Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Atraiskredits Līgumsodu

Pasūtītājs nekavējoties informē pretendentu par tā iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai par informatīvā piedāvājuma noraidīšanu. Puses sadarbojas, lai sekmētu žurnālistu, apraides tehnisko darbinieku un producentu abpusējas vizītes un televīzijas programmu, tai skaitā televīzijas uzvedumu un citu raidījumu, apmaiņu vai kopīgu producēšanu. Līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tiem atbilstošus noteikumus. Puses veicina tiešu sadarbību starp abu valstu universitātēm, kā arī zinātnes un izglītības institūcijām. Uzaicinājums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

Atbildīgais sekretārs nav žūrijas komisijas loceklis. Šī procedūra attiecas vienīgi uz tiem pasūtītājiem un piegādātājiem, kuri kā dalībnieki noteikti vispārīgās vienošanās noteikumos tās noslēgšanas dienā. The Parties agree that the exchanges of sport specialists and athletes shall be decided based upon existing financial conditions, in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries. Puses sekmē savstarpēju kultūras izpratni, veicinot abu valstu raidorganizāciju sadarbību. Puses stiprina sadarbību sportā un fizisko aktivitāšu jomā, lai attīstītu veselīgu dzīvesveidu visās vecuma grupās, lai sekmētu sporta sociālās funkcijas un izglītojošās vērtības un cīnītos pret tādiem apdraudējumiem sportam kā dopings un vardarbība. Šo informāciju nosūta ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sanāksmes. Puses veicina tiešu sadarbību starp abu valstu vispārējās un profesionālās izglītības institūcijām, kā arī skolotāju un audzēkņu apmaiņu un mācību braucienus. Pasūtītājs nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājs, izsludinot iepirkuma procedūru paziņojumā par līgumu pirmajam projektam un nosakot paredzamo līgumcenu, ir paredzējis atkārtotu līgumu slēgšanu un kopējo būvdarbu vai pakalpojumu paredzamo vērtību. Pasūtītājs nepublicē tādu informāciju par metu konkursa rezultātiem, kuras publiskošana kavē likuma piemērošanu, kaitē piegādātāju likumīgām komerciālajām interesēm vai brīvai konkurencei starp pakalpojumu sniedzējiem. Pasūtītājs paziņojumā norāda interneta adresi, kurā šādi dokumenti ir pieejami. Pieņemot lēmumu, komisijas locekļi ir neatkarīgi un pakļauti vienīgi likumam. Godalgotie meti pāriet pasūtītāja īpašumā, ja metu konkursa noteikumos nav noteikts citādi. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā. . Each individual event shall be negotiated on a case-by-case basis by the Parties through diplomatic channels. Pasūtītājs var pagarināt informatīvo piedāvājumu vērtēšanas termiņu, ja šajā laikā sistēmas ietvaros nav nosūtīts neviens uzaicinājums iesniegt piedāvājumus. Ja dalībnieki nav ieradušies uz iesnieguma izskatīšanu, komisija izskata iesniegumu, pamatojoties uz tai pieejamiem faktiem. Katra Puse savā teritorijā un atbilstīgi savas valsts normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem, kuriem tā ir pievienojusies, aizsargā otras valsts oriģināldarbu intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā gadījumā tas piemēro paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktos vērtēšanas kritērijus. Each Party shall examine the possibility of granting scholarships on a reciprocal basis to enable the nationals of the other country to pursue studies or research in the territory of its respective country. Paziņojums par metu konkursu Pasūtītājs, kurš vēlas organizēt metu konkursu, publicē par to paziņojumu. The Parties shall promote mutual knowledge and understanding in the fields of youth and sports by encouraging the exchange of youths and participation in sports activities, events and festivals organized in the territory of the country of the other Party. This Agreement shall remain in force indefinitely. Šis līgums ir spēkā nenoteiktu laiku. Strīdīgos jautājumus, kas rodas, interpretējot vai īstenojot šo līgumu, Puses risina abpusēju konsultāciju un sarunu ceļā. Kas ir parādu piedziņa. Pasūtītājs, ja nepieciešams, uzaicinājumā var precizēt šos kritērijus. Katra Puse sniedz nepieciešamo atbalstu, lai veicinātu sadarbību privātajā sektorā tādu kopīgu kultūras produktu radīšanai kā filmas un video spēles, kā arī šo produktu izplatības veicināšanu trešo valstu tirgos. Lai noslēgtu šos līgumus, pasūtītājs var konsultēties ar piegādātāju rakstveidā, ja nepieciešams, pieprasot papildināt piedāvājumu. The term "cultural institutions" includes cultural centers, schools, libraries and other organizations whose aim corresponds to the spirit and objectives of this Agreement. Ar terminu "kultūras institūcijas" saprot kultūras centrus, skolas, bibliotēkas un citas organizācijas, kuru uzdevums atbilst šī līguma būtībai un mērķiem. Katra Puse var izbeigt šī līguma darbību, rakstveidā paziņojot otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem par savu nodomu izbeigt šo līgumu. Līdz minētā grozījuma spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets izdod tam atbilstošus noteikumus. Lietu izskata tiesa triju tiesnešu sastāvā. panta ceturtajā daļā minētos noteikumus. Žūrijas komisija ir neatkarīga, pieņemot lēmumus un paužot viedokļus.

Par līguma stāšanos spēkā -

. Pasūtītājs slēdz līgumu ar piegādātāju, kurš iesniedzis atbilstošāko piedāvājumu saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju un vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti paziņojumā par dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu. Puses vienojas, ka par sporta speciālistu un sportistu apmaiņu lemj atbilstoši konkrētajai finansiālajai situācijai, atbilstīgi katrā valstī spēkā esošajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt vienlaikus ar pieteikuma iesniegšanu tiesā vai vēršoties pie pasūtītāja Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Each Party shall provide the necessary support to encourage cooperation from the private sector in the joint production of cultural products, such as films and video games, and the promotion of such products in third countries' markets. Pasūtītājs neizmanto vispārīgo vienošanos, lai ierobežotu konkurenci. Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through mutual consultations and negotiations between the Parties. Puses pa diplomātiskajiem kanāliem rakstveidā paziņo viena otrai par attiecīgo iekšējo procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šis līgums stātos spēkā. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. panta pirmajā daļā minētais paziņojums publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā vai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja iepirkuma līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka. Nepieciešamības gadījumā Puses konsultējas, lai nodrošinātu detalizētāku informāciju vai izstrādātu konkrētas programmas vai kultūras sadarbības pasākumus, lai īstenotu šī līguma attiecīgās nostādnes. Uz aploksnes nenorāda meta autoru. Līgums stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais rakstveida paziņojums. pantā, prasība iesniedzama vispārējās jurisdikcijas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. The Parties shall promote the mutual understanding of culture by encouraging cooperation between the broadcasting organizations of the two countries. The Parties shall cooperate in promoting mutual visits by journalists, broadcasting technicians and producers, and the mutual exchange or joint production of television programs including dramas and other shows. The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification. Par katru atsevišķu pasākumu Puses ik reizi vienojas pārrunu ceļā pa diplomātiskajiem kanāliem.

VIZIA

. Puses sekmē un veicina sadarbību kultūrā uz līdztiesības un abpusēja izdevīguma pamata atbilstīgi katrā valstī spēkā esošajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Ja žūrijas komisija nevienu metu neatzīst par īstenojamu, tā pirmo vietu nepiešķir. The Parties shall encourage direct cooperation between the general and professional educational institutions of their respective countries as well as exchange and study visits of teachers and students. Katra Puse sekmē otras valsts kultūras institūciju nodibināšanu savas valsts teritorijā atbilstīgi katrā valstī spēkā esošajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. The Parties shall encourage direct cooperation between universities, and research and educational institutions of their respective countries. Pirms iesnieguma izskatīšanas visi komisijas locekļi, lietpratējs un eksperts paraksta attiecīgu apliecinājumu. Lietpratējs un eksperts piedalās komisijas sēdēs bez balsstiesībām un izsaka komisijai neatkarīgu profesionālu viedokli par iesnieguma izskatīšanas laikā konstatētajiem faktiem vai sniedz atzinumu par komisijas uzdotajiem jautājumiem. Each Party shall facilitate the establishment of cultural institutions of the other country in its territory in accordance with the applicable laws and regulations in force in its country. Komisijas priekšsēdētājs atbilst šā panta otrajā daļā minētajiem kritērijiem, un vismaz vēl vienam komisijas loceklim ir akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā. Pasūtītājs neuzsāk piedāvājumu vērtēšanu, pirms nav pabeigta to informatīvo piedāvājumu novērtēšana, kuri saņemti minētajā termiņā. Each Party shall encourage the universities and other institutions of higher education in its territory to create courses and lectures on the literature, history or other affairs related to the culture of the other country. Ja konkursa dalībniekiem tiek pieprasīta kāda noteikta profesionālā kvalifikācija, vismaz trešdaļai no žūrijas komisijas locekļiem nepieciešama tāda pati vai ekvivalenta profesionālā kvalifikācija. Komisijas locekļi ir Iepirkumu uzraudzības biroja amatpersonas. Melita uzsver, ka ātro kredītu ierobežošana nebūtu atbalstāma, jo līguma noteikumi ir visiem ļoti labi izprotami. Katra Puse izvērtē iespējas uz abpusējības principa pamata piešķirt stipendijas otras valsts valstspiederīgajiem studijām vai pētījumiem attiecīgās valsts teritorijā. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. No šādiem valsts amatpersonas amatiem sodītā persona atkāpjas viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Iepirkumu uzraudzības birojs neatbild par pasūtītāja nodarītajiem zaudējumiem. Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores p.i. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. Ja Puses nav vienojušās citādi, šī līguma izbeigšana neietekmē projektus vai programmas, kas jau tiek īstenotas šī līguma ietvaros un tā izbeigšanas brīdī vēl nav pabeigtas. Sadarbība galvenokārt notiek informācijas un labas prakses piemēru apmaiņas veidā ar mērķi padziļināt zināšanas par situāciju sportā abās valstīs. The Parties shall consult each other, when necessary, with a view to providing more detailed information or preparing specific programs or arrangements for cultural cooperation to implement the relevant provisions of this Agreement. Dalībnieks saglabā autortiesības saskaņā ar Autortiesību likumu. Each Party shall, within its territory and in accordance with its domestic laws and regulations and international agreements to which it is a party, protect the intellectual property rights of the original works of the other country. Lai izskatītu iesniegumus, Iepirkumu uzraudzības birojs var pieaicināt iepirkumu lietpratēju vai ekspertu. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Puses vienojas, ja Kredīta ņēmējs neveic Kredīta atmaksu Kredīta atmaksas dienā, tas maksā Atraiskredits Līgumsodu. Katra Puse rosina savas valsts teritorijā esošās universitātes un citas augstākās izglītības institūcijas organizēt kursus un lekcijas par literatūru, vēsturi vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar otras valsts kultūru. Šajā gadījumā pasūtītājs nav tiesīgs būtiski mainīt iepriekš izsludinātā atklātā vai slēgtā konkursā paredzētās līguma izpildei nepieciešamās prasības. Devīzes atšifrējumu iesniedz vienlaikus ar metu atsevišķā slēgtā aploksnē. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. panta pirmajā daļā minētajiem spriedumiem. The cooperation, in particular, shall include the exchange of information and good practices, with the aim of deepening the knowledge of sports realities in both countries. Either Party may terminate this Agreement by notifying the other Party, in writing through diplomatic channels, of its intention to terminate this Agreement. Par vispārīgās vienošanās dalībniekiem nosaka vienīgi tos pasūtītājus, kas norādīti paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. Unless otherwise agreed by the Parties, the termination of this Agreement shall not affect the projects or programs already undertaken under this Agreement and not yet completed at the time of such termination.

Par atvaļinājuma izmantošanu puses vienojas - LV portāls

. panta devītajā daļā minētos noteikumus. Ja žūrijas komisija konstatē uz meta vai tam pievienotajiem materiāliem marķējumus, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku, tā izslēdz metu no turpmākās vērtēšanas, norādot par to žūrijas komisijas atzinumā. Pierādīšanas pienākums par šādu zaudējumu esamību un atlīdzinājuma apmēru gulstas uz pieteicēju. Izsludinātu atklātu vai slēgtu konkursu, metu konkursu vai sarunu procedūru, par kuru publicēts paziņojums internetā, kā arī uzsāktu cenu aptauju pabeidz saskaņā ar tā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā. Ja uz iesniegtajām slēgtajām aploksnēm ir konstatējami šādi marķējumi, tās neatvērtas atdod atpakaļ iesniedzējam. Pretendenti var jebkurā laikā papildināt informatīvos piedāvājumus, ja tie atbilst specifikācijām. Ar devīzi saprot burtu vai vārdu kopu, kas neidentificē dalībnieku un ko lieto anonimitātes nodrošināšanai. panta otrajā daļā minētos noteikumus. The Parties shall notify each other, in writing through diplomatic channels, of the completion of their respective domestic procedures necessary for the entry into force of this Agreement. Puses sekmē savstarpējas sapratnes un zināšanu uzlabošanu jaunatnes lietās un sportā, veicinot jauniešu apmaiņu un dalību sporta aktivitātēs, pasākumos un festivālos, kas tiek organizēti otras Puses valsts teritorijā. Pēc tam viņš atver šo devīžu atšifrējumus un nosauc uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus

Komentāri