Kādas iespējas piedāvā Kredits7 2017. gadā?

Pagaidu darbinieku statuss sīkāk atrunāts sadaļā. Lapa šobrīd tiek atjaunota Latvijas iedzīvotājiem – kā Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem – ir iespēja pastāvīgi vai uz laiku strādāt Eiropas Savienības institūcijās, kā arī dažādās Eiropas Savienības aģentūrās. Ja pretendents ir pareizi iesūtījis dokumentus atbilstoši atbildīgās iestādes mājas lapā publicētajām prasībām un norādīto termiņu ietvaros, viņa dokumenti tiek izvērtēti un komisijas locekļi pieņem lēmumu atbalstīt, vai neatbalstīt konkrēto kandidātu. Atsevišķos gadījumos pēc kāda no komisijas locekļu ierosinājuma var tikt sasaukta komisijas sēde, kurā tiek uzaicināts piedalīties arī pretendents.

Kādas e-iespējas valsts piedāvā lauksaimniekiem? – Soli pa.

. Bieži vien Eiropas Savienības institūcijas sludinājumus par vakancēm publicē dalībvalstu laikrakstos. Šī elektroniskā ceļveža mērķis ir iepazīstināt ar karjeras iespējām Eiropas Savienības institūcijās. Darbs Eiropas Savienībā ir izaicinājums un lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi un zināšanas. Programmas tiek organizētas divas reizes gadā. Rakstiskā eksāmena ietvaros galvenokārt tiek pārbaudītas zināšanas izvēlētajā jomā, izpratnes, analīzes un rezumēšanas spējas, kā arī prasme projektēt tekstus. Pretendentu saraksti pieejami EPSO mājas lapā. Eiropas Parlaments organizē vairākas stažieru programmas – apmaksātas programmas ar speciālu apakšprogrammu žurnālistiem, neapmaksātas programmas bakalaura grāda ieguvējiem, kā arī apmaksātas un neapmaksātas programmas tulkiem. Vispārējās prasības amata kandidātiem ir augstākā izglītība un vismaz trīs gadu darba pieredze. Katrā vakances aprakstā ir informācija par pieteikšanās procedūru un termiņu. Šie ir svarīgākie dokumenti, kuri pretendentiem ir jāiesūta. Pretendējot uz šiem amatiem, tiek veikta īpaša atlases procedūra. Kādas iespējas piedāvā Kredits7 2017. gadā. Noteikumos ir pieejams arī precīzāks apraksts nacionālo ekspertu amatu kandidātu pieteikšanās un atlases procedūrām. Testu uzdevumi ir vērsti uz pretendenta zināšanu pārbaudi par Eiropas Savienības jautājumiem un spēju loģiski spriest. Viens no galvenajiem aspektiem, kas ietekmē nodarbinātības veida izvēli ir tas, vai tā ir ilgtermiņa vai īstermiņa darba pieredze. Izvēlētā institūcija un nodarbinātības veids lielā mērā nosaka arī pieteikšanās un atlases procedūras. Visus uz noteiktu laiku noslēgtos līgumus katrā konkrētajā gadījumā slēdz institūcijas, un tie nav saistīti ar EPSO aktivitātēm un uzdevumiem. Konkursa posmu līdz intervijai var veikt attiecīgajā dalībvalstī esošajā eksaminācijas centrā. Šis princips nodrošina vienmērīgu ierēdņa profesionālo izaugsmi un kompetences nostiprināšanos Eiropas Savienības institūciju iekšienē, nevis jaunpieņemta ierēdņa apmācīšanu, viņam strādājot augsta līmeņa amatā. Ar ilgtermiņa darba pieredzi saprot darbu pastāvīgajā Eiropas Savienības civildienestā, savukārt ar īstermiņa – darba un stažēšanās iespējas, kas var aptvert laika posmu, sākot ar dažiem mēnešiem līdz pat vairākiem gadiem. Tā ir arī iespēja darboties modernā civildienestā, kur augsti tiek vērtēts elastīgums, efektivitāte, caurskatāmība, iespēju vienlīdzība un sniegumi. Rūpīgi izlasiet amata vakances konkursa paziņojumu, jo tajā tiek minētas ne tikai amata prasības, bet arī detalizēti aprakstīta pieteikšanās procedūra. Nacionālais eksperts ir Eiropas Savienības institūciju vai struktūru darbinieka statuss, kam raksturīgs noteikta termiņa norīkojums darbam kādā no Eiropas Savienības struktūrvienībām. Šajā laikā stažieri gan strādā kādā no Eiropas Komisijas direktorātiem, gan arī var apmeklēt Eiropas Komisijas Mācību Centra organizētos apmācību kursus. Piemēram, var tikt prasīts CV un motivācijas vēstule arī latviešu valodā. Testu uzdevumu mērķis ir pretendenta zināšanu pārbaude par Eiropas Savienības jautājumiem un spēju loģiski spriest. Šajā hierarhijā asistenti var ieņemt no pirmās līdz vienpadsmitajai pakāpei, bet administratori – no piektās līdz piecpadsmitajai. Katra konkursa struktūra un testu veidi ir sīki aprakstīti konkursa paziņojumā. Konkursu paziņojumi, augstākā līmeņa amatu vakancēm, tiek publicēti arī ES Oficiālajā Vēstnesī. Informācija, ko saņem Latvijas Republikas Patstāvīgā pārstāvniecības Eiropas Savienībā par vakancēm Eiropas Savienības aģentūrās, tiek ievietota Ārlietu ministrijas mājas lapā. Pirmā grupa ietver palīgpersonālu, piemēram, šoferi, kurjeri u.c. Pastāvīgo ierēdņu darba attiecības regulē Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi.

Skolas nams piedāvā iespējas | eDruva

. Eiropas Savienības Padomes Sekretariāts katru gadu organizē stažieru programmu, kas ilgst trīs līdz četrus mēnešus. Latvijā, publiskajā un privātajā sektorā nodarbinātajiem administrācijā strādājošajiem. Atsevišķu atbildīgo iestāžu sludinājumos norādītie dokumenti var atšķirties. Šajā sadaļā Jūs varat lejupielādēt tiesību aktus, normatīvos dokumentus un informatīvos materiālus par darba iespējām Eiropas Savienības institūcijās. Gadījumos, kad profesionālās pieredzes stāžs pārsniedz konkursa paziņojumā minimāli noteikto, var tikt veikta paaugstināšana līdz otrajam līmenim. Eiropas Komisija piedāvā arī iespēju stažēties Komisijas delegācijās, kas ir Eiropas Savienības pārstāvniecības trešajās valstīs. Ceļvedis atbildēs uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, informēs par pieteikšanās un atlases procedūrām un pastāstīs, kur iegūt papildus informāciju. Kandidātiem, kuri iekļauti rezerves sarakstā, nav garantēta pieņemšana darbā institūcijās, jo tas atkarīgs no vakanto darba vietu skaita. Tādejādi vakanču sludinājumi aptver plašu jomu spektru. Atsevišķas programmas, piemēram, Eiropas Savienības institūciju stažieru programmas, meklē cilvēkus arī bez iepriekšējas darba pieredzes. Līgumdarbinieku statuss sīkāk atrunāts sadaļā. Būtiski, ka atkarībā no izvēlētā darba attiecību ilguma – pastāvīgi vai – mainās arī pieteikšanās procedūra un konkursa kartība. Katrai no šīm kategorijām ir vairākas pakāpes. Katra Eiropas Savienības institūcija var izvirzīt papildus prasības pretendentam uz konkrētu amatu. Ne mazāk svarīgs ieguvums ir konkurētspējīgs atalgojums, ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas līmenī. Programmai var pieteikties kandidāti, kuriem ir augstākā izglītība un kas darba līmenī pārzina vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Kur vien iespējams, tiek veikti īpaši pasākumi, dodot iespēju konkursos piedalīties arī pretendentiem ar īpašām vajadzībām. Institūcijas izvēle vairumā gadījumu ir atkarīga no interesējošās darbības jomas. Otrā grupa - administratīvo personālu, piemēram, biroja vadītāji, sekretāri u.c. Dažreiz visi vai daļa no testiem tiek veikti kandidāta otrajā valodā. Kandidātam jāprot angļu un/vai franču valoda, kā arī jāpārzina valoda, kas tiek plaši izmantota trešajā valstī, piemēram, spāņu, portugāļu, krievu, arābu, u.c. Komisija vērtē katru pretendentu atsevišķi un tālākai dalībai konkursā ES institūcijā uz vienu vakanci var tikt atbalstīti vairāki kandidāti. Stažēšanās Eiropas Komisijā nenozīmē garantētu karjeru Eiropas Savienības institūcijās, jo, lai iegūtu pastāvīgu darbu, ir jāiztur EPSO konkurss. Atsevišķos gadījumos var būt profesionālo zināšanu pirmsatlases tests. Konkursa komisija savu lēmumu pauž zināmu pretendentam/pretendentiem elektroniski, rakstiski vai pa telefonu. Katra Eiropas Savienības institūcija parasti izvirza papildus prasības pretendentiem uz konkrētu amatu. Ņemot vērā lielo atbildības līmeni, vidējā un augstākā līmeņa vadītāji saņem , kas spēj konkurēt ar atalgojumu Eiropas Savienības dalībvalstīs, t.sk. Pieteikties kredītam. EPSO mājas lapā ir pieejami interaktīvie testi un testu paraugi dažādiem amatiem. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības institucionālā sistēma aptver praktiski visas pārvaldes darbības jomas, interesentam sākotnēji jāizšķiras par vēlamo darbības jomu, kas atkarīga ne tikai no interesēm, bet lielā mērā arī no iepriekšējās pieredzes. Lielāko stažieru programmu organizē Eiropas Komisija. Pretendentu saraksts ir spēkā ierobežotu laiku un iekļūšana tajā negarantē pieņemšanu darbā. Diskriminācija Eiropas Savienības institūcijās netiek pieļauta, jo kandidātu atlases mērķis ir atspoguļot sabiedrību, kurai tā kalpo. Tiklīdz kādā institūcijā rodas vakance, kurai atbilst konkrēts pretendentu saraksts, kandidātiem tiek piedāvāta iespēja ieņemt attiecīgo amatu. Nacionālo ekspertu norīkojuma periods visbiežāk ilgst divus gadus, ar iespēju norīkojumu pagarināt, taču kopumā nepārsniedzot četrus gadus. ! Amata kategorija un pakāpe tiek norādīta konkursa paziņojumā. Piesakoties tulka darbam Eiropas Savienības institūcijās, papildus jāiesniedz arī Europass CV papīrā formātā. Lielākoties tiek meklēti cilvēki ar iepriekšēju darba pieredzi. Jāpārliecinās arī, vai ir lietota korekta valoda un vai motivācijas vēstulē ir norādīta ES institūcija un/vai adresāts, kam pieteikums domāts. Informācija par atklātajiem konkursiem, kas ir izsludināti uz vidējo un augstāko vadītāju līmeni, tiek ievietoti arī Ārlietu ministrijas un attiecīgo nozaru ministriju un valsts iestāžu mājas lapās. Kredīts Lieldienās. Interesentiem par darba iespējām Eiropas Savienības institūcijās jāņem vērā, ka EPSO organizē konkursus amatiem līdz nodaļas vadītāja līmenim. Parasti uzsākot darbu Eiropas Komisijā jaunais ierēdnis atrodas pirmajā izaugsmes līmenī. Ja tiek izsludināts ārējais konkurss uz kādu no šī līmeņa amatiem, tad konkursa paziņojums tiek publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī informācijas un paziņojumu sadaļā, kā arī attiecīgās institūcijas mājas lapā. Valodas prasības tulku konkursiem ir stingrākas. Līdz ar to atklātie konkursi pastāvīgam darbam Eiropas Savienības civildienestā caurmērā tiek organizēti iepriekš minētajām pakāpēm. Pēc pretendentu pieteikumu saņemšanas tiek izveidota komisija, kas izvērtē iesūtītos dokumentus un kandidāta atbilstību Eiropas Savienības institūcijas vakances sludinājumā noteiktajām prasībām. Smskredit ātrais kredīts. Tāpat tiek izvērtēts, vai kāds Eiropas Savienības institūcijās nodarbināts ierēdnis jau nav iepriekš pieteicies uz minēto vakanci, kā arī tiek nolemts, vai attiecīgais konkurss būs atklāts vai slēgts. Stažēšanās ilgst piecus mēnešus. Konkursa norise nacionālajā līmenī Atbildīgā institūcija par informācijas apriti un koordināciju, kas saistīta ar nacionālo ekspertu norīkošanu darbā un atsaukšanu no darba ES institūcijās, ir Ārlietu ministrija. Pagaidu darbinieki tiek pieņemti darbā specializētu uzdevumu veikšanai, lai aizpildītu vakances steidzamības kārtā, komisāru birojos, zinātniskajā sektorā. Līdz ar pēdējā līmeņa pārvarēšanu darbinieks tiek paaugstināts uz nākamo pakāpi. Kandidātam ir jāsaņem akcepts no Latvijas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā, kas kandidātu pēc tam arī programmai piesaka. Vairāk par šīm programmām skatīties sadaļā – Otrs būtisks aspekts ir institūcijas izvēle. Negatīva lēmuma gadījumā pretendents tiek informēts rakstiski. Konkursa komisija tradicionāli iztaujā pretendentu par viņa motivāciju tikt norīkotam kā nacionālajam ekspertam, viņa valodas zināšanām un jautājumiem, kas saistīti ar viņa zināšanām sfērā, uz kuru pretendents piesakās. Pēc sekmīgas visu konkursa posmu pārvarēšanas pretendents tiek iekļauts pretendentu sarakstā no kura Eiropas Savienības institūcijas atlasa kandidātus vakantajiem amatiem. Eiropas Komisijas karjeras sistēmu veido sešpadsmit pakāpes. Noteikta laika darba attiecības Eiropas Savienības institūcijās regulē Darba nosacījumi citiem Eiropas Kopienu kalpotājiem. Norīkošana nacionālā eksperta amatā kādā no Eiropas Savienības institūcijām vai struktūrām dod iespēju Latvijā strādājošajiem paaugstināt savu kvalifikāciju gan konkrētajā nodarbošanās sfērā, gan arī Eiropas Savienības jautājumos. Kad pretendents, izmantojot personīgo profilu, ir pieteicies konkursam, no EPSO tiek saņemta informācija par konkursa norisi un laikiem, kad iespējams kārtot testu. Konkrētas institūcijas izvēle ļauj labāk sagatavoties pieteikšanās un atlases procedūrām. Uz abām var pieteikties kandidāti, kuriem ir augstākā izglītība, vai arī ir kuri ir beiguši vismaz astoņus semestrus universitātē.

Kādas iespējas piedāvā Kredits7 2017. gadā. Kā motivēt sevi un pieturēties pie plāna?. Sīkāk par personāla atlases vadlīnijām var iepazīties Eiropas Komisijas mājas lapā. Tās galvenokārt paredzētas universitāšu jurisprudences programmu absolventiem. Informācija par šiem konkursiem tiek publicēta Oficiālajā Vēstnesī. Līgumdarbinieki pārsvarā veic administratīvu darbu vai arī strādā jomās, kurās trūkst attiecīgas kvalifikācijas darbinieku. Atlases procedūra augstākā līmeņa amatiem ir atšķirīga! Skat. Biroja mērķis ir atlasīt augsti kvalificētu personālu visām Eiropas Savienības institūcijām. Lai strādātu pagaidu dabu, nav nepieciešams būt EPSO atklātā kategoriju konkursa pretendentu rezerves sarakstā, taču tas nenozīmē, ka civildienesta ierēdņa darbam jau kvalificējies interesents nevar pieteikties uz pagaidu darbu

Komentāri