Ja Jums ir radušās problēmas apmaksāt rēķinus par ūdeni, gāzi, siltumu un citiem komunālajiem pakalpojumiem, tad viens no risinājumiem var būt šeit!

:Jānis ir nosūtījis mammai uz Valmieru jaunu televizoru. Savukārt, ja šaubāties par kādas ārstniecības iestādes darbību, pārbaudiet, vai tās ir reģistrētas Ārstniecības iestāžu reģistrā. Tātad precēm un pakalpojumiem ir jābūt: kvalitatīviem; atbilstošiem marķējumā vai reklāmā sniegtajam aprakstam. Tāpat ir pieejamas datu bāzes, kurās var pārbaudīt, vai uzņēmums ir tiesīgs tirgot konkrēta veida produkciju. Ja sūtījuma saturs: nav bojāts, tad papildus darbības nav nepieciešamas; , tad lūdziet kurjeru sastādīt Bojājuma aktu. Šajā gadījumā sūtījums paliek pie saņēmēja. Ja pats nosūtītājs mūs informēs, ka paku drīkst izsniegt citam saņēmējam, tad mēs būsim tiesīgi mainīt saņēmēja datus un piegādāt sūtījumu citam adresātam. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī un attiecas uz visiem darījumiem, kuri tiks noslēgti pēc publikācijas. Pircēja tiesības un pienākumi • Pircējam ir tiesības pirkt preces interneta veikalā, ņemot vērā šos Noteikumus un Latvijas Republikas tiesību aktus. Kurjers atdod sūtījumu kundzei un dodas prom. Ja Jums ir radušās problēmas apmaksāt rēķinus par ūdeni, gāzi, siltumu un citiem komunālajiem pakalpojumiem, tad viens no risinājumiem var būt šeit. Nobeiguma nosacījumi • Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju, kas radušās pirkšanas-pārdošanas līguma ietvaros vai ir saistītas ar to, tiek risinātas pārrunu ceļā. Divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājat pirkuma neatbilstību, Jums jāvēršas ar prasību pie preces vai pakalpojuma pārdevēja. Tāpat Pircējam jāpārliecinās, ka sūtījuma saturs nav bojāts un vai viņam ir piegādātas visas pasūtītās preces. • Gadījumā, ja Pircējs vēlēsies, lai viņam atgriež naudu par atgreiztajām neatbilstošas kvalitātes precēm, viņam noteikti jāsūta pieprasījums par naudas atgriešanu uz elektronisko pastu [email protected]. Tāpat Veselības inspekcijas datubāzēs ir iespējams iegūt arī citu noderīgu informāciju, piemēram, par reģistrētām ārstniecības personām/ārstniecības atbalsta personām, skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzējiem, bīstamo preču sarakstu u.c. Ja Jums nav elektroniskā paraksta vai kādu citu iemeslu dēļ nevarat iesniegt pieteikumu elektroniski, to varat izdarīt klātienē PTAC. • Visa interneta veikalā www.riekstijums.lv publicējamā teksta un grafiskā informācija tiek aizsargāta Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā un Pārdevēja intelektuālais īpašums. Parakstieties par sūtījuma saņemšanu un kopā ar kurjeru veiciet sūtījuma satura novērtēšanu. Veidlapas ir pieejamas portāla Latvija.lv Publisko pakalpojumu kataloga sadaļā “Iesniegums Ārstniecības riska fondam“. Tas ir automātiskais atbildētājs, kurā pēc signāla atskanēšanas, ir jāierunā sūdzība. *samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās. Izmantojot Predict, sniedzam iespēju sūtījumu saņēmējiem efektīvāk plānot savu laiku Izmantojot Predict, mēs informējam sūtījuma saņēmēju ar SMS vai e-pasta starpniecību, kurā tiek norādīts precīzs vienas stundas laika intervāls, kurā tiks piegādāts sūtījums. Nauda tiek atgriezta Pircējam uz bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par precēm. Pakalpojumā izvēlieties Jums nepieciešamo iestādi un, izpildot prasītos soļus, sagatavojiet un iesniedziet iesniegumu. Šādā veidā tiek maksimāli aizsargātas Jūsu kā patērētāja tiesības. Ja Pārdevējs nesaņems informāciju par maksājumu, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas-pārdošanas līguma. Atcerieties! Lai izvirzītu pretenziju pārdevējam, defekts nedrīkst būt maznozīmīgs vai radies nepareizas lietošanas rezultātā. Paku var izsniegt tikai adresātam. Pārdevējs nedod nekādas garantijas, ka interneta veikals darbosies nepārtraukti vai datu nodošana būs bez kļūdām. Šajā gadījumā Jūs varat izmantot e-pakalpojumu Iesniegums Veselības inspekcijai. ! Iegādājoties preci vai pakalpojumu, vienmēr saglabājiet darījumu apliecinošo dokumentu – pirkuma čeku! Iesnieguma veidlapa, kas iesniedzama pārdevējam, atrodama. Jūs varat pārliecināties par uzņēmuma pastāvēšanu, kā arī redzēt, vai uzņēmumam nav uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas process, kā arī nav darbības ierobežojumu un komercķīlas. Kurjers dodas uz norādīto adresi, tur viņu pie mājas  sagaida kāda kundze un saka, ka sūtījums ir paredzēts viņai, lai kurjers izsniedz sūtījumu.

Atsauksmēm -

. Ja vēlaties vērsties pie kādas konkrētas valsts vai pašvaldības iestādes ar priekšlikumiem vai sūdzībām: izmantojiet e-pakalpojumu Iesniegums iestādei. Vēlamies apliecināt, ka jebkuri iegūtie personas dati ir stingri konfidenciāla informācija, kas tiek izmantota tikai un vienīgi gadījumos, kad nosūtītājam ir nepieciešams pārliecināties par precīzu sūtījuma izsniegšanu pareizajam adresātam. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radušās reģistrācijas formā norādīto datu kļūdu vai neprecizitāšu dēļ. Kādi dokumenti Tev ir jāiesniedz?. Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt Valsts darba inspekcijas konsultāciju vai panākt tās rīcību darba tiesību vai darba aizsardzības jautājumos. • Ja reģistrācijas formā norādītie Pircēja dati mainās, Pircējam ir pienākums tos nekavējoties atjaunot. Paraksts pirms sūtījuma atvēršanas, izpakošanas utt. Pamatojoties uz minēto skaidrojumu, ceram uz Jūsu sapratni situācijā, kad Jums kā saņēmējam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, no kura tiek atzīmēta minimālā informācija. Gadījumā, ja, pasūtot/pērkot preci, Jums bija iespēja izvēlēties laika intervālu, sūtījums tiks piegādāts noteiktā laika intervālā. • Pārdevējs pārsūta neatbilstošās kvalitātes preces uz sava rēķina un nomaina tās ar atbilstošas kvalitātes precēm vai atgriež Pircējam par neatbilstošas kvalitātes precēm samaksāto naudu. Strīdu risināšanas process plašāk aprakstīts PTAC tīmekļa vietnē. oktobra jeb, kopš Ārstniecības riska fonda darbības sākuma. Lai iesniegtu prasību, nepieciešams uzrakstīt iesniegumu uzņēmumam, kurā iegādājāties preci vai pakalpojumu. Sadaļā ir iespējams iegūt informāciju par apturētām Veselības inspekcijas uzraudzībā esošam iestādēm, piemērām, par ārstniecības iestādēm, kā arī plašāku informāciju kādām prasībām jāatbilst izglītības iestādēm, t.sk. Sūtījuma piegādes laiks ir atkarīgs no servisa veida, ko izvēlējies sūtījuma nosūtītājs.

Iesniegums Ārstniecības riska fondā jāiesniedz ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas dienas. Gadījumā, ja sūtījums ir bojāts vai kādas perces trūkst – Pircējs var atteikties pieņemt sūtījumu. Vispārējā atbildība • Pircējs atbild par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību. • Pēc preču piegādes uz pircēja norādīto adresi tiek uzskatīts, ka preces ir nodotas Pircējam, neatkarīgi no tā vai preces faktiski pieņēma Pircējs vai kāda cita persona norādītajā adresē. Konsultācijas tiek sniegtas darba dienās no pl. • Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir norēķinājies par preci brīdī, kad visa summa ir ieskaitīta Pārdvēja bankas kontā. Jebkura pirkuma izdarīšana nozīmē līguma noslēgšanu ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Ja Jums rodas strīds ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, to vispirms risiniet pārrunu ceļā, cenšoties panākt vienošanos – mutiski vai rakstiski. • Visos atgriešanas gadījumos pircējam vispirms ir jāgriežas pa norādītajiem kontaktiem, un tikai pēc informācijas saņemšanas no veikala vadītāja veikt atgriešanu ar kurjerservisu. Tāpēc ir e-pakalpojumi, kurus izmantojot, Jūs varat iegūt informāciju par pārdevēja komercdarbību, lai justos drošāk iegādājoties tā piedāvājumus. Ja Jums ir radušās problēmas apmaksāt rēķinus par ūdeni, gāzi, siltumu un citiem komunālajiem pakalpojumiem, tad viens no risinājumiem var būt šeit. Par darījumu apliecinošu dokumentu ir uzskatāms pirkuma čeks vai cits darījumu apliecinošs dokuments. Nepiederošu personu piekļuve datu bāzei, kā arī datu izmantošana citiem nolūkiem ir pilnīgi izslēgta.   Ja Jums ir aizdomas, ka pakalpojums neatbilst veselības nozares regulējumam, vērsieties Veselības inspekcijā. Aizdevums telefona iegādei? Vai tas ir prātīgi?. Ja sūtījuma saturs: Nav bojāts, tad ceram uz Jūsu sapratni, jo nelieli sūtījuma ārējā iepakojuma bojājumi atkarībā no sūtījuma iepakojuma kvalitātes var rasties sūtījuma apstrādes laikā. Jūsu paraksts apliecina, ka sūtījuma saturs piegādāts nebojātā veidā. Iesniegumā jāapraksta konstatētā problēma un jāpievieno čeka vai līguma kopija, kas apliecina preces vai pakalpojuma iegādi. Pircējs preču apmaksai izvēlas kādu no interneta veikalā norādītajiem apmaksas veidiem: izmantojot elektronisko banku vai pārskaitot no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu, kas norādīts Pārdevēja rekvizītos. Iesniegumā norādiet veidlapā prasīto informāciju. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā. , tad lūdziet kurjeru sastādīt Bojājuma aktu. Šajā gadījumā Jūs varat atteikties no sūtījuma vai to pieņemt, atkarībā no Jūsu izvēles. Ja vēlaties, varat pārbaudīt, vai uzņēmums nav VID Nodokļu parādnieku sarakstā. Ja Jūs atsakaties no sūtījuma, kurjers skanerī veiks attiecīgu atteikuma atzīmi. Ja tas nav iespējams, Jums ir tiesības uz cenas samazinājumu vai naudas atmaksu. Pārdevēja tiesības un pienākumi • Pārdevējam ir tiesības vienpusēji nomainīt šos Noteikumus pret jauniem Noteikumiem, publicējot tos interneta veikala vietnē. DPD vienmēr piedāvā trīs alternatīvus piegādes datumus. Predict ir pieejams Beļģijā, Čehijā, Vācijā, Igaunijā, Francijā, Lielbritānijā, Ungārijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Austrijā, Polijā, Portugālē, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā un Šveicē. Ja ir radušās aizdomas par darba tiesību vai darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumiem, piemēram, nav noslēgts rakstveida darba līgums vai netiek nodrošināti droši darba apstākļi: vērsieties Valsts darba inspekcijā. Preces kvalitāti jeb atbilstību līguma noteikumiem nosaka. pirmsskolas izglītības iestādēm, skaistumkopšanas saloniem, frizētavām, solārijiem, publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm. To varat ērti izdarīt, izmantojot e-pakalpojumu. Informācijas nosūtīšana • Pārdevējs nosūta visus ziņojumus uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi. • Pārdevējs nav atbildīgs, ja interneta veikalā redzamo preču krāsa, forma vai citi parametri Pircēja izmantotajā monitorā neatbilst faktiskajam preču, formu un krāsu izmēram.

Žogi un sētas: -

. Ja nepieciešams mainīt saņēmēju, lūdzu, sazinieties ar nosūtītāju. Pērkot preces un pakalpojumus, vēlamies būt droši, ka uzņēmumi darbojas atbilstoši likumiem, un ka tie godprātīgi izturēsies arī pret mums kā patērētajiem. Atvērt paku var tikai pēc tam, kad saņēmējs ir parakstījies par piegādi. nozīmē, ka sūtījums saņēmējam piegādāts tāds, kāds tas tika paņemts no nosūtītāja, t.i., slēgts un aizpakots. • Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai sagādātu Pircējam nosacījumus atbilstošai interneta veikala pakalpojumu izmantošanai. Šadā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu. Ja Jums nebija iespējas izvēlēties piegādes laiku, paka tiks piegādāta darba dienas laikā.Mēs varam nodrošināt piegādi noteiktā laika intervālā tikai gadījumā, ja nosūtītājs sākotnēji ir izvēlējies šo pakalpojumu. Ja saņemat neatbilstošu pakalpojumu: arī šajā gadījumā Jums vispirms ir tiesības pieprasīt, lai pakalpojuma sniedzējs bez maksas novērš neatbilstību. • Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos. Savukārt PTAC atbilde uz iesniegumu par konkrēto jautājumu tiks sniegta mēneša laikā. • Puses ir atbildīgas par elekroniski noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma pārkāpšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pieprasījumā par naudas atgriešanu Pircējam jānorāda: vārds, uzvārds, pasūtījuma numurs, neatbilstošās kvalitātes preču nosaukums un daudzums un atgriešanas iemesls. Ja paka nav atrodama sistēmā, tad tā vēl nav nodota uz piegādi.Ja pakas numurs nav zināms, Jūs to varat noskaidrot, sazinoties ar nosūtītāju. Tā apliecina par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā. Galvenais kvalitatīva pirkuma nosacījums ir, ka precei un pakalpojumam nedrīkst būt defektu, kas traucē to izmantot paredzētajam nolūkam. nosūtiet uz PTAC, izmantojot e-adresi, vai uz elektronisko pasta adresi: [email protected] • Pircējam ir citas tiesības un pienākumi, kas noteikti šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos Preču piegāde • Preces Latvijas Republikas teritorijā piegādā pārdevēja norādītais kurjerserviss. Informācija tiek nosūtīta piegādes dienas rītā un, ja piegādes laiks neapmierina saņēmēju, viņš var izvēlēties alternatīvu piegādes datumu, nosūtot atbildes SMS vai e-pastu. Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā publicē sarakstu Excel formātā. • Pircējam jāapstiprina maksājums Pircēja internetbankā, kas satur saiti no interneta veikala vai jāveic maksājumu no jebkuras citas bankas uzreiz pēc pogas “Apmaksāt” nospiešanas. Iegādājoties preces interneta veikalā Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem

Komentāri