Saņem papildus summu pie esošā kredīta dažu minūšu laikā!

Spēja pieņemt ar komercdarbību saistītus lēmumus, izvēlēties komercdarbības optimālo variantu. Spēja veidot un pilnveidot arhīva dokumentu uzskaites un zinātnisko uzziņu sistēmas. Autoapkopes speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates stacijās un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Veidot sadarbību ar projektā iesaistītajiem radošajiem, administratīvajiem un tehniskajiem speciālistiem. Spēja ievērot projekta mērķauditorijas prasībām atbilstošus kvalitatīvus vizuālos, audio, estētiskos un kompozicionālos kritērijus. Spēja ievērot viesmīlības un saskarsmes pamatprincipus. Veikt darba uzdevuma profesionālo analīzi un saskaņot ar klienta prasībām. Radīt nosacījumus jauniešu personības attīstībai tādās jomās kā atbildība un patstāvība, pilsoniskā līdzdalība un patriotisms, karjeras izaugsme un mūžizglītība, komunikācijas un saskarsmes prasmes, starpkultūru dialogs, uzvedības kultūra, sociālā iekļaušana. Noteikt ražas novākšanas termiņus, organizēt un veikt ražas novākšanu un uzskaiti. Izpildīt pārtikas ražošanas normatīvos noteiktās tehnoloģisko ciklu prasības. Izvēlēties un lietot augu sugai piemērotāko pavairošanas metodi atbilstoši audzēšanas apstākļiem un stādaudzēšanas mērķiem. Nodrošināt zāļu ražošanas reglamentējošās un fiksējošās dokumentācijas izstrādi. Izvirzīt loģistikas uzņēmuma darbības mērķus un noteikt attīstības aktuālās problēmas Latvijas un starptautiskā mērogā. Spēja plānot un vadīt darbu, strādāt darba grupā saskaņā ar projekta izstrādes laika grafiku. Veikt un fiksēt elektrisko lielumu un vērtību mērījumus. Novērtēt izrakstīto ekstemporāli gatavojamo zāļu sastāvdaļu saderību un devas. Sastādīt būvdarbu tāmes, izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu, izprast tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem. Spēja noteikt pēc īpaša pasūtītāja norādījuma transportlīdzekļa bojājumu izcelsmi. Izvēlēties un īstenot kultūraugiem atbilstošas kaitīgo organismu ierobežošanas metodes. Spēja izzināt citu valstu pieredzi savā nozarē. Šie speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar pētījumiem un to izmantošanu mežsaimniecības jomā. Izvērtēt darba apjomu un izvēlēties darbu izpildes secību un termiņu. Apkalpot notekūdeņu attīrīšanas, dzeramā ūdens sagatavošanas un atkritumu savākšanas, pirmapstrādes, pārstrādes un uzglabāšanas iekārtas. Tīt matus uz ruļļiem atbilstoši shēmām. Šie strādnieki vada, remontē un apkalpo smagos kravas automobiļus ar piekabēm un autovilcienus. Izvēlēties un pielietot profesionālās kosmētikas produktus, līdzekļus un palīglīdzekļus, materiālus un palīgmateriālus. Spēja veikt saimnieciskās darbības analīzi atsevišķās struktūrvienībās un uzņēmumā kopumā un izstrādāt priekšlikumus vadības lēmumiem resursu efektīvākai izmantošanai. Plānot un organizēt savu un pakļauto darbinieku darbu. Plānot un organizēt savu darbu, atbilstoši uzdevumam. Organizēt obligāto veselības pārbaužu veikšanu. Spēja veikt radiācijas drošības un kodoldrošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrādi ārstniecības iestādēs un citos uzņēmumos. Spēja prezentēt savas idejas un priekšlikumus, argumentēt viedokli. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Spēja novērtēt darba riskus, izvēlēties un izmantot piemērotu darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus. Spēja izvērtēt mācību/treniņu procesa kvalitāti gada plāna ietvaros. Spēja strādāt komandā, neradot konfliktus un psiholoģisku diskomfortu darbā un ievērojot ētikas normas. Veikt lopbarības ražošanai nepieciešamos aprēķinus. Spēja apkopot informāciju par īstenojamo videoprodukta projektu un, strādājot grupā, veikt saskaņošanu ar projekta vadītāju. Izmantot farmaceitisko uzziņu literatūru, datubāzes un citus nekomerciālās informācijas avotus par zālēm, patstāvīgi izvērtēt iegūtās informācijas saturu un informācijas avotu atbilstību pirms tās pielietošanas. Izprast kravu transporta uzbūvi, atšķirības un lietošanas nosacījumus. Strādāt ar visu veidu dokumentāciju ēdināšanas uzņēmumos. Profesijas nosaukums – supervizors /konsultants pārraugs. Spēja ieviest programmatūru, veicot datu pārnešanu. Spēja ievērot ārstniecības jomas normatīvo aktu prasības. Koordinēt un organizēt publiskos dievkalpojumus atbilstoši apstākļiem un vajadzībām. Pārzināt attiecīgās nozares izstrādājumu izgatavošanas materiālu daudzveidību un orientēties to pielietojumā un tehnoloģiskās apstrādes atšķirībās. Izraudzīties individuālus atjaunošanas līdzekļus atkarībā no cilvēka tipa un noguruma pakāpes. Spēja uzturēt programmatūru, veicot izmaiņu ietekmes analīzi. Spēja nodrošināt kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes organizēšanu. Strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus. Noteikt prioritātes uzņēmuma drošības jomā. Izmantot prognozēšanas metodes un to rezultātus atbilstoši institūcijas mērķiem un uzdevumiem. Novērtēt tekstiliju ražošanas un izgatavošanas iekārtu tehnisko un tehnoloģisko atbilstību veicamā darba prasībām. Palīdzēt klientiem izvērtēt un piesaistīt resursus, aizstāvēt klientu intereses. Spēja izstrādāt arhīvu un dokumentu pārvaldību reglamentējošos dokumentus. Pārzināt un ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus statistikas, fizisko personu datu aizsardzības un komercdarbības jomā. Šie strādnieki vada un apkalpo motociklus. Salīdzināt saražotās produkcijas un iesaiņojuma kvalitātes parametru atbilstību tehniskajām prasībām. Atrast, izvērtēt un izmantot informāciju par veicamajiem darbiem. Šie strādnieki piegādā korespondenci vai preces, pārnēsā bagāžu, dežurē publiskās vietās, dežurē garderobēs, savāc naudu no preču pārdošanas, autostāvvietu un citiem automātiem, reģistrē komunālo pakalpojumu patēriņa rādītājus un veic citus vienkāršus darbus. Rast optimālos situācijas risinājumus paaugstināta stresa situācijās. Meža mašīnu mehāniķis strādā ar meža mašīnu remontu un apkalpošanu saistīto pakalpojumu uzņēmumos vai meža nozares uzņēmumos. Spēja sadarboties ar citiem speciālistiem īpašu prasmju un iemaņu veidošanā bērnam ar īpašām vajadzībām, ievērojot bērna individuālās attīstības plāna īstenošanu. Lietot kokapstrādes iekārtās nepieciešamās aizsargierīces un palīgierīces. Mākslas fotogrāfs strādā uzņēmumos vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants. Spēja strādāt ar transportbūvju projektu izstrādāšanai nepieciešamajām datorprogrammām. Spēja konsultēt klientu par izveidotās frizūras uzturēšanas sistēmu un transformēšanas iespējām. Skaties jau nekavējoties šajā video. Spēja iespiešanas procesā izmantot dažādus poligrāfijas materiālus un ražošanas procesa gaitā izvērtēt iespieddarba kvalitāti. Spēja izvērtēt, apkopot, atlasīt un adaptēt minimālās drošības prasības informācijas komunikāciju tehnoloģijām, pakalpojumiem un projektiem. Spēja vadīt meža aizsardzības un meža ugunsdrošības pasākumus. Šie strādnieki sagatavo un krāso ēku sienas un citas konstrukcijas vai aplīmē tās ar tapetēm, zīdu un citu materiālu. Motivēt darbiniekus labākai darba izpildei. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. Profesijas nosaukums – loģistikas darbinieks. Spēja plānot individuāli vai daļēji patstāvīgi, sadarbojoties ar citiem treneriem, mācību/treniņu procesu savā sporta veidā viena gada perspektīvā, izprotot sportistu mācību/treniņu procesu un sasniegumus daudzgadu perspektīvā. Patstāvīgi organizēt savu darbu, uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. Spēja formulēt iekārtas ekspluatācijas parametru prasības. Izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas procesā. Saņem papildus summu pie esošā kredīta dažu minūšu laikā. Izprast mehānikas, elektromehānikas, elektronikas un datortehnikas iekārtu savstarpēju mijiedarbību. Spēja plānot, organizēt un vadīt arhitektūras projektēšanas un plānošanas darbu izpildes procesus un tajos iesaistīto speciālistu darbu. Uztvert gaļas izciršanas darba uzdevumu.

Palīdzība klientiem - Atbildes uz jautājumiem | Tele2

. Plānot un vadīt pakļauto darbinieku darbu. Spēja rast kompromisa risinājumus. Izvērtēt darbinieka piemērotību veicamajam darbam un nepieciešamās iemaņas konkrētu darbu izpildei. Spēja veikt personu, transportlīdzekļu un priekšmetu datu pārbaudi un apstrādi, izmantojot informācijas sistēmas. Izprast inženierkomunikāciju un speciālo būvju risinājumus un būvniecības pamatprincipus. Šie vecākie speciālisti māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus. Vizuāli novērtēt kokapstrādes tehnoloģisko iekārtu tehnisko stāvokli un riska iespējas. Noteikt nākotnē sagaidāmās tīrās naudas plūsmas. Izmantot asināšanas piederumus, asināt motorzāģa griezējinstrumentus. Novērot un novērtēt sabiedrības veselības stāvokli, ekoloģisko un sociālo vidi. Spēja izvērtēt savu profesionālo kompetenci, veicot tapsējuma restaurācijas darbus, ja nepieciešams, pieaicināt un sadarboties ar augstākas kvalifikācijas restaurācijas speciālistiem. Plānot un organizēt darbu, kā arī analizēt tā izpildi. Izveidot klienta tēlu gan krāsās, gan stilā ar atbilstošu tērpu, aksesuāru un matu sakārtojumu. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumus. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī par Latvijas tūrisma produktu. Apsardzes organizators strādā uzņēmumā, kas nodrošina objekta apsardzi. Sistematizēt un ievietot dokumentus lietā atbilstoši uzņēmuma lietu nomenklatūrai un nodrošināt to saglabāšanu līdz nodošanai uzņēmuma arhīvā. Ievērot ekspluatācijas noteikumus darbā ar tirdzniecības uzņēmuma aprīkojumu. Identificēt galvenās vides kvalitātes problēmas, organizēt vides kvalitātes un piesārņojuma kontroles pasākumus un veikt nepieciešamos mērījumus, novērtēt tos un izstrādāt priekšlikumus iespējamiem risinājumiem vides aizsardzībā. Ievērot konfidencialitāti informācijā par viesiem un uzņēmumu. Izprast mūsdienu vizuālas vides stilistiskās likumsakarības. Spēja savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju. Ievērot uzņēmuma dokumentu pārvaldības noteikumus un grāmatvedības dokumentu sagatavošanas un apstrādes nosacījumus. Gūt priekšstatu par laikmetīgajām kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas tehnoloģijām. Spēja adekvāti rīkoties projekta problēmsituācijās, savlaicīgi pieņemt nepieciešamos lēmumus un, strādājot grupā, saskaņot tos ar projekta vadītāju. Spēja pieņemt klienta pasūtījumu, izstrādājot pakalpojuma izmaksu tāmi un noformējot nepieciešamo dokumentāciju. Organizēt administratīvo aktu izstrādi un izdot administratīvos aktus savas kompetences ietvaros. Veidot apģērbu, frizūru, sejas un ķermeņa noformējumu skices. Spēja sadarboties ar lopkopības produkcijas ražošanas procesa nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem un sadarbības partneriem.

Spēja strādāt ar tehniskām iekārtām atbilstoši iekārtu ekspluatācijas noteikumiem. Spēja sastādīt elektrisko iekārtu pārbaužu tehnisko dokumentāciju.

Zaudējis spēku - Noteikumi par Profesiju klasifikatoru.

. Spēja plānot ražošanas procesu. Sistemātiski pilnveidot vokālista profesionālo kvalifikāciju. Strādāt, ievērojot dabas un vides aizsardzības prasības, lietot videi draudzīgus materiālus. Šie vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpilda procedūras, kas saistītas ar vides jomu. Aizpildīt finanšu pirmdokumentus. Izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos projektējot. Izvēlēties un lietot piemērotu tehniku un iekārtas atbilstoši kultūrauga audzēšanas tehnoloģijai. Novērtēt asins zudumu dzemdībās, nodrošināt asiņošanas profilaksi. Spēja izvēlēties vidi saudzējošu darbību, ievērojot vides aizsardzības prasības. Spēja strādāt sadarbībā ar citiem treniņu procesā iesaistītiem speciālistiem. Izvēlēties mežsaimnieciskajam darbam piemērotu tehniku un aprīkojumu. Gūt priekšstatu un zināšanas par laikmetīgajiem audiovizuālo darbu filmēšanas un montāžas tehnoloģiskajiem risinājumiem. Spēja nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu. Organizēt savu darba laiku un ievērot izpildes grafiku. Veikt izlietoto materiālu uzskaiti. Spēja veikt jaundzimušo aprūpi. Spēja izvēlēties audzējamās kultūras un šķirnes atbilstoši specializācijai, ražošanas un realizācijas iespējām. Veidot bērna izpratni par dzimumaudzināšanu. Sniegt pamatinformāciju par uzņēmuma struktūru un uzņēmuma darba virzienu. Rīkoties nestandarta situācijās un apstākļos. Spēja saskaņot izstrādāto risinājumu ar klientu un veikt nepieciešamās korekcijas. Spēja orientēties Latvijas Republikas normatīvajos aktos un starptautiskajās tiesību normās grāmatvedības jomā. Spēja novērtēt mērīšanas līdzekļu derīgumu darbam un gatavību analīzes veikšanai. Noteikt klienta noguruma pakāpi pēc dažāda rakstura fiziskās slodzes.. Šie darbinieki audzina un aprūpē bērnus, organizē viņu ikdienas darbību. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai priekšstata līmenī nepieciešamas zināšanas par sociālās drošības sistēmu Latvijā. Spēja pilnveidot kvalifikāciju atbilstoši darba devēja prasībām, izmantojot datorprogrammas mēbeļu konstruēšanai un rasēšanai. Spēja plānot darba uzdevumus, ievērojot pasūtītāja prasības. SMScredit ātrais kredīts EUR 45 no 1 līdz 30 dienām. Spēja patstāvīgi izstrādāt un saskaņot darba grafiku darba pienākumu veikšanai. Izprast un lietot psiholoģijas un pedagoģijas principus un metodes darbā ar personālu. Pārzināt ģeodēziskos un metroloģiskos darbus. Spēja patstāvīgi izmantot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos preparātus. Apzināt nozares aktualitātes valstī, izzināt ārvalstu profesionālo pieredzi. Spēja sagatavot operāciju zāli, aprīkojumu un dzīvnieku operācijai, asistēt operācijas laikā. Spēja veikt darbu atbilstoši dotajam uzdevumam. Spēja novērtēt iespējamos riskus, ko var radīt izstrādājumi, plānot produkcijas kvalitāti

Komentāri