Noformējot jebkura veida aizdevumu pastāv iespēja saskarties ar terminiem fiksēta un mainīga procentu likme

Atzīmi par dokumenta izpildi var rakstīt elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā. Ja dokuments satur norādi par pievienotajiem dokumentiem, parakstu izvieto zem šīs norādes. Vīzu raksta dokumenta paraksta zonā zem rekvizīta "paraksts" vai dokumenta pēdējās lapas otrā pusē. Ja Noteikumos tieši nav paredzēts vai Administrators nav norādījis citādi, Lietotājs neiegūst intelektuālā īpašuma tiesības uz Saturu, proti, viņš nav tiesīgs reproducēt, pārdot, citādi atsavināt, publiski attēlot, izpildīt, publiski Satura vienības u. tml. Ja izlases ir apvienotas atskaņošanas sarakstos, tām tiek piešķirts kanālu izskats, lai atvieglotu to vadību un skatīšanos ar vispārinātu nosaukumu „Interaktīvie kanāli”. TVDOM ietvaros piedāvāt dažādu veidu piekļuves abonementus. Administrators nav atbildīgs par TVDOM reklāmu saturu un reklāmās norādītās informācijas patiesumu un par reklamējamo produktu vai pakalpojumu kvalitāti. Ja kāds no šo noteikumu punktiem tiks atzīts par nederīgu vai spēkā neesošu, Administrators apņēmas nekavējoties attiecīgu noteikumu punktu aizvietot ar noteikumiem, kas būs atbilstošāki. Ja normatīvajos aktos paredzēts dokumentu saskaņot ar citu organizāciju, dokumentā noformē saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu. Teritorija - TVDOM pakalpojumi ir pieejami tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā. Ja dokumenta tekstā atsaucas uz iepriekš norādītu pielikumu, turpmāk tekstā raksta norādi "sk. organizācijas amatpersonai vai darbiniekam. Vīzu var papildināt ar vizētāja amata nosaukumu. Atbildīgs par dokumenta izpildi kopumā ir tas izpildītājs, kurš minēts pirmais, ja no rezolūcijā ietvertā uzdevuma neizriet citādi. Ar jebkuru TVDOM pakalpojumu lietošanu, Satura apskati vai klausīšanos, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem, viņam tie ir saprotami un Lietotājs piekrīt šiem noteikumiem, tai skaitā ar grozījumiem, papildinājumiem. Saskaņojuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta saskaņojumu noformē tā, lai tie atrastos vienā lapā ar rekvizītu "paraksts". Ģerboņa attēlu organizācijas veidlapā lieto normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Rekvizītu "adresāts" noformē saskaņā ar pasta pakalpojumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Piekļuves darbības termiņš TV kanālu apskatei sākas brīdī, kad Lietotājs ir par to samaksājis un pakalpojuma samaksa ir atspoguļota Administratora maksājumu uzskaites elektroniskajā sistēmā. Ģerboņa, organizācijas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēlu izvieto dokumenta veidlapas rekvizītu zonas vidū virs organizācijas nosaukuma vai pa kreisi no tā. Ja dokumentu paraksta vairāku dažādu organizāciju amatpersonas, to parakstus izvieto divās vai vairākās ailēs. pieņemtā dokumenta datumu, dokumenta veida nosaukumu un numuru. VDOM ievēro fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus. Cerības pieaug un Jums tām ir jāpadodas, jo galu galā. Organizācijas juridisko adresi un faktisko adresi raksta dokumenta veidlapas rekvizītu zonas vidū pēc organizācijas reģistrācijas numura pasta pakalpojumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Lietotāja personas dati  bez to piekrišanas  netiek  nodoti  trešajām  personām,  izņemot  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tajā skaitā Pakalpojuma un norēķinu nodrošināšanai. TVDOM ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma darbību, ja tas nepieciešams Pakalpojuma pilnveides vai modernizēšanas darbiem, bet ne ilgāk kā uz trīs darba dienām. Ja dokumentu paraksta divu dažādu organizāciju amatpersonas, to parakstus izvieto blakus vienā līmenī tādā secībā, kādā norādīts attiecīgo organizāciju nosaukums dokumenta sākumā. pieņemot lēmumu koleģiālās institūcijas sēdē, kurā saskaņo dokumentu. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto Lietotāja datus, veic, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Atzīmi var papildināt ar informācijas ievadītāja personisko parakstu un datu ievadīšanas datumu. Atzīmi par dokumenta kontroli var rakstīt elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā. Latvijas iedzīvotāji rāda lielāku uzticību eiro nekā šie procenti, jo vairāk nekā 80% kredītu ir paņemti eiro valūtā. Gadījumā, ja pusēm neizdodas piecu dienu laikā panākt vienošanos, strīds tiek strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Punkta numuru raksta ar rindkopas atkāpi. Lietotājs apņemas bez Administratora iepriekšējas rakstiskas atļaujas nepārdot, citādi neatsavināt, nenodot lietošanā trešajām personām kontu un/vai datus, kas ļauj tam piekļūt u. tml. Pakalpojums nepiešķir Lietotājam tiesības veikt  aplikāciju starpniecību pieejamo autortiesību un blakustiesību objektu publisko izpildījumu. Programmmu pielikumi ir neatņemama TVDOM sastāvdaļa un visur kur tekstā tiek minēts TVDOM, tiek saprasts programmu pielikumi un/vai mājas lapa. Saturs ir televīzijas programmas un citi audiovizuālajiem materiāli: muzikālie darbi, fonogrammas, videogrammas, grafiskie, teksta un citi materiāli, kuru apskatei piekļuve Lietotājam tiek nodrošināta izmantojot TVDOM. Ja dokuments izpildīts, neizstrādājot jaunu dokumentu, atzīmē par dokumenta izpildi norāda, kad un kādā veidā tas ir izpildīts. Organizācija, kurai nav tiesību lietot savā veidlapā ģerboņa attēlu, var lietot savas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēlu. Atzīmē par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā raksta attiecīgās informācijas sistēmas nosaukumu. Administrators nav atbildīgs par tehniskiem traucējumiem, datu piegādes vai apstrādes kavējumiem, maksas pakalpojumu apmaksas kavējumiem, trešo personu prettiesiskas piekļuves saturam un par Lietotāja profila paroļu un Lietotājvārda drošību. Rezolūciju var rakstīt elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā. un saturs kā intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargājami saskaņā ar konkrētās teritorijas, kurā Lietotājs ir saņēmis piekļuvi un Saturam, spēkā esošajiem tiesību aktiem un starptautiskajām tiesību normām. Lietotājs, kas nav sasniedzis attiecīgu vecumu, lai apskatītu konkrētu Saturu, un vai nav tiesīgs veikt apmaksu bez savu vecāku, aizbildņu vai citu likumisko pārstāvju piekrišanas, apņemas atturēties no konkrētā Satura apskates. Ja nepieciešams, atzīmē par iepazīšanos ar dokumenta saturu ietver arī attiecīgās personas pilnu amata nosaukumu. Organizācijas, tās struktūrvienības vai koleģiālās institūcijas nosaukumu rekvizītā "adresāts" raksta ģenitīvā pirms amatpersonas amata nosaukuma. Visa informācija par Lietotāja ikmēneša automātisko maksājumu, ja tāds ir izvēlēts, atrodas Lietotāja Pakalpojuma konta sadaļā „Mans konts”. Teksta pielikuma uzrakstu raksta pielikuma pirmās lapas darba laukuma augšējā labajā stūrī. datumu, kad rakstīta rezolūcija.   Ja vēl neesat SEB bankas klients, pēc norēķinu konta atvēršanas Jūs varēsiet SEB bankas filiālē izvēlēties kādu no piedāvātajiem galerijas attēliem vai izveidot kartes dizainu jau internetbankā. Stila kartei Jūs varat izvēlēties kādu no piedāvātajiem dizainiem vai savu attēlu. iepazīšanās ar dokumenta saturu datumu. dokumentā, kura teksts sadalīts nodaļās, apakšnodaļās un punktos, punkta numuru veido no nodaļas kārtas skaitļa, apakšnodaļas kārtas skaitļa un punkta kārtas skaitļa attiecīgās apakšnodaļas ietvaros, atdalot šos skaitļus citu no cita ar punktu. Ja, izpildot dokumentu, izstrādāts jauns dokuments, atzīmē par dokumenta izpildi raksta jaunā dokumenta veida nosaukumu, datumu un numuru. Norēķinu kārtība un atteikuma tiesības Pakalpojumiem Lietotājs veic priekšapmaksu, izmantojot  norādītos norēķinu veidus. Pirms aizņematies ātro kredītu bez darba vietas un ienākumiem, rūpīgi izvērtējiet savas iespējas to atmaksāt. Šajā gadījumā uz pamatdokumenta raksta norādi "Pievienota saskaņojumu lapa". Mazie uzņēmumi nogrims ar eiro parādīšanos. Komisijas maksa par katru piekļuves apmaksas veidu saturam ir norādīta saskarnē un/vai maksājumu sistēmas, kas tiek izmantota maksājuma veikšanai, saskarnē, turklāt tā var atšķirties atkarībā no apmaksas veida. Pārējiem terminiem, kas tiek izmantoti šajos Noteikumos, bet nav ar lielo burtu, ir likumdošanā noteiktā nozīme. Norādi par dokumenta lietošanas ierobežojumu raksta normatīvajos aktos par klasificētās vai ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību noteiktajā kārtībā. Vainīgās Puses pienākums ir atlīdzināt otrai Pusei visus radušos zaudējumus. Ja dokumentam pievieno vairākus dažādus dokumentus, norādē par pievienotajiem dokumentiem tos numurē. Ja dokumentu paraksta komisija vai darba grupa, rekvizītā "paraksts" norāda amatpersonas amatu komisijā vai darba grupā. ja nepieciešams, atsauci uz konkrētu dokumenta punktu, kurā pirmo reizi pieminēts attiecīgais pielikums, teksta satura atklāstu vai dokumenta nosaukumu. Teksta satura atklāstu raksta dokumenta kreisajā pusē līdz darba laukuma vidum. Pieļaujams adresātu rakstīt pirmsteksta zonas kreisajā pusē, ja dokumentu sūta aploksnē ar caurspīdīgu ielaidumu adreses daļā. Lai izmantotu savu bildi, karti piesakiet internetbankā un augšupielādējiet to kartes pieteikuma formā. Lietotājs apņemas iepazīties ar šiem Noteikumiem un patstāvīgi sekot līdz šo noteikumu grozījumiem. Lietotāja tiesības un pienākumi Lietotājam pirms Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas vai Pakalpojuma aktivizēšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā Pakalpojuma veidu, aprakstu  un cenu. Lai samaksātu par vienreizēju piekļuvi, piekļuves abonementu un citām maksas piekļuvēm, kā arī piedalītos lojalitātes programmās, Lietotājam ir jāreģistrējas , izveidojot savu kontu. Ja atrodat savu Maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un tūlīt sazinieties ar SEB banku. Adresātu raksta datīvā dokumenta pirmsteksta zonas labajā pusē. Ja faktiskā adrese sakrīt ar juridisko adresi, faktisko adresi nenorāda. Rezolūciju raksta skaidri salasāmi un tā, lai tā nenosegtu kādu dokumenta teksta vai rekvizīta daļu. Lietotājs pats ir atbildīgs par savām darbībām, kuras saistītas ar TVDOM lietošanu, komentāru un citas informācijas izvietošanu, kas attiecas uz TVDOM. Noformējot jebkura veida aizdevumu pastāv iespēja saskarties ar terminiem fiksēta un mainīga procentu likme. Lietotājam ir tiesības izvietot sociālajos tiklos, kuros viņš ir reģistrēts, vai citās vietnēs hipersaites un komentārus uz/par TVDOM, tā Saturu vai citiem pakalpojumiem, kuri tiek piedavāti Lietotājam. Atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta saturu var rakstīt elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā. Tiek iekasēta sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi. tiek nodrošināta, ņemot vērā Noteikumu un saskarnē minētās tehniskās prasības.

Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu. Ja zīmoga nospiedumu atveido rekvizītā "apstiprinājuma uzraksts", zīmoga nospiedumu atveido tā, lai tas skartu dokumenta apstiprinātāja amata nosaukumu tā kreisajā pusē. pieņemot lēmumu, kas ierakstīts sēdes protokolā. Lietotājs savā kontā var grozīt izmantoto ierīču sarakstu. Ja pielikumi ir vairāki, pirms vārda "pielikums" norāda attiecīgā pielikuma numuru. Spēka esošā noteikumu redakcija ir pieejama www.tvdom.tv/terms Šie Noteikumi piemērojami saskaņa ar spēka esošo Latvijas Republikas likumdošanu. Apstiprinājuma uzrakstu vai atzīmi par dokumenta apstiprinājumu raksta uz apstiprināmā dokumenta pirmās lapas darba laukuma labajā augšējā stūrī. Dokumenta reģistrācijas numuru raksta dokumenta pirmsteksta zonas labajā pusē zem dokumenta izdošanas vietas nosaukuma, izņemot vēstules. Ja zīmoga nospiedumu atveido rekvizītā "saskaņojuma uzraksts", zīmoga nospiedumu atveido tā, lai tas skartu dokumenta saskaņotāja amata nosaukumu tā labajā pusē. Stājoties spēkā jebkuriem šo noteikumu grozījumiem un turpinot lietot TVDOM pakalpojumus, Lietotājs apstiprina ka ir iepazinies ar noteikumu grozījumiem. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt Administratoru par jebkuru nesankcionētu Lietotāja konta izmantošanu, ko veikušas trešās personas. Lietotāja reģistrācija un Lietotāja konts. Gadījumā, ja Lietotāja piekļuve tiek ierobežota šajā punktā noteiktajā gadījumā, naudas līdzekļi, ko Lietotājs ir samaksājis par TVDOM maksas pakalpojumiem, tiks ieturēta un netiks izmaksāta. Norādi par pievienotajiem dokumentiem raksta teksta zonā zem dokumenta teksta no darba laukuma kreisās puses. Administrators nenes atbildību par jebkādu kaitējumu, kas var rasties Lietotājam, ar šādām darbībām. Norādi par pievienotajiem dokumentiem raksta, ja dokumentam pievieno kādu citu jau esošu dokumentu. Plašāk informācija par piekļuves abonementa veidiem ir pieejama saskarnē. Vārdi “ieskaitot” un “tai skaitā” tiek saprasti “bez ierobežojuma”. Ja nepieciešams dokumentēt kādas personas iepazīstināšanu ar dokumentu, paraksta zonā zem rekvizīta "paraksts" raksta atzīmi par iepazīšanos ar dokumenta saturu. Ja Lietotāja dati izmantoti prettiesiski, Lietotājam ir pienākums vērsties tiesībsargājošās iestādēs un ziņot par datu prettiesisku apstrādi. Ja punkta tekstu sadala apakšpunktos, punkta numuru papildina ar apakšpunkta kārtas skaitli attiecīgā punkta ietvaros, atdalot šos skaitļus citu no cita ar punktu. Administratoram ir tiesības piemērot Lietotājam lojalitātes programmas, kā arī akcijas un veicināšanas piedāvājumus, ar kuru detalizētāku informāciju varēs iepazīties TVDOM un/ vai savstarpēja sarakstē ar Lietotāju. Administrators nav atbildīgs par izmaiņām TV kanālu retranslācijas režīmā un/vai to jebkāda veida nepieejamību. Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā un. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šo noteikumu punktiem, viņam ir pienākums atteikties no turpmākas TVDOM lietošanas. Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar TVDOM ir aizliegta. Šajā gadījumā parakstus izvieto tādā secībā, kādā nosaukts komisijas vai darba grupas sastāvs. Uz organizācijā saņemtā dokumenta pirmās lapas apakšējās malas labajā pusē izdara atzīmi par dokumenta saņemšanu vai atzīmi par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu. Atbildes dokumentā norāda saņemtā dokumenta datumu, kā arī reģistrācijas numuru, ja tāds ir saņemtajā dokumentā. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek pasūtīts un/vai aktivizēts attiecīgais Pakalpojums. datumu, līdz kuram dokumentam jābūt pilnībā izpildītam. Uz media atskaņotāju, kas ir daļa no TVDOM, arī attiecās visas šī Noteikumu prasības, saistības un citi to nosacījumi. PIN kodu zināt tikai Jūs un sistēma, kurā karte strādā. Atzīmi par dokumenta saņemšanu vai atzīmi par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu var rakstīt elektroniski dokumentu reģistrācijas sistēmā

Komentāri