Otra puse iesaista šīs darbības

Eiropas Savienības un tās dalībvalstu diplomātiskajā notā ir iekļauti visu dalībvalstu paziņojumi, apstiprinot, ka ir pabeigtas to procedūras, kas vajadzīgas, lai šis nolīgums stātos spēkā. Pieņemot lēmumu par ikvienu konkrētu vienošanos, virszemes pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji var cita starpā apsvērt patērētāju intereses un tehniskus, ekonomiskus, telpas un jaudas ierobežojumus. pants, I līdz IV pielikums B.

To, kā tiek īstenoti un piemēroti visi šā nolīguma noteikumi un jo īpaši III pielikumā precizētie standarti, izņemot šā pielikuma B daļu, pārbauda, veicot izvērtējumu Eiropas Savienības atbildībā, un apstiprina ar Apvienotās komitejas lēmumu. Jebkura Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā ar diplomātiskiem līdzekļiem rakstiski var darīt zināmu otrai Līgumslēdzējai Pusei lēmumu izbeigt šā nolīguma darbību. Līgumslēdzējas Puses atzīst, ka tās vieno kopējs mērķis - abu Pušu gaisa pārvadātājiem garantēt taisnīgas un vienlīdzīgas iespējas saskaņoto pakalpojumu ekspluatēšanai. Pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses lūguma Apvienotā komiteja pēc tam sešdesmit dienu laikā rīko viedokļu apmaiņu par šā jaunā tiesību akta vai grozījuma ietekmi uz šā nolīguma pareizu darbību. Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu vismaz tos standartus, kas minēti III pielikuma A daļā, ievērojot turpmāk izklāstītos nosacījumus. pants un I un II pielikums Nr. Šā nolīguma III pielikuma B daļā minēto drošības jomas tiesības aktu konfidenciālās daļas ir pieejamas Jordānijai tikai tad, kad šāds lēmums ir pieņemts. pantu, terminu "dalībvalstis" aizstāj ar "Eiropas Savienības dalībvalstis". Šis pants neattiecas uz konstatējumu atzīšanu saistībā ar: - drošuma apliecībām vai licencēm, - drošības pasākumiem vai - apdrošināšanas segumu. Šajos lēmumos var precizēt nosacījumus, kas saistīti ar saskaņotajiem pakalpojumiem atbilstīgi šim nolīgumam un ar pakalpojumiem starp trešām valstīm un Līgumslēdzējām Pusēm. Jubilejas koncertā kopā ar Normundu uzstāsies grupa "Otra puse" un īpašie viesi – skatuves kolēģi un draugi, kas bijuši līdzās īpašos brīžos. Katra Līgumslēdzēja Puse pozitīvi reaģē uz jebkuru otras Līgumslēdzējas Puses prasību pamatotu, īpašu drošības pasākumu veikšanai, lai novērstu konkrētus draudus. Šā nolīguma grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad Līgumslēdzējas Puses pabeigušas attiecīgās iekšējās procedūras. punktu nav pabeigta pirms noteiktā laika ierobežojuma beigām. Līgumslēdzēja Puse, kas apsver iespēju veikt aizsargpasākumus, ar Apvienotās komitejas starpniecību informē pārējās Līgumslēdzējas Puses un sniedz visu atbilstošo informāciju.

Otra Puse ft. Antra Stafecka - Uzzīmē mani (Boyza II Remix.

. Šis nolīgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Grupa "Otra puse" ar 14 koncertiem Latvijā atzīmēs savu 25.

. Šādu pakalpojumu cenas nepārsniedz to kopējās izmaksas, kurās ietverta samērīga, aktīvu nesta peļņa pēc amortizācijas atskaitījumiem. Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu standartus, kas minēti šā nolīguma III pielikuma C daļā, ievērojot turpmāk izklāstītos nosacījumus. Jebkurā gadījumā šāda veida lietošanas maksas otras Līgumslēdzējas Puses gaisa pārvadātājiem aprēķina, ievērojot nosacījumus, kas ir ne mazāk izdevīgi kā vislabvēlīgākie nosacījumi, kas ir pieejami jebkuram citam gaisa pārvadātājam. Pēc to izvēles katras Līgumslēdzējas Puses gaisa pārvadātāji drīkst segt šādus izdevumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā brīvi konvertējamās valūtās saskaņā ar vietējo regulējumu attiecībā uz valūtu. Ja Apvienotā komiteja strīdu nevar izšķirt, Līgumslēdzējas Puses joprojām var piemērot to attiecīgos pretsubsidēšanas pasākumus. Līgumslēdzējas Puses atzīst sadarbības nozīmi, daudzpusējās sarunās apspriežot aviācijas ietekmi uz vidi un ekonomiku un nodrošinot, ka visi negatīvo ietekmi mazinošie pasākumi ir pilnīgi savietojami ar šā nolīguma mērķiem. Šā nolīguma noteikumi neietekmē PVN jomu, izņemot apgrozījuma nodokli importam. Jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm var pieprasīt sanāksmes sasaukšanu. Līgumslēdzējas Puses atzīst, cik liela nozīme starptautiskās aviācijas politikas izstrādē un īstenošanā ir vides aizsardzībai. Dziesmas mūzikas autors ir grupas solists Normunds Pauniņš, bet vārdus radījis Roberts Gobziņš. Saskaņā ar asociācijas nolīgumu izveidotā asociācijas padome strīdu var izšķirt, pieņemot lēmumu. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. punktu, netiek pārtraukti, pat ja pamatojums to uzsākšanai vairs nepastāv, jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm var vērsties ar šo jautājumu Apvienotajā komitejā. Lai to sasniegtu, ir jānodrošina godīga konkurences vide gaisa pārvadājumu jomā. Pēc Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma līdz galīgā šķīrējtiesas nolēmuma pieņemšanai šķīrējtiesa var likt otrai Līgumslēdzējai Pusei īstenot pagaidu korektīvus pasākumus. Līgumslēdzējas Puses neatsaucas uz šo nolīgumu, ne arī kādu tā daļu, lai pamatotu iebildumu pret alternatīvas politikas izskatīšanu attiecībā uz jebkuru jautājumu, uz kuru attiecas šis nolīgums. Nolīguma ģeogrāfiskā darbības joma Līgumslēdzējas Puses apņemas risināt pastāvīgu dialogu, lai nodrošinātu šā nolīguma atbilstību Barselonas procesam un censtos sasniegt galīgo mērķi - Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu kopējās aviācijas telpas izveidi. pants, I un II pielikums Nr. punktā minēto aprīkojumu un krājumus uzglabātu attiecīgu iestāžu uzraudzībā un kontrolē. Līgumslēdzēja Puse arī drīkst pieprasīt Apvienotās komitejas sanāksmes sasaukšanu, lai censtos atrisināt jebkuru jautājumu, kas attiecas uz nolīguma interpretāciju vai piemērošanu. Apvienotā komiteja pēc kādas Līgumslēdzējas Puses priekšlikuma un saskaņā ar šo pantu drīkst grozīt šā nolīguma pielikumus. Par jauno veikumu Normunds piebilst: "Manuprāt, cilvēku uzdevums uz šīs pasaules ir darīt to labāku, cik vien tas ir iespējams. Apvienotā komiteja atbild par sadarbības pārraudzību un atvieglināšanu gaisa satiksmes pārvaldības jomā. Ienāc un uzzini sīkāk par ātro kredītu, lombardu un overdraftu. Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu vismaz tos standartus, kas minēti šā nolīguma III pielikuma B daļā, ievērojot turpmāk izklāstītos nosacījumus. Šajā nolūkā Jordānijai ir pienācīgi jāpiedalās Vienotās gaisa telpas komitejā. Otra puse iesaista šīs darbības.

Dzimuši ar piecu stundu starpību. Lauras un Boļeslava.

. Jebkādā gadījumā šīs tiesības ir jāizmanto adekvāti, samērīgi un ierobežoti tajā apjomā un laikā, kas ir obligāti neieciešams. Apvienotās komitejas lēmumi tiek pieņemti vienprātīgi un ir saistoši abām Līgumslēdzējām Pusēm. Jebkāda darbība, kas uzsākta saskaņā ar šā panta noteikumiem, tiek atcelta, tiklīdz vainīgā Līgumslēdzēja Puse nodrošina šā nolīguma noteikumu izpildi. Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu standartus, kas minēti šā nolīguma III pielikuma D daļā. martā, ciktāl abas Līgumslēdzējas Puses ir šo konvenciju, kā arī citu konvenciju un protokolu, kas saistīti ar civilās aviācijas drošību, dalībnieces. Kompetentās iestādes var savstarpēji apspriest jautājumus par negodīgu, nesamērīgu un diskriminējošu cenu noteikšanu, kā arī citus jautājumus. Jebkurā gadījumā šīs maksas otras Līgumslēdzējas Puses gaisa pārvadātājiem aprēķina, ievērojot nosacījumus, kas ir ne mazāk izdevīgi kā vislabvēlīgākie nosacījumi, kas ir pieejami jebkuram citam gaisa pārvadātājam maksu aprēķināšanas brīdī. teikumu, I, II un III pielikums. Patērētāju aizsardzība Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu tos standartus attiecībā uz gaisa transportu, kas minēti šā nolīguma III pielikuma E daļā. Vēlams pašiem būt arī raidītājiem. Ja pēc kādas Līgumslēdzējas puses ieskatiem otra Līgumslēdzēja puse pienācīgi nepilda Apvienotās komitejas lēmumu, tā var prasīt, lai šo jautājumu izskata Apvienotajā komitejā. "Ir pagātne, kuru nevar labot, bet ir šodiena, ko var sākt no nulles, jo nekad nav par vēlu to sākt ar jaunu spēku un iedvesmu," saka Normunds Pauniņš. Jordānija var īstenot pasākumus, lai atļautu, ka Jordānijas gaisa pārvadātāji ir dalībvalstu vai to valstspiederīgo īpašumā ar vairākuma īpašumtiesībām un/vai faktiskā kontrolē. Katra Līgumslēdzēja Puse tās teritorijā ir atbildīga par šā nolīguma pienācīgu īstenošanu un jo īpaši par to tiesību aktu pienācīgu piemērošanu, ar ko īsteno standartus, kuri minēti šā nolīguma III pielikumā. Šā nolīguma noteikumi ir noteicošie attiecībā pret atbilstošajiem noteikumiem līdz šim spēkā esošajos divpusējos nolīgumos starp Jordāniju un dalībvalstīm. punktu, atkarībā no tā, kurš no tiem ir piemērojams. Ikvienam gaisa pārvadātājam ir tiesības pārdot šādus pārvadājumu pakalpojumus, un ikviena persona drīkst brīvi pirkt šādus pārvadājumu pakalpojumus šīs teritorijas valūtā vai brīvi konvertējamās valūtās. Attiecībā uz pārdodamajiem pasažieru pārvadājumiem, kuros ietverti kopīgi lidojumi, pārdošanas vietā vai jebkurā gadījumā pirms iekāpšanas pircēju informē par to, kuri pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji darbosies katrā pakalpojuma sektorā. Apvienotā komiteja tiekas pēc vajadzības, kad tas nepieciešams. Tiklīdz kā viena no Līgumslēdzējām Pusēm ir sagatavojusi jaunus tiesību aktus gaisa transporta jomā vai kādā no saistītajām jomām, uz kurām attiecas III pielikums, tā informē otru Līgumslēdzēju Pusi un ar to apspriežas, cik vien intensīvi iespējams. Attieksme pret visiem gaisa pārvadātājiem ir taisnīga un vienlīdzīga. pants, I līdz IV pielikums E. Apvienotās komitejas lēmumos jāmin datums, kad tos īstenos Līgumslēdzējas Puses, un jebkāda cita informācija, kas var attiekties uz uzņēmējiem. Ja Līgumslēdzējai Pusei ir pietiekams pamats uzskatīt, ka otra Līgumslēdzēja Puse neievēro šajā pantā minētos aviācijas drošības noteikumus, šī Līgumslēdzēja Puse var pieprasīt tūlītējas konsultācijas ar otru Līgumslēdzēju Pusi. Reģistrēšana Starptautiskajā Civilās aviācijas organizācijāun Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā Šo nolīgumu un visus tā grozījumus reģistrē un Apvienoto Nāciju Organizācijas Sekretariātā. Datorizētas rezervācijas sistēmas Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu standartus, kas minēti šā nolīguma III pielikuma F daļā. Jebkura Līgumslēdzēja Puse jebkurā laikā drīkst pieprasīt konsultācijas par drošuma standartiem, kurus ievēro otra Līgumslēdzēja Puse. Ieņēmumus konvertēt un pārskaitīt ir atļauts tūlīt, bez ierobežojumiem un neuzliekot tiem nodokļus, pēc maiņas kursa, ko kārtējiem darījumiem un pārskaitījumiem piemēro dienā, kad gaisa pārvadātājs iesniedz pārskaitījuma pieteikumu. Līgumslēdzējas Puses apstiprina, ka šim nolīgumam piemēro asociācijas nolīguma IV sadaļas II nodaļas principus. Šā nolīguma pareizas īstenošanas nolūkā Līgumslēdzējas Puses apmainās ar informāciju un pēc jebkuras Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma apspriežas Apvienotajā komitejā. Šādā gadījumā jebkura Līgumslēdzēja Puse var lūgt konsultāciju, tostarp no abu Līgumslēdzēju Pušu kompetento iestāžu pārstāvjiem, un/vai papildu informāciju saistībā ar šo jautājumu, un uz šādiem pieprasījumiem jāatbild pēc iespējas ātrāk. punktā un ko pieprasa otra Līgumslēdzēja Puse, ierodoties vai atrodoties otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā vai izbraucot no minētās teritorijas. Līgumslēdzējas puses veic jebkurus vispārīgus vai konkrētus pasākumus, kas vajadzīgi saistību izpildei saskaņā ar šo nolīgumu. Līgumslēdzējām Pusēm ir kopīgs mērķis - maksimāli palielināt ieguvumu patērētājiem, aviokompānijām, darbaspēkam un sabiedrībai, šā nolīguma piemērošanas jomā ietverot arī trešās valstis. Šis nolīgums neskar Līgumslēdzēju Pušu tiesības saskaņā ar nediskriminācijas principu vienpusēji pieņemt jaunus tiesību aktus vai grozīt spēkā esošos tiesību aktus gaisa transporta jomā vai ar to saistītā jomā, kas minēta šā nolīguma III pielikumā. punktā paredzētajiem kritērijiem un kas varētu negatīvi ietekmēt tās gaisa pārvadātāju iespējas taisnīgi un vienlīdzīgi konkurēt, tā var iesniegt savus novērojumus otrai Līgumslēdzējai Pusei. punktā minētās darbības ir piemērotas, samērīgas un ierobežotas līdz apjomam un laikam, kas ir obligāti nepieciešams. Attiecīgā Līgumslēdzēja Puse bez kavēšanās informē Apvienoto komiteju par īstenotajiem pasākumiem un sniedz visu attiecīgo informāciju. Novembrī, VEF Kultūras pilī, Rīgā. Līgumslēdzēja Puse, kas plāno piešķirt jebkādu šāda veida subsīdiju, informē par savu nodomu otru Līgumslēdzēju Pusi un gādā par to, lai šī subsīdija atbilstu šajā nolīgumā paredzētajiem kritērijiem. Virszemes pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji drīkst izlemt, vai slēgt vienošanos par sadarbību. punktu, to, kā tiek īstenoti un piemēroti III pielikuma B daļā minētie drošības standarti, pārbauda, veicot izvērtējumu Eiropas Savienības atbildībā, un apstiprina ar Apvienotās komitejas lēmumu. jubilejas koncerts būs mirklis, kurā iespēja atskatīties uz paveikto, radīto un piedzīvoto. Šis nolīgums stājas spēkā vienu mēnesi pēc dienas, kad ar pēdējo diplomātisko notu ir pabeigta Līgumslēdzēju Pušu notu apmaiņa, apliecinot, ka ir pabeigtas visas procedūras, kas vajadzīgas, lai nolīgums stātos spēkā. punktu, tās savlaicīgi informē otras Līgumslēdzējas Puses kompetentās iestādes par šādas rīcības uzsākšanu, minot šādas rīcības iemeslus. Ja vien tas ir lietderīgi, šādus pasākumus veic uz savstarpējas apspriešanas pamata. Šim nolūkam tā sniedz ieteikumus un pieņem lēmumus gadījumos, kas paredzēti šajā nolīgumā. Ja kāda no Līgumslēdzējām Pusēm to pieprasa, Apvienotajā komitejā notiek iepriekšēja viedokļu apmaiņa. Šajā pantā paredzētos īpašos investīciju projektus atļauj saskaņā ar iepriekšējiem lēmumiem, kurus pieņem ar šo nolīgumu izveidotā Apvienotā komiteja. LatCredit pieredze un apspriešana. Šajā regulā minētos pārejas periodus nosaka Apvienotā komiteja. Katra Līgumslēdzēja Puse sniedz otrai Līgumslēdzējai Pusei visu vajadzīgo informāciju un palīdzību gadījumā, ja otra Līgumslēdzēja Puse atbilstoši savām, šajā nolīgumā paredzētajām pilnvarām veic izmeklēšanu par iespējamiem pārkāpumiem. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā. Ja kāda Līgumslēdzēja Puse uzskata, ka otra Līgumslēdzēja Puse nepilda kādu pienākumu saskaņā ar šo nolīgumu, tā var veikt attiecīgus pasākumus. Sociālie aspekti Līgumslēdzējas Puses nodrošina, lai to tiesību akti īstenotu tos standartus attiecībā uz gaisa transportu, kas minēti šā nolīguma III pielikuma G daļā. Uz šo pielikumu attiecas pārejas noteikumiem, kas minēti šā nolīguma II pielikumā. Apvienotā komiteja pieņem savu reglamentu, apstiprinot to ar lēmumu. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija. Dziesma miksēta "Labo ierakstu studijā", režisors Jānis Kalve. Līgumslēdzējas Puses veic visus attiecīgos pasākumus, vispārējos vai īpašos, lai nodrošinātu no nolīguma izrietošo saistību izpildi, un atturas no jebkādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt nolīguma mērķu sasniegšanu. Apvienotā komiteja izskata jautājumus saistībā ar divpusējām investīcijām vairākuma īpašumtiesībās vai izmaiņām Līgumslēdzēju Pušu gaisa pārvadātāju faktiskā kontrolē. Ja viena no Līgumslēdzējām Pusēm vēlas grozīt šā nolīguma noteikumus, tā atbilstoši informē Apvienoto komiteju. punkta otro teikumu, I līdz III pielikums

Komentāri