Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas

Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes gada pārskatam pievieno Valsts kontroles atzinumu par gada pārskata sastādīšanas pareizību.

Latvijas Republikas Saeima - Sākumlapa

. Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai un no tiem finansēto izdevumu izdarīšanai budžeta finansētas institūcijas, izņemot valsts budžeta iestādes, atver norēķinu kontus tikai Valsts kasē, ja citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Valsts aizdevuma izsniegšana un apkalpošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu. Priekšlikumi par apropriāciju grozīšanu šādiem mērķiem iesniedzami un izskatāmi kārtībā, kāda noteikta budžeta pieprasījumiem. pants tiek atzīti par spēku zaudējušiem.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas.

. Pamatojoties uz komisijas lēmumu, finanšu ministrs savas kompetences ietvaros veic attiecīgus pasākumus pārkāpuma seku novēršanai. Pārējie likuma "" panti zaudē spēku līdz ar likuma par pašvaldību budžetiem stāšanos spēkā. Šīs robežas tiek noteiktas atbilstoši valūtu maiņas kursiem, ko piemēro, sagatavojot gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes vadītājs izdod iekšēju normatīvo aktu, nosakot tajā saziņas līdzekļu lietderīgas un pamatotas izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sniedzams detalizēts pārskats par šo līdzekļu izmantošanu. Saskaņā ar LIVA priekšlikumu, konkrētu solu rezultātus saņemtu tikai tās dibinātājs un pati skola. Ministru kabinets apstiprina s. Valsts parāda saistību izpildeIzdevumi valsts parāda saistību izpildei izdarāmi saskaņā ar līgumu noteikumiem neatkarīgi no gadskārtējā valsts budžetā šim mērķim paredzētā līdzekļu apjoma un noteiktajām valdības rīcības pieļaujamām robežām. panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai. Sastādāmie pārskati tiek iesniegti likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā. Tas nozīmē, ka šajā blokā ietilptu Rīga, Daugavpils, Liepāja un Jelgava. pantā noteiktajos gadījumos. panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai, kā arī valsts aizdevumu sniegšanu likumā noteiktās garantētās atlīdzības izmaksai Noguldījumu garantiju fondā trūkstošo līdzekļu nodrošināšanai. pantā attiecībā uz ietvara likumprojektu paketi stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem Saeimas kārtības rullī. panta piektajā un sestajā daļā ietverto nosacījumu ievērošanu. panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai ir tiesīgs veikt gadskārtējā valsts budžeta likumā neparedzētus ieguldījumus finanšu sektorā, kā arī valsts izšķirošajā ietekmē esošajās kapitālsabiedrībās. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas. Pašvaldības gada pārskatam pievieno zvērināta revidenta ziņojumu. Valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas, kurām ir atvasinātas publiskas personas statuss, attiecībā uz zinātniskās darbības finansējumu šā likuma izpratnē tiek uzskatītas par budžeta finansētām institūcijām, kuras nav budžeta iestādes. Aizdevumi un ātrie kredīti ir daudz un dažādi – ikvienam pēc savām iespējām un vēlmēm ir iespējams aizņemties nepieciešamo naudas summu kādā no ātro kredītu. Aizņēmumu līdzekļi ir valsts budžeta līdzekļi, kas tiek izlietoti tikai apropriācijas kārtībā. Gan pati Dace, gan viņas paziņas, kas ir izmantojušas ātro kredītu pakalpojumus, kategoriski neatbalsta ātro kredītu ierobežošanu.

Budžeta nefinansētas iestādes atver norēķinu kontus tikai Valsts kasē. Iestādi reorganizējot vai izbeidzot tās darbību, sagatavo iestādes darbības slēguma pārskatu. Finanšu ministrs valsts vārdā var ņemt aizņēmumus tikai valsts budžeta finansiālā deficīta finansēšanai un valsts parāda refinansēšanai, kā arī citiem mērķiem, ja tie noteikti gadskārtējā valsts budžeta likumā. pantā minēto likumprojektu. panta spēkā stāšanos nosaka ar īpašu likumu. Valsts budžeta līdzekļu atmaksu par veiktajiem izdevumiem valsts budžeta finansētas institūcijas, izņemot valsts budžeta iestādes, var saņemt kredītiestādes kontā. Valsts budžeta iestādes deponēto līdzekļu kontus atver tikai Valsts kasē. aprīļa sēdē pieņemtais lēmums. Savukārt VISC neplāno mainīt pastāvošo centralizēto eksāmenu rezultātu publiskošanas kārtību, norādīja VISC direktors Guntars Catlaks

Komentāri