Informatīvas kampaņas

Fonda finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu savā mājaslapā internetā. Projekta ieņēmumos ieskaita Eiropas Savienības finansējumu, valsts budžeta finansējumu, finansējuma saņēmēja finansējumu, trešo pušu finansējumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus. Izdevumi ir identificējami un pārbaudāmi.. Izdevumi ir attiecināmi uz tiem finansējuma saņēmējiem, kuri darbojas un ir reģistrēti Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās starpvaldību organizācijas, kuras nodarbojas ar pamatdokumentā definēto mērķu sasniegšanu. Komisija uzsāk projekta iesnieguma vērtēšanu pēc administratīvajiem kritērijiem. Komisija turpina projekta iesnieguma vērtēšanu pēc kvalitātes kritērijiem. Ja attiecīgās personas vēl nav zināmas vai tās nevar atklāt, projektā sniedz norādes par tās personas profesionālo un tehnisko kvalifikāciju, kurai uzticēs īstenot nozīmīgas projekta funkcijas vai uzdevumus.

Palīgmateriālu, piegādes un citu vispārīgo pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir identificējamas un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai. Izdevumi ir pamatoti ar oficiāliem rēķiniem. Maksa par juridiskajām konsultācijām, notāru pakalpojumiem vai tehnisko un finanšu ekspertu atalgojums ir tiešās attiecināmās izmaksas.

Aptauja: vai informatīvās kampaņas par braukšanu reibumā.

. Nolietojuma norakstījumus aprēķina par pilniem mēnešiem, ieskaitot aprīkojuma iegādes mēnesi. Ja fonda projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi fonda projektā, finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē grozījumu projektu un pamatojumu. Aizdevuma pieteikums Atrais. Ja izmaksas nav ieplānotas detalizētajā finanšu aprēķinā kā apakšlīguma izmaksas, fonda finansējuma saņēmējs apakšlīgumu var slēgt tikai pēc grozījumu saskaņošanas ar vadošo iestādi. Aprīkojuma iegādes izmaksas atbilst parastajai tirgus cenai. Fonda finansējuma saņēmējs fonda projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un kurā saņemti visi ar fonda projekta īstenošanu saistītie maksājumi. N – fonda gada programmas uzsākšanas gads. Uzskaites datu glabāšana un apstrāde atbilst normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā. Tiešās attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta īstenošanu, un tās iekļauj projekta budžeta aprēķinā. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi ir izpildīti, vadošā iestāde piecu darbdienu laikā informē fonda projekta iesniedzēju par granta līguma slēgšanas nosacījumiem. Apzinos – ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, man tiks liegta iespēja saņemt fonda finansējuma atbalstu, un vadošā iestāde var vērsties tiesībaizsardzības institūcijās. Grozījumus fonda projektā izdara atbilstoši granta līgumā noteiktajai kārtībai. Projekta iesniedzēja institūcijas vadītāja vārds, uzvārds Tieslietu ministrs A.Štokenbergs Tieslietu ministrs A.Štokenbergs Tieslietu ministrs A.Štokenbergs Par Likumi.lv © Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis". Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad komisija izvērtējusi nosacījumu izpildi, sagatavo attiecīgu atzinumu. Fonda atbalstītos projektus var līdzfinansēt no valsts budžeta, kā arī citiem publiskiem un privātiem līdzekļiem. Apakšlīgumus norāda detalizētajos finanšu aprēķinos. Budžetam jābūt sabalansētam – izmaksu kopsummai jābūt vienādai ar ieņēmumu kopsummu. Projekta izdevumos ieskaita projekta tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas un izmaksas, kas tiek segtas no projekta ieņēmumiem. Visus projekta ieņēmumu avotus reģistrē finansējuma saņēmēja grāmatvedībā, un tiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu analītisku datorizēto grāmatvedības uzskaiti saimnieciskiem darījumiem, kas radušies saistībā ar fonda projekta ietvaros īstenotajām darbībām. Fonda finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz vadošajai iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar granta līgumu. Izdevumi par nomu vai īri var pretendēt uz finansējumu, ievērojot nomas vai īres termiņu saistībā ar projekta mērķiem. Attiecīgos gadījumos var norādīt darba devēja veiktās iemaksas, izņemot prēmijas, veicināšanas maksājumus vai peļņas sadales shēmas. Nedrīkst grozīt fonda projekta mērķi vai kvantitatīvos indikatorus. ir paredzēts pietiekams laiks izvēlēto iepirkumu veikšanai saskaņā ar iepirkumu plānu – viens punkts.

Darba algas kalkulators 2019. gadam | Swedbank blogs

. Pretējā gadījumā attiecināma ir tikai tā izmaksu daļa, kas ir proporcionāla projekta vajadzībām izmantotajām telpām. Aprīkojums atbilst normatīvajiem aktiem par konkrēto aprīkojumu un attiecīgajiem standartiem. Attiecībā uz apakšlīgumiem finansējuma saņēmējs pieprasa, lai izpildītājs apņemtos revīzijas un kontroles iestādēm sniegt visu nepieciešamo informāciju par apakšlīgumu ietvaros veiktajām darbībām. ViaSMS.lv – Ātrais kredīts internetā. Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta tehnisko un finansiālo progresu, kas ir nepieciešama attiecīgo ziņu sniegšanai. Tie ir finanšu transakciju veidā, izņemot nolietojuma norakstījumu izdevumus. Studiju un studējošā kredīta dzēšana. Šīs izmaksas nav attiecināmas, ja aprīkojums iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Uzturēšanās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām vai dienasnaudu. Pēc fonda projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju vērtēšanas saskaita iegūtos punktus. Nolietojumu aprēķina saskaņā ar finansējuma saņēmējam piemērojamiem nodokļu un grāmatvedības noteikumiem. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta to fonda projekta iesniedzējam. noraidīšanu finansēšanai no fonda līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem. Ja tas nav iespējams, izdevumus pamato ar uzskaites dokumentiem vai apliecinošiem dokumentiem, kam ir līdzvērtīga pierādījuma vērtība. Informatīvas kampaņas. Ja izmanto personisko automašīnu, atmaksājamos izdevumus aprēķina, pamatojoties uz sabiedriskā transporta izmaksām vai nobrauktā attāluma likmēm, kas aprēķinātas saskaņā ar finansējuma saņēmēja izmantotiem noteikumiem. Informāciju uzkrāj finansējuma saņēmēja lietvedībā un grāmatvedības uzskaitē, tai skaitā elektronisko datu nesējos. Nekustamā īpašuma nomas izmaksas ir attiecināmās izmaksas. Ja projekta ieņēmumi, ieskaitot projekta ietvaros radušos ieņēmumus, projekta noslēgumā pārsniedz faktiski veiktos atbilstošos projekta izdevumus, attiecīgi samazina fonda ieguldījumu projektā.

Kā palīdzēt - Dzīvnieku draugs

Komentāri