Jautājumus uzdod par kredītiem, neskaidrībām un tamlīdzīgi

Revīzijas komisijā var ievēlēt arī vienu zvērinātu revidentu, kas nav sabiedrības biedrs. Atzinumus par noraidītajiem kreditoru prasījumiem likvidācijas komisija nosūta attiecīgajam kreditoram.

Senāts uzdod Eiropas Savienības Tiesai jautājumus lietā.

. Jautājumus uzdod par kredītiem, neskaidrībām un tamlīdzīgi. Pati kredītlīnija ir pazīstama jau sen, bet tagad tā ir pieejama nebanku kredītdevēju piedāvājumā.

Visi iepriekšējā apsaimniekotāja prasījumi pret dzīvokļu īpašniekiem un saistības pret pakalpojumu sniedzējiem saglabājas līdz to pilnīgai izpildei. Ja ir pamats saukt pie atbildības prokūristu vai komercpilnvarnieku, viņš atbild solidāri ar personu, kura izmantojusi savu ietekmi. Līdz ar likvidācijas komisijas ievēlēšanu izbeidzas padomes un valdes locekļu pilnvaras, bet to atbildība saglabājas līdz sabiedrības likvidēšanas brīdim.

Uzdot jautājumu –

.

Par gadiem neizmantotu atvaļinājumu un kompensāciju - LV.

. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijiem un šo sabiedrību izvērtēšanas kārtību. Valdes locekļi sabiedrību pārstāv kopīgi, ja tās statūtos nav noteikts citādi. Statūtos var noteikt, ka sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu. Šā padomes locekļa atsevišķās domas pēc viņa pieprasījuma ierakstāmas padomes sēdes protokolā. Šis noteikums attiecīgi piemērojams arī tad, ja sabiedrību pārstāv valdes locekļi kopīgi ar prokūristu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes loceklis nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai. Kooperatīvās sabiedrības statūtos noteiktās valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi vai kopīgi ar prokūristu nav uzskatāmas par valdes pārstāvības tiesību ierobežojumu šā panta izpratnē. Ja padomes loceklis nepiekrīt padomes lēmumam un balso pret to, viņš par pieņemto lēmumu nav atbildīgs.

Sintija nogriež 20 cm // Pati sev frizieris

. Jautājumus uzdod par kredītiem, neskaidrībām un tamlīdzīgi. Tas, ka padome apstiprinājusi valdes rīcību, neizslēdz valdes locekļu atbildību sabiedrības priekšā. Alternatīvo finanšu pakalpojumu klāsts Latvijā un arī citās pasaules valstīs tiek pilnveidots. Protokolu paraksta visi klātesošie padomes locekļi. Ātrais kredīts nav piemērots, ja. Kredītu izsniedzēji. Likvidācijas izdevumus sedz no likvidējamās kooperatīvās sabiedrības līdzekļiem

Komentāri