Par uzņēmumu

Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmuma apstrīdēšana vai Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Par uzņēmumu. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu Uzņēmumu reģistra žurnālā uz tiesas nolēmuma pamata. Komercreģistra ierakstu uzglabāšana Komercreģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu. Uzņēmumu reģistra valsts notārs lēmumā norāda saprātīgu termiņu trūkumu novēršanai. Ja komercreģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums. Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi komercreģistra ierakstos. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par piecām dienām. Likumā noteiktais personas paraksta paraugs iesniedzams arī grozījumu gadījumos. Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs to var pagarināt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst biedrības vai nodibinājuma lēmuma pieņemšanas faktisko apstākļu pārbaude. Latvijas Republikas Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs pieņem lēmumu mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja maksātnespējas reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums. Noteikumi, kas piemērojami politisko partiju reģistra vešanai Politisko partiju reģistra vešanai piemēro šā likuma piektās nodaļas noteikumus, ja šajā nodaļā nav noteikts citādi.

Privātuma politika | Par ERGO | ERGO

. Studentu uzskaitei, studentu zināšanu pārbaudes testu sagatavošanai un izpildei, atskaišu sagatavošanai mācību iestādes vajadzībām un ieniegšanai LR Centrālajā Statistikas Pārvaldē. Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti ieraksti maksātnespējas reģistrā, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Banku kredīti parasti ietver dažādas pārbaudes. Ierakstu izdarīšana biedrību un nodibinājumu reģistrā Ierakstus biedrību un nodibinājumu reģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notārs, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu. Win Prece Noliktavas operāciju automatizācijas, preču un pakalpojumu uzskaites programma vairumtirdzniecībai, mazumtirdzniecībai, ražošanai, būvniecībai, medicīnai, pakalpojumu sniegšanai.

. Minētais termiņš nedrīkst būt īsāks par mēnesi. Tādā pašā termiņā Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu maksātnespējas reģistrā uz tiesas nolēmuma pamata. Maksātnespējas reģistra ierakstu uzglabāšana Maksātnespējas reģistra ierakstus uzglabā elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu. Tāpat jābūt apliecinātai arī šo personu rīcībspējai. Ja dokumenti, kuros trūkumi novērsti, tiek iesniegti pēc lēmumā norādītā termiņa, atkārtoti jāmaksā valsts nodeva.

Gatavojies GDPR kopā Squalio un Sorainen!

. Laika Uzskaite Pieteikumu un laika uzskaites programma klientu sevisa vadībai, laika uzskaitei un darbinieku noslodzes kontrolei. Izvēloties Ankravs kompleksos risinājumus tirdzniecībai internetā, Jūs piesaistīsiet jaunus klientus un gūsiet papildus peļņu, ieguldot minimālas investīcijas. Nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Politisko partiju likumu. GORBUNOVS Latvijas Republikas Augstākās Padomes sekretārs I. Komersanta reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti Komersanta reģistrācijas lietai pievienojami dokumenti, uz kuru pamata izdarīti komercreģistra ieraksti, kā arī citi likumā noteiktie dokumenti. Ierakstu izdarīšana un uzglabāšana komercreģistrā Ierakstus komercreģistrā elektroniskā veidā izdara Uzņēmumu reģistra valsts notāri, par ierakstu izdarīšanu pieņemot attiecīgu rakstveida lēmumu. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi Uzņēmumu reģistra žurnālā. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt tiesā. Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumu un rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība Uzņēmumu reģistra valsts notāru lēmumus un rīcību likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt, iesniedzot Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram attiecīgu iesniegumu. Uzņēmumu reģistra valsts notārs reģistrē kompetentu valsts institūciju lēmumus par aizlieguma atzīmes ierakstīšanu biedrību un nodibinājumu reģistrā. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek atmaksāta.Par katru pieteikumu Uzņēmumu reģistra valsts notārs lemj atsevišķi un lēmumu ieraksta Uzņēmumu reģistra žurnālā, datē un paraksta to. Lēmuma spēkā stāšanās laiku nedrīkst noteikt garāku par vienu mēnesi no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksts neatbilst lēmumam par ieraksta izdarīšanu, noteicošais ir lēmums. Maksātnespējas reģistrācijas lietai pievienojamos dokumentus glabā attiecīgā maksātnespējas subjekta reģistrācijas lietā. Publisko personu un iestāžu saraksta ierakstu publicitāteJebkura persona ir tiesīga paļauties uz publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītājām ziņām. Valsts nodeva šādā gadījumā netiek atmaksāta. Šādā gadījumā par to izdara attiecīgu atzīmi biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstos. Lēmumu par cita ieraksta izdarīšanu reģistrā, atteikumu izdarīt ierakstu vai ieraksta izdarīšanas atlikšanu Uzņēmumu reģistra valsts notārs pieņem septiņu dienu laikā pēc pieteikuma vai paziņojuma saņemšanas. Win Fondi Pamatlīdzekļu uzskaites programma uzņēmuma pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzskaitei. Pilnvērtīgi un ērti servisi dažādām lietotāju grupām – vadībai, grāmatvežiem, aģentiem.  Win Prece interneta veikals Tirdzniecība internetā - ir Ankravs adaptēta e-komercijas sistēma. Uzņēmumu reģistrs šā panta trešajā, piektajā un sestajā daļā minētos lēmumus nosūta pieteikuma iesniedzējam piecu dienu laikā no to pieņemšanas dienas. Win Students Studentu uzskaites sistēma koledžām, augstākās izglītības mācību iestādēm, kompānijām, kuras pasniedz kursus. Ja personai saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra ziņām nav deklarētās dzīvesvietas vai norādītās adreses ārvalstī, persona pieteikumā Uzņēmumu reģistram norāda adresi, kurā tā ir sasniedzama. Uzņēmumu reģistra amatpersonu atbildība Par šā likuma pārkāpumiem Uzņēmumu reģistra valsts notāri un citas amatpersonas atbild likumā noteiktajā kārtībā. Uzņēmumu reģistra kompetencē neietilpst pienākums pārbaudīt administratora iesniegto dokumentu sagatavošanas faktiskos apstākļus un jebkādas maksātnespējas procesa ietvaros pieņemtajos lēmumos norādītās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem. "Lielā grāmatvedība" Grāmatvedības programmu komplekts grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem. Ieraksts maksātnespējas reģistrā izdarāms tajā pašā dienā, kad pieņemts lēmums par ieraksta izdarīšanu. Biedrību un nodibinājumu reģistra ierakstu uzglabāšana un reģistrācijas lietai pievienojamie dokumenti Biedrību un nodibinājumu reģistra ieraksti tiek uzglabāti elektroniskā formā, un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā lēmumam par ieraksta izdarīšanu. Lēmums par ieraksta izdarīšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja vien lēmumā nav paredzēts vēlāks tā spēkā stāšanās datums vai šā lēmuma spēkā stāšanās ir atkarīga no cita lēmuma spēkā stāšanās

Komentāri