Plānojot budžetu, varam savus tēriņus novirzīt vēlamajā virzienā

IAUI izveidota viena štata vieta ar pamatpienākumiem NILLTFN jomā un, vienam darbiniekam noteikt papildus pienākumus. Par plāna rīcības virzienu īstenošanu atbildīgajām iestādēm koordinēt un uzraudzīt rīcības virzienā iekļauto pasākumu izpildi un ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot par to Finanšu sektora attīstības padomei. Svarīgi ir paaugstināt tiesību aizsardzības, kā arī par korupcijas apkarošanu atbildīgo institūciju kapacitāti ekonomisko un finanšu noziegumu un koruptīvo shēmu atklāšanā un izmeklēšanā, kā arī tiesu sistēmas darba efektivitāti šādu noziegumu iztiesāšanā. Tālākās darbības tiks veiktas atbilstoši attiecīgo SIA sniegtajai informācijai, spēkā esošo normatīvo aktu regulējuma ietvaros un UR sadarbojoties ar VID. Nodrošināta koordinācija starp KD, uzraugošām un kontrolējošām institūcijām, tiesību aizsardzības iestādēm un likuma subjektiem. stājās spēkā grozījumi NILLTFN un KL, nodrošinot, ka ceļošanas terorisma nolūkā finansēšanas kriminalizācija ietver nepārprotami terorisma apmācības nodrošināšanu vai saņemšanu. SIA Nord Auto Līzings. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija. Latvijai būtu jāpārskata juridiskais pamats finanšu sankciju jomā, novēršot nepilnības tehniskajā atbilstībā. Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot patiesā labuma guvējus. Latvija stratēģiski veido savu reputāciju kā valsts, kas ir pārvarējusi krīzi finanšu sektora reputācijā un nākotnē ar savu piemēru var rādīt ceļu citām Moneyval dalībvalstīm. Nedrošināta sadarbības grupas darbība. Koordinēta un efektīva atbildīgu institūciju darbība ir nodrošinājusi ievērojamu riskanto darījumu samazinājumu finanšu sektorā, kas ilgstoši ir bijis viens no finanšu sistēmas reputācijas un ilgtspējīgas attīstības bremzējošiem jautājumiem. Izveidota sadarbības koordinācijas grupa ar privātā sektora un tiesību aizsardzības iestāžu dalību, nodrošinot regulāras sanāksmes. Sagatavots ziņojums par progresu darījuma reģistra, kurā iekļauta pazīme "patiesā labuma guvējs" izveidē. Īpaši augsta riska komercsabiedrības, kas nebūs atklājušas PLG tiks izslēgtas no komercreģistra vai pieteikumi par to izslēgšanu iesniegti tiesā. Nebija pieejama statistika par konfiskācijām pārrobežu skaidras naudas kustības kontekstā. Grozījumi Sankciju un NILLTFN likumā, veikti grozījumi attiecīgajos MK noteikumos. Iegūta pieredze par klientu izpēti Lietuvas, Igaunijas, Polijas notariātos. Nodrošināta efektīva KD Konsultatīvās padomes un sadarbības platformas darbība, tajā skaitā, noteikta sadarbības koordinācijas grupas darba organizācija, lietvedība, konfidencialitātes ievērošana u.c. Koncepcija nosaka, ka īpaša uzmanība jāpievērš ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumiem un nodokļu iekasēšanas uzlabošanai, īstenojot nodokļu nemaksāšanas risku sistemātisku apzināšanu, novērtēšanu un atbilstošus kontroles pasākumus. Pieejams aktuāls nacionāla līmeņa NILL risku izvērtējums un terorisma finansēšanas risku izvērtējums. no AB.LV procesa, un informējis likuma subjektus un UKI, palielinot to informētību. Izveidota vienota prakse noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā. Augsta izpratne par riskiem. Divu prakses kāzusu par NILL novēršanu notariātā izstrāde un izspēle Lietuvas, Igaunijas, Polijas notāru starpā. Lai nodrošinātu šīs prioritātes ieviešanu, Finanšu ministrijai tika uzdots sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izstrādāt visaptverošu politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Saņem naudu pastā vai Šeit internetā!. Nodrošināta jauno darbinieku apmācība un esošo darbinieku zināšanu pilnveidošana atbilstoši jaunākajiem riskiem. Sadarbības koordinācijas grupā paredzēts skatīt arī TF un PF aktuālos jautājumus. Samazinājies to noziedzīgo nodarījumu skaits, kur personas iesaistītas NILLTF to neapzinoties. Organizēta diskusija par vadlīnijām vienotas pieejas nodrošināšanai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā, pierādījumu minimālā apjoma nodrošināšanai. Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par NILLTFTF un starptautisko sankciju jautājumiem. Šis plāns ir veidots ciešā sadarbībā ar nevalstisko sektoru - nozares organizācijām, kas nodrošināja gan nozares, gan lēmumu pieņēmēju saskaņotu rīcību un rezultāta ātru sasniegšanu. Īstenota informācijas sniegšana Kontroles dienestam par paaugstināta riska grupā iekļautajām fiziskajām personām. Apsvērt iespēju iekļaut KD un finanšu uzraugus Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā. identificētās neaktīvās komercsabiedrības. Pat gadījumā, ja valde šo pienākumu līgumiski uztic citai personai joprojām saglabājas valdes atbildība. Stiprināta KD kapacitāte, izveidojot jaunas amata vietas, palielinot esošo darbinieku atlīdzību, nodrošināta apmācība un IT resursu pilnveidošana. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija" ir atbildīga tā ministrija, ar kuras starpniecību Ministru kabinets īsteno institucionālo pārraudzību pār Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu. Reizi mēnesī sagatavota operatīva, praktiski pielietojama informācija ziņojumu sagatavošanai. 6 SMS kredīta priekšrocības, salīdzinot ar banku izsniegtajiem kredītiem. Uzsākta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība. Balstoties uz KD sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, uzraudzības un kontroles institūcijas definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. Plānots mainīt apmācību principu, iesaistot ne tikai kapitālsabiedrības atbildīgo personu, bet arī katras spēļu vietas atbildīgās personas kopīgos semināros Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola. Izveidot vienota prakse noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā.

Atsauksmes -

. Uzlabotas spējas atklāt un efektīvi izmeklēt ar NILL saistītus noziedzīgus nodarījumus Izstrādātas tipoloģijas nodokļu jomā, kā arī par krāpšanas un korupcijas saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Latvijai jānosaka NILL apkarošana kā prioritāte un sistemātiski jānodrošina kriminālatbildības piemērošana par visiem NILL veidiem, ieskaitot trešo personu veiktu NILL un autonomajiem NILL gadījumiem. Katra tematiskā un pieprasījuma pārbaude tiek uzskatīta par vienu pārbaudi, pat ja tai pakļauti visi uzraudzības subjekti attiecīgajā sektorā. Pārskatīta aizdomīgu un neparastu darījumu ziņošanas kārtība. Izveidota statistikas pieejamība par apliecinātajām pilnvarām un klientiem. Nodrošināta NILLTFNL prasībām atbilstoša juridisko personu patieso labuma guvēju informācijas reģistrācija un pieejamība. Uzsākt īstenot korupcijas un krāpšanas ierobežošanas pasākumus privātajā sektorā. Tiks nodrošināta sadarbības koordinācijas platformas un Pretterorisma koordinācijas centra aktīva darbība. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija patiesā labuma guvēja noskaidrošanai. Balstoties uz secinājumiem, tiks organizēta diskusija sadarbībā ar KD un VDI par datu apmaiņu ar trešajām valstīm. Izvērtētas iespējas pilnveidot esošo Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmu, lai nodrošinātu starptautiskās lūgumu vadības sistēmu.

Tiks veiktas uzraudzības institūciju mērķtiecīgas pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz tiem saimnieciskās darbības veidiem, kas pakļauti augstākam NILLTF riskam. Tomēr nav skaidrs, vai tas attiecas arī uz patiesā labuma guvēja informāciju. Ministru kabineta rīkojums Nr. Novērsti trūkumi tiesiskajā regulējumā attiecībā uz starptautisko sadarbību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un apkarošanā. Latvijā kā NILL predikatīvais noziedzīgais nodarījums var būt jebkurš no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai. Nodrošināt tiesnešu, prokuroru un izmeklētāju apmācību par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai nepieciešamā pierādījumu apjoma nodrošināšanu, tajā skaitā, apmācību ietvaros tiesnešiem ietvert tematu par sodu politiku. Normatīvajos aktos nav skaidri noteiktas atsevišķu finanšu pakalpojumu sniedzēju NILLTFN pasākumu īstenošanas uzraudzības un kontroles institūcijas. Mērķtiecīgas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tādiem saimnieciskās darbības veidiem, kas pakļauti augstākam NILLTF riskam. Tiks palielināta uzraugu un subjektu informētība, apmācība un atgriezeniskā saite. Nav formālu prasību koordinēt ar citām valstīm aizturēšanas un konfiskācijas pasākumus ar citām valstīm. Izstrādāts ziņojums par juridisko personu, tai skaitā, NVO sektora NILLTF riskiem VID, UR, DP. DP un KD nodrošinās apmācības un uzraudzības vadlīnijas, kā arī sagatavos informatīvo materiālu un sniegs informāciju likuma subjektiem. Informācijas sniegšana par NIILTFN jomā paveikto. Normatīvie akti neparedz nominālu direktoru nominālu darbību, tomēr nav arī aizliegums personai būt par nominālu direktoru. Izveidot mehānismu FSAP ietvaros, kas nodrošina, ka visiem uzraugiem, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILL/TF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai, un: b. Lai arī ir ziņošanas pienākumā ir ietverta aizdomu esamība, vienlaikus NILLTFNL neaptver neuzmanību vai nolaidību, t.i. Tiks izstrādāta komunikācijas stratēģija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanu. stājās spēkā grozījumi NILLTFNL un KL, nodrošinot, ka terorisma finansēšanas noziedzīgais nodarījums aptver jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai mantas tiešu vai netiešu vākšanu vai nodošanu teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā. Risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana privātajam sektoram. KD un FKTK piedalās Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas darbā, tādējādi uzlabojot savstarpēju informācijas apriti un veicinot izpratni par proliferācijas riskiem. Kontroles dienests koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī likuma subjektu sadarbību. KD Konsultatīvā padome atbilstoši atjaunotam mandātam sasaukta vismaz vienu reizi mēnesī. Nodrošināt Kontroles dienestam tiešsaistes piekļuvi šādām valsts informācijas sistēmu datu bāzēm - KRASS, Traktortehnikas reģistrs, Kuģu reģistrs. Piektajā rīcības virzienā "Stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā" paveiktais - organizētas apmācības NILLTFN likuma subjektiem un to darbiniekiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta SIA patieso labuma guvēju reģistrācijai. Mazināts informācijas atklāšanas risks, likuma subjektiem pieprasot papildus informāciju. Likuma subjekti izmanto NRA rezultātus, veicot savus riska novērtējumus. Maksājumu iestāžu un investīciju pakalpojumu jomā ievainojamību rada iepriekš minētajiem faktoriem līdzīgi apstākļi. Plānojot budžetu, varam savus tēriņus novirzīt vēlamajā virzienā. Vienota izpratne par NILL izmeklēšanu, pierādīšanu. Nav pilnībā skaidrs, līdz kādam līmenim tiesībaizsardzības iestādes ir pilnvarotas izmeklēt NILL/TF pārkāpumus paralēli finanšu izmeklēšanai. Sagatavot izvērtējumu par informācijas apmaiņas uzlabošanu starp valsts iestādēm un likuma subjektiem efektīvai NILLTF risku pārvaldīšanai. tiek atlikta vai atteikta reģistrācija. Paaugstināta izpratne iesaistīto institūciju starpā par aktuālajām terorisma finansēšanas lietām. Izvērtēt nepieciešamību stiprināt kapacitāti krimināltiesiskajā starptautiskajā sadarbībā. Pilnvaras atsaukuma dati parādās ne tikai Atsaukto pilnvarojumu reģistrā, bet arī Pilnvaru reģistrā pie attiecīgā ieraksta. Tas paredz, ka Kontroles dienests koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī likuma subjektu sadarbību. Tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādes saņem no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem informāciju par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem tiešsaistes formā. Izstrādāta un ieviesta vienotā pieeja "apgrieztās pierādīšanas nastas" pielietošanā mantas konfiskācijas jautājumos. Izveidot uz risku balstītu pieeju NVO sektora uzraudzībai terorisma finansēšanas novēršanai. Tiks pārskatīts Kriminālprocesa likuma regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par tiesiskās palīdzības lūgumu prioritizēšanu. Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāt tipoloģijas, kas vērstas uz paraugprakses veidošanu trešo personu veiktajās un autonomajās NILL lietās un to sekmīga piemērošana praksē. Jāturpina uzlabot koordināciju starp KD un tiesībaizsardzības iestādēm, īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu un līdzekļu iesaldēšanu. Tai skaitā veikt specifisku novērtējumu par TF riskiem bezpeļņas organizāciju sektorā, balstoties uz plašāko TF risku novērtējumu ar mērķi izstrādāt un ieviest uz TF risku balstītu pieeju sektora novērošanā. Stiprināt publiskā un privātā sektora sadarbība, pilnveidot informācijas apmaiņu un uzlabot savstarpējo uzticamību. NILL izmeklēšanām ir jābūt racionalizētām un prioritizētām, lai nodrošinātu lietu izmeklēšanu un izskatīšanu tiesā pēc iespējas īsākā laika periodā. Izveidots e-pakalpojums, kas ļauj pārbaudīt apliecināto pilnvaras īstumu. VP, VID, KNAB Pastāvīgi Izveidot mehānismu, kas nodrošina, ka visiem uzraugiem, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILLTF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. Komercsabiedrības, kuras faktiski neveic saimniecisko darbību ir uzskatāmas par riskantām un to izmantošana noziedzīgiem nolūkiem ir izplatīta. Plāns ietver plašu risinājumu kompleksu, kuru rezultāts ir sasniedzams tikai sadarbībā institūciju starpā un īstenojot šos pasākumus atbilstoši plānā paredzētajā termiņā. Veikta likuma subjektu risku profilēšana, lai uzlabotu aizdomīgu darījumu ziņojumu kvalitāti. Likuma subjekti izprot tiem piemītošos NILLTF riskus un piemēro NILLTFN pasākumus atbilstoši tiem piemītošajam NILLTF riska līmenim. Kā viena no Finanšu sektora attīstības plāna horizontālām prioritātēm ir izvirzīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Tāpat nepieciešams uzsākt darbu pie Moneyval izteikto rekomendāciju ieviešanas. KD ir tiesīgs pieņemt sankciju izpildei nepieciešamos lēmumus, tostarp finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem saistošus, par pastāvīgu finanšu līdzekļu iesaldēšanu terorisma finansēšanas vai proliferācijas finansēšanas gadījumos. Piesaistīts ārpakalpojuma sniedzējs ABLV pašlikvidācijas procesa gaitā veicamajai operacionālai un stratēģiskai analīzei u.c. - nepietiekama nefinanšu sektora subjektu uzraudzības un kontroles institūciju uzraudzības kapacitāte; - izpratnes trūkums un vājas zināšanas NILLTFN jomā; - nepietiekams NILLTFN regulējums un vāja uzraudzība; - nepietiekamas NILLTFN procedūras, t.sk. Nepastāv formāls mehānisms kā identificēt saskaņā ar ANO DP rezolūcijām Nr. Pārbaudes NILLTF jomā tiek veiktas atbilstoši novērtētājiem riskiem. Nepieciešams uzlabot finanšu sektora uzraudzību, lai novērstu iespējas legalizēt nelikumīgi iegūtos finanšu līdzekļus. NILLTFNL pieļauj par uzņēmuma patiesā labuma guvēju uzskatīt personu, kura ieņem amatu augstākās pārvaldības institūcijā, ja patiesā labuma guvēju nav iespējams noskaidrot. Visām kompetentajām iestādēm nav skaidras kontroles un drošības mehānismi attiecībā uz informācijas apmaiņu Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību. Paplašināt Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjektu pienākumi iekšējās kontroles sistēmas izveidē. Nodrošināta efektīva zvērinātu notāru apliecināto pilnvaru uzskaite un kontrole, kas veicinās notariāta spējas efektīvāk apkarot dokumentu viltošanu un izmantošanu darījumu procesā. Izstrādāts atsevišķs ziņojums par terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas riskiem. pasākums KD, pēc atsevišķas vienošanās ar noteiktām subjektu grupām, veic to specializētu apmācību. Vienlaikus ar izmaiņām SIA dalībnieku sastāvā vai valdē tiek reģistrēta arī informācija par patiesajiem labuma guvējiem.

Par Pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu.

. Balstoties uz risku novērtējumu, veikt klātienes un neklātienes pārbaudes, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības. Procedūras, kas atļauj pieeju finanšu līdzekļiem un citiem aktīviem noteiktos gadījumos, nav minētas NILLTFNL

Komentāri