadā trīs sezonas Nacionālās operas galvenā diriģenta pienākumi tika uzticēti Emilam Kuperam. Protams, strauji palielinājās arī pašu eb­reju finansistu, rūp­nieku un tirgotāju ienākumi. Fīdlers, kurš, aizbraucot uz Maskavu ārstēt Borisu Godunovu, saņēma rātes izziņu - rekomendāciju, ka triju gadu dziedniecības praksē Rīgā nevienam "nav noda­rījis neko ļaunu". Pirmais aizdevums bez maksas dod iespēju aizņemties ātro kredītu bez procentiem, bez komisijas maksām. Kurzemes hercogi neatļāva ebreju bēgļiem apmesties hercogistē un Jaunsubatē ienākušos pat izraidīja. Bērmanu ap­balvoja ar Triju Zvaigžņu ordeni. Tas viss labvēlīgi ietekmējis arī Latvijas ebreju kopienas dzīvi. gadā Šis skolu tīkls nodrošināja ebreju jaunatnes izglītošanu viņu na­cio­­nālās identitātes garā. Tā bija pirmā atjaunotā ebreju nacionālā skola visā tālaika PSRS te­ritorijā. gada augustā sākās Latvijas ebreju pilsonisko un poli­tisko darbinieku aresti. Ebrejiem aizliedza ap­meklēt šos kapus. Ebreji masveidā repatriējas uz Izraēlu un emigrē uz ASV. jūlijā no­de­dzināja ho­rālo sinagogu Gogoļa ielā, pēc tam - sinagogas Mas­kavas un Stabu ielā, tajās dienās nogalināja daudzus ebrejus, to skaitā bēg­ļus no Lietuvas. Aktīvi atbalstīt Latvijas Tautas fronti. Vai labklājību nosaka tikai ienākumu daudzums. februārī tika piešķirts valsts akreditēta muzeja statuss. Tās vēlējās panākt bēgļu un deportēto atgriešanos. Taču starp nacionālistiskām politiskām aprindām, kas vēlējās vei­dot Latviju tikai par latviešu etnosa valsti, bija samērā daudz ebreju nī­dēju. gadā izstrādājot koncepciju "Par nodokļu, nodevu un citu maksājumu atvieglojumu sistēmas pilnveidošanu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem". Taču vēstures avoti lie­cina, ka atsevišķi ebreju tirgotāji tomēr ir ieradušies Māras zemē, kuras garīgie valdnieki bīskapi nebija pret ebrejiem tik naidīgi. Veidojās arī pretestības grupa, kas iepirka ieročus. gadā Rīgas Ar­be­ter­­heimā viesojās un uzstājās Vla­dimirs Majakovskis. Apcietināja arī Žaņa Pūķa sievu Annu, Kārļa Pūķa sievu Elzu un viņu abu māti Ievu Dzeni. Tos, kuri atteicās iet vai nespēja paiet, nogalināja turpat. Ir jāatzīmē arī ebreju dalība Latvijas sportā, kur liela loma bija klu­biem un. Par savu galve­no padom­nieku hercogs izvēlējās finansistu ebreju Leviju Lipma­nu, kurš sagā­dāja Kurzemei kredītus no ārvalstīm, veicināja ebreju uzņē­mēju un amatnieku ieceļošanu no vācu zemēm. Šobrīd skolēniem ir pieejamas vairākas grāmatas, kas pievēršas holokausta tematikai un arī ebreju kopienas vēsturei Latvijā. Latvijas tautsaimniecība kopumā no tā tikai ieguva. No šiem ebrejiem zemnieki uzzināja par apkārtnes notikumiem un guva ne vienu vien vērtīgu padomu sadzīves un saimnieciskajos jautā­ju­mos. Antisemīti noraidīja šādu iespēju. gadā Rīga padevās Zviedrijas karalim Gustavam Ādolfam, kurš savās pil­sētai do­tās privilēģijās apstiprināja rātes iepriekšējās tiesības. Līdzās sinagogas atjaunoša­­nas darbiem notiek Sabiles ebreju kapsētas sakopšana. Lackis LTP sēdē paziņoja: "Valsts cel­šana nav izdevīgs uzņēmums vai na­cionālā vairākuma pri­vilēģija, bet visu Latvijas iedzīvotāju lieta." Domstarpības tika risi­nātas diskusi­jās un brīžiem asās polemikās. Ulmanis izvei­doja starp­­tautisku Latvijas Vēsturnieku komisiju. Ulmanis kādā valdības sēdē esot uzsvēris, ka Latvijā "pretžīdu likumi" nebūs. Vairāki simti, valdības vilināti, devās ceļā uz Rietumsibīriju, bet viņu lielākā daļa aizgāja bojā salā un badā. Latviešu tauta neatbalstīja varmācīgo akciju pret ebrejiem, ta­ču vācu armijā tā saskatīja savu lielāko ienaidnieku un veidoja sa­vus strēlnieku pulkus, kas sargāja Rīgu, apturēja vācu virzību uz zieme­ļiem. Iespējams, ka šeit palaikam iera­dās Vācijas zemju valdnieku privileģēti vai pat pilnvaroti ebreji, jo Livonijas federācija bija vācu Svētās Romas impērijas sastāvdaļa. Vīķe-Freiberga, tās ir tul­kojis luterāņu mācītājs G. Šāds rasisms sevišķi bīstamā veidā izplatī­jās Vācijā, kur kļuva par politiskā avantūrista Ādolfa Hitlera vadītās Na­cio­nālsociālistiskās partijas ideoloģijas pamatelementu. Izriet, ka metodikas izstrāde uzticama zinātniekiem un pētniecības institūtu pārstāvjiem, nevis valsts ierēdņiem," ministrijas pozīciju pauž LM Komunikācijas nodaļas vadītāja Marika Kupče. Tādēļ ebreju skaits atkal pieauga. No visas ģimenes ar smagi iedra­gātu veselību no apcietinājuma Vācijā pārradās vienīgi Elza. Kupera nozīme latviešu opermūzikas attīstībā ir milzīga. Tām palīdzību sniedza ebreju reliģiskās draudzes, dažkārt seku­lāro kopienu palīdzības kases. gadu šī par­tija zaudēja savu ietekmi, jo maz rūpējās par ebreju kopējām interesēm. Jaunā liberālā likumdošana būtiski mainīja arī ebreju tie­sisko stāvokli. Latvijas specifiskajā sabiedriski politiskā situācijā, ko bija radījusi divu svešu varu okupācija, nebija arī priekš­no­tei­kumu, lai pret­darbība holokaustam varētu integrēties kādā no pretestības kus­tībām - padomju vai nacionāli patriotiskajā. gadā Katrīna II izsludināja svarīgu dekrētu, kas deva Kur­zemes ebrejiem tiesības apmesties uz dzīvi Vidzemes guberņas pil­sētā Slokā un, kā Slokas pilsoņiem, pastāvīgi tirgoties Rīgā. Veinberga Latviešu tautas partija, kas pilnīgi atbalstīja melnsimtnieku antisemītismu. Ebreju jaunatnes organizācija tūlīt pat izvei­doja savu pagrīdes tīklu un centās turpināt cionisma propa­gan­dēšanu. Ebreju sa­biedrība uz to ir atbildējusi ar lojalitāti pret Latvijas nacionālo valsti un atbal­stu tās attīstības centieniem. Valsts pārvaldes aparātā viņu bija ļoti maz, un šī ir viena no tālaika politikas negatī­vām iezīmēm. Bieži vien ebreju tirgotāji no Polijas un Lietuvas pēc Rīgas pakļaušanas Zviedrijai kļuva par gal­venajiem starpniekiem Kurzemes hercogistes tirdzniecībā ar Žečpos­politu. Hitlers esot tūlīt atbildējis: "Jūs, mans kungs, labprāt vēlētos būt mīkstsir­dīgs. Tā krasi sadalījās sociālistisko, liberālo un konservatīvo partiju nostāja ebreju jautājumā Latvijā. jūlijā kopā ar ķeizarisko ģimeni pat apmeklēja pilsētas sinagogu. Palika cerība, ka galu galā Latvijas likteni iz­šķirs sabiedroto uzvara Rietumu frontē. Viņi piedalījās ASV veidotā programmā, lai iepazītos ar vēstures mācību metodiku. Kredits interneta pensionariem. Vairākus gadus Rīgas augst­maņus aprūpēja slavenais ārsts ebrejs K. LPSR vadītāji lika šķēršļus arī ebreju kultūras biedrību un māk­slinieku kolektīvu dibināšanai, pauda staļinisko uzskatu, ka eb­re­ju atsevišķa organizēšanās kultūras un izglītības jomā varot radīt pretpadomju "nacionālisma perēkļus". Lācim, saskatot viņos tikai marionetes. gadā viņu kopā ar vairākiem citiem ebreju glābējiem apbal­voja ar Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni. ga­dā Rīgā sākās nelegālie jūdaikas lasījumi, kuros piedalī­jās reliģiozie aktīvisti un interesenti. Daudzi ebreji, kuri nebūt nesimpatizēja ko­mu­nismam, uzskatīja to par sev labvē­līgu pagaidu risinājumu. gada viņš atkal diriģēja Valsts operu Rietumberlīnē. Lozes līniju un pieprasīja ebreju iznīcināšanas turpināšanu, taču Berlīne nodeva varu okupācijas civilajai pārvaldei, un tā darīja savu. Arī Daugavpilī tika izglābti vairāki desmiti ebreju.

Tomēr šīs attiecības neietekmēja varas etno­politiku. gadsimta vēstures jautājumu izpēti un iz­skaid­ro­šanu Latvijas un citu valstu sabiedrībām. Īstenībā deportēto ebreju skaits bija lielāks. gados pieauga to skolu skaits, kur mācības no­tika ivrita valodā. Par no­žēlu, ar šīm labi domātajām aktivitātēm tikpat kā nevienu gan ne­izdevās izglābt. Klāt nāca ebreji no citām Latgales pilsētām un cie­miem, pat no Vidzemes. Kongresa atklāšanā piedalījās Valsts pre­zidente un Mi­nistru prezidents. Ļoti svarīga loma ebreju jaunat­nes audzināšanā bija Rīgas ebreju izglītības biedrībai. Viņu tuvinieki te bija no­galināti, iedzīve izlaupīta, kādreizējos dzīvokļos un mājās dzīvoja citi. Rīgā atradās viens no PSRS ebreju nacionālās atmodas kustības galvenajiem centriem, sevišķi tas sakāms par organizatoriskā darba jomu. Daudzi vēl neapjauta, ka sākas okupācija un Latvijas neatkarī­bas likvidēšana. Jelgavā un Liepājā ebreji joprojām runāja vācu valodā. To varēja pārvarēt, veicinot ebreju integrēšanos Latvijas brīvvalsts sabiedrībā. Slimnīca saņēmusi lielu palīdzību no ārvalstu ebrejiem un Izraēlas, tādēļ var efektīvi izmantot jaunākās ārstniecības metodes. Tāda bija viņu vecāku izvēle, ko noteica nepieciešamība pielāgoties autoritārās varas nacionālajai politikai. Draudzes garīgo dzīvi vada Latvijas un Rīgas virsrabīns Natans Barkāns un viņa vietnieks Arje Bekkers. gadā ebrejus Latvijā skāra kārtējais represiju vilnis PSRS, kas tobrīd bija vērsts pret "kosmopolītismu" un tā pro­pa­gandē­tājiem. No ebreju sabiedrības par republikas parlamenta deputātiem ievēlēja M. Dokumenti lie­cina, ka dažādās atbal­sta akcijās bija iesaistīti vairāki pareizticīgo baznī­cas priesteri, bet no evaņģēliski luterāniskās baznīcas gan vienīgi Rīgas mācītājs Gus­tavs Šaurums. Kajaks min, ka nākotnē situācija varētu mainīties, jo MK jaunie noteikumi "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība" paredz to, ka minimālās algas procesā tiek ņemts vērā arī CSP aprēķinātais iztikas minimums. Rīgā viņa tuvākie palīgi bija šoferi Jānis Briedis un Kārlis Jankovskis, strād­nieki Ed­gars Zande, Andrejs Graubiņš, ādas galantērijas meistars Bernets Ro­zen­bergs, Marija Lindberga. Interneta kredīts bez darba vietas. Trīs stendi šajā izstādē tika sagatavoti atsevišķi, un tie ir veltīti eb­reju meitenei Šeinai Grammai no Preiļiem. Hitlera anti­se­mītiskā politika Vācijā. Viņam bija vajadzīgi naudīgi un rosīgi cilvēki. Latviešu marksistiskās un demokrātiskās partijas un organizāci­jas atbalstīja ebreju cīņu par tiesību paplašināšanu. Rozentāla atmiņu stāstījums ir ierakstīts astoņas stundas garā videolentē, kas glabāsies Holokausta muzejā Vašingtonā. janvārī ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu par sa­zvē­restības organizēšanu, noziedzīgu aģitāciju u.c. Nabadzīgo ebreju vidū arvien spēcīgāk izplatījās sociālisma idejas. gados pakāpeniski pilnveidojusi savu at­bal­stu vēstures izvērtēšanai. Tāpēc daži desmiti varēja izdzīvot. Ein historischer Wegweiser. Padomju režīms aizliedz ebreju skolu un kultūras biedrību atjaunošanu, represē to iniciatorus. Ebreji Latvijā ir tautības grupa, kas visai dziļi integrējusies repub­likas nacionālajā sabiedrībā. Taču pat tad ebreju pilsonība pa­kļāvās jau­najai varai, jo aplēsa: labāk zaudēt īpašumus padomju okupācijā nekā kļūt par iznīcībai nolemtiem geto iemītniekiem na­cistu oku­pācijas jūgā. Tā propagandēja ebreju reliģiozās tradīcijas, Latvijas iekš­politikā sadarbojās ar Latviešu zemnieku savienību un tās līderi Kārli Ulmani, ar kuru M. Ilgi neaizmirsa arī viņa "Zilās acis", "Mans pēdējais tango" u.c. Tomašūna grāmatā "Latvijas vēsture. Bieži tiek salīdzināts iztikas minimums ar minimālo mēnešalgu, jo tādējādi cilvēki var uzzināt to algas slieksni, par kuru zemāk viņš nevar strādāt, jo nespēs sevi uzturēt un apmierināt savas minimālās vajadzības. gada jūnijā sākās spēcīgs ebreju nacionālās apziņas pacēlums, ko raksturoja vēs­tu­risko, etnisko un reliģisko sakņu apzināšanās, izpratne par savas etnokulturālās identitātes atjaunošanas nepieciešamību. Taču antisemī­­tis­kie propagandisti apgalvoja, ka pretēji latviešiem ebreji gūstot no krīzes sev labumu un tādēļ padziļinot to, nesot postu un trūkumu. Viņi centās apgūt latviešu valodu un kaut lauzītā izrunā prata saprasties ar pircēju. ga­dā tika organizēta trešā konference "Ebreji mainīgajā pa­saulē". LTP likumi radīja pamatu Latvijas ebreju nacionālās minoritā­­tes tapšanai un tās kultūras autonomijai. Rietumvalstīm, aizceļoja arī daudzi speciā­listi. Valsts do­mes vēlēšanās Kurzemē ebreji atbalstīja Jāņa Čakstes, bet lat­vieši - ārsta cionista Nisona Kacenelsona kandidatūru

Komentāri