Kas ir pensiju 3. līmenis?

līmeņa uzkrājumu ir iespējams saņemt arī personai, kas priekšlaicīgi dodas pensijā. līmenis ir iespēja Tev brīvprātīgi veidot papildu uzkrājumus savai pensijai. Latvijas hipotēka sūdzības – atsauksmes. Likums paredz, ka tiesības veidot privātos fondus ir Latvijas komercbankām, kurām ir tiesības pieņemt fizisko personu noguldījumus, apdrošināšanas sabiedrībām, kurām ir tiesības uz dzīvības apdrošināšanu, kā arī juridiskajām personām. Arī obligāti reģistrētajām personām nav iespējas no tās izstāties. Tas pieejams e-pakalpojumu sadaļā „Valsts un pašvaldību sociālā palīdzība, sociālā apdrošināšana”.

Kas ir pensiju 3. līmenis. līmeņa pensijai – tās mērķis ir pensijas kapitāla palielināšana, nodrošinot lielāku materiālo labklājību pēc pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Arī turētājbanka pārbauda līdzekļu pārvaldītāja darbību. Šādu ieguldījumu var veikt licencēts līdzekļu pārvaldītājs. Visu kredītu salīdzināšana – kreditoru salīdzinājums. Pensijas kapitāla drošību uzrauga arī valsts izdotie darbību reglamentējošie normatīvie akti, Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Brīdī, kad tiek pieprasīti uzkrātie līdzekļi, valsts fondētā pensiju shēma dalībnieka kontu slēdz. Tev ir tiesības interesēties par fonda darbību, iegūt pilnīgu pārskatu par tā finansiālās darbības rezultātiem. līmenis turpina savu darbību līdz brīdim, kad cilvēks izlemj apvienot abus pensiju kapitālus. Atverot šo daļu, jāmeklē virsraksts „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka konta izraksts”. Kas ir pensiju 3. līmenis. līmenim Tu individuāli vai ar sava darba devēja starpniecību daļu savu ienākumu vari brīvprātīgi ieguldīt kādā no privātajiem pensiju fondiem. Iegūtais kapitāls ir galējs, kā arī pievienoties no jauna šim pensiju līmenim vairs nav iespējams. Pēc attiecīgā gada beigām iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā ienākumu deklarāciju, kurā atspoguļo gada laikā pensiju fondā iemaksātās summas.

Vienkārši par naudu: cilvēki, kas izvēlas investēt. Valda Meldera stāsts

. Treškārt, svarīgi novērtēt attieksmi pret risku – ieguldot naudu aktīvos ieguldījuma plānos, iemaksātā kapitāla risks ir daudz augstāks, taču līdz ar to iespējams gūt arī lielāku peļņu. Ja iemaksas privātajā pensiju fondā veic Tu pats, tad arī Tev ir tiesības saņemt likumdošanā paredzētos iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus. Ja Tevi neapmierina izvēlētā pensiju fonda darbība, Tev ir tiesības pārskaitīt uzkrāto pensijas kapitālu uz citu pensiju fondu. līmenī ieguldītie līdzekļi tiek turēti atsevišķi no turētājbankas aktīviem, tad turētājbankas maksātnespējas gadījumā vai arī, ja līdzekļu pārvaldītājam tiek anulēta licence vai tas bankrotē, ieguldītā nauda neiet zudībā. Otrais veids – sabalansētais – nauda tiek ieguldīta tā, lai peļņas gūšanas un zaudējuma risks būtu vienlīdzīgs ar kapitāla saglabāšanu un ieguldījuma drošību. līmenī brīvprātīgi iesaistījusies persona no tās pēc tam vairs nevar atteikties. Valsts fondēto pensiju shēmu nav iespējams arī mantot, jo tas nav privātais ieguldījums. līmenī, ir pieņēmusi lēmumu doties pensijā, tai ir izvēle, kā turpmāk rīkoties ar uzkrājumu, kas izveidojies no sociālajām apdrošināšanas iemaksām. līmeņa dalībnieka konta izrakstu. Lai izvēlētos atbilstošāko ieguldījumu plānu, jāņem vērā daži kritēriji – pirmkārt, ienesīgums. Šādā gadījumā cilvēks pārtrauc savu dalību šajā valsts fondēto pensiju shēmā. līmeņa kapitālu savai pensijai uzreiz. Privātie pensiju fondi iemaksāto naudu iegulda, ar mērķi ne vien saglabāt, bet arī vairot uzkrājumu vērtību ilgā laika termiņā. Tā ir iespēja parūpēties par savām vecumdienām, regulāri veicot iemaksas ilgu laika posmu. Laika gaitā veidotais uzkrājums Tev kalpos par papildinājumu valsts garantētajai pensijai. Kad darba devējs veic iemaksas privātajā pensiju fondā Tavā labā, viņam ir tiesības uz visiem likumdošanā paredzētajiem sociālā, iedzīvotāju ienākuma un uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumiem

Komentāri