Gadā var būt palīgs arī šajā gadā, kad gads ir sācies no jauna un iet pilnā sparā

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija ir personu apvienība, kura darbojas uz savu statūtu pamata kā pašpārvaldes publisko tiesību autonoms subjekts. Gadā var būt palīgs arī šajā gadā, kad gads ir sācies no jauna un iet pilnā sparā. Latvijas teritorijā piedāvāt veikt tiesu izpildītāja amata darbības un tās reklamēt ir tiesīgi vienīgi Latvijas zvērināti tiesu izpildītāji. panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Ja kāda no šīm personām atsakās aktu parakstīt, zvērināts tiesu izpildītājs to norāda aktā. panta otrajā daļā noteiktās amata darbības, zvērināta tiesu izpildītāja palīgam ir šajā likumā zvērinātiem tiesu izpildītājiem noteiktās tiesības, pienākumi un atbildība. Amerikas kopējais parādu apjoms. Ja zvērināts tiesu izpildītājs atstādināts no amata pienākumu veikšanas, ar depozīta kontā esošajām depozītu summām rīkojas tieslietu ministra rīkojumā noteiktais zvērināts tiesu izpildītājs. Papīra formā izpildu dokumenti nosūtāmi ierakstītā pasta sūtījumā. Aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs un personas, kuras piedalījušās mantas apķīlāšanā. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas institūcijas ir zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulce, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un revīzijas komisija. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijas līdzekļus veido līdzekļi, kas tiek maksāti no ieņēmumiem par zvērinātu tiesu izpildītāju amata darbībām un sniegto juridisko palīdzību, kā arī no citiem ieņēmumiem. Zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulce ir lemttiesīga, ja uz to ieradusies vismaz puse no visiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Nekustamā īpašuma pārvaldniekam ir tāda pati atbildība kā šajā likumā noteiktajam kustamās mantas glabātājam. pantā paredzēto eksāmenu un saņēmuši pozitīvu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes novērtējumu, tieslietu ministrs apstiprina zvērināta tiesu izpildītāja palīga amatā. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse no visiem padomes locekļiem, to skaitā arī padomes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. Ja šīs personas atsakās sniegt apliecinājumu, tās rakstveidā paskaidro atteikuma iemeslus. Atlīdzības apmēru par zvērināta tiesu izpildītāja amata darbībām nosaka atbilstoši taksei. Pirmo eksemplāru, kas ir apstiprināts ar zvērināta tiesu izpildītāja ģerboņzīmogu, izsniedz maksātājam pret parakstu, bet otrais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā. Neaizzīmogojamās lietas un nekustamais īpašums ir apķīlājams. panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā. Pēc zvērināta notāra aicinājuma izpildes zvērināts tiesu izpildītājs sagatavo aktu, kurā norāda visas lietā veiktās darbības un to rezultātu. Zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulci vada personas, kuras šim nolūkam no sava vidus ievēlē sanākušie zvērināti tiesu izpildītāji. panta otrajā daļā minētās darbības. Valsts kase slēdz no amata atbrīvotā, atceltā vai mirušā zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontu un pārskaita depozīta konta atlikumu uz jauno depozīta kontu Valsts kasē. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija ir neatkarīga zvērinātu tiesu izpildītāju profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošus zvērinātus tiesu izpildītājus. Ja nepieciešams, sarakstu par lietvedībā esošajām lietām un grāmatām sastāda Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes norīkots pārstāvis.

Zvērinātu tiesu izpildītāju var atcelt no amata ar tieslietu ministra rīkojumu vai tiesas spriedumu. Zvērināti tiesu izpildītāji likumā noteiktajā kārtībā izdara valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī maksā citus nodokļus. Par zvērināta tiesu izpildītāja prombūtni un zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāju Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome informē Tieslietu ministriju triju dienu laikā no attiecīgā Tieslietu ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja izsniedzamo dokumentu adresāts ir juridiskā persona, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pārbauda konkrētās juridiskās personas aktuālo Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ierakstīto juridisko adresi. Viņam ir saistoši iepriekšējā tiesu izpildītāja sastādītie akti un citi dokumenti. Šādā gadījumā, tiklīdz tas ir iespējams, zvērināts tiesu izpildītājs mantu apķīlā. Vienošanās par amata darbību atlīdzības apmēru, kas atšķiras no takses, ir aizliegta. Zvērināts tiesu izpildītājs paziņo zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību, par depozīta kontā ieskaitīto naudu, kas saņemta par lietu pārdošanu. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes vēlēšanas zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulcē rīkojamas pēc tam, kad kopsapulce ir apspriedusi Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes darbības pārskatu un iepriekšējā gada budžeta izpildes pārskatu. panta otrajā daļā minētās darbības uz laiku līdz trim gadiem vai atcelšanu no amata. panta otrajā daļā minētos gadījumus. Šo sarakstu pārbauda un paraksta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāvis, norādot datumu. Līdz ar aizzīmogotās vai apķīlātās mantas nodošanu mantojuma aizgādnim mantojuma apsardzība izbeidzas. Personas atteikums neaptur zvērināta tiesu izpildītāja darbības. Tie zvērinātu tiesu izpildītāju aizvietotāji, kuri neatbilst minētajiem kritērijiem, nepiesakās uz eksāmenu vai nenokārto to, tiek atcelti no zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāja amata un var pretendēt uz zvērināta tiesu izpildītāja amatu vispārējā kārtībā. Tieslietu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšlikuma apstiprina eksāmena jautājumus. XII sadaļa Zvērinātu tiesu izpildītāju finansiālā darbība Zvērināti tiesu izpildītāji piekopj brīvo profesiju. Gadā var būt palīgs arī šajā gadā, kad gads ir sācies no jauna un iet pilnā sparā. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs darbojas zvērināta tiesu izpildītāja vadībā un uzraudzībā. Nekustamā īpašuma apķīlāšana izpaužas tā aprakstīšanā un, ja nepieciešams, arī novērtēšanā. Ja zvērināts tiesu izpildītājs, veikdams amata darbību, konstatē rīcību, kas satur noziedzīga nodarījuma pazīmes, viņš nosūta attiecīgu iesniegumu prokuroram. Aktu zvērināts tiesu izpildītājs iesniedz zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību. Zvērināta tiesu izpildītāja palīgs obligāti piedalās Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes organizētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos, kā arī izpilda visus citus pienākumus, kurus viņam uzliek Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome. Ja naudas līdzekļu izmaksa no depozīta konta veicama ārvalstu valūtā, izmaksājamā summa tiek konvertēta uz ārvalstu valūtu saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu dienā, kad naudas līdzekļi izmaksājami. Ieraksti depozītu summu uzskaites grāmatā tiek dalīti pa mēnešiem. Zvērināts tiesu izpildītājs, pārņemot bijušā Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta tiesu izpildītāja lietas, turpina veikt nepieciešamās izpildu darbības. Zvērināts tiesu izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies vai nākotnē varētu rasties amatu atstājušā zvērināta tiesu izpildītāja darbības rezultātā. Summas, kuras paliek atlikumā depozīta kontā kredītiestādē, zvērināts tiesu izpildītājs ieraksta depozīta kontā Valsts kasē esošo summu uzskaites grāmatas sākumā kā atlikumu. Jaunievēlētā Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome savus pienākumus sāk pildīt ne vēlāk kā pēc divām nedēļām no ievēlēšanas dienas. Zvērināta tiesu izpildītāja ieceltais nekustamā īpašuma pārvaldnieks aprakstīto nekustamo īpašumu saglabā tādā pašā stāvoklī, kāds tas bija aprakstīšanas brīdī, un kopā ar to pašu kustamo mantu. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija gādā par savas profesijas prestižu, veicina zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālo izaugsmi, radošo spēju izkopšanu un pieredzes gūšanu, lai pildītu šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome atrodas Rīgā. Zvērināta tiesu izpildītāja palīga amata apliecības veidu un lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Tikai Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģijai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi. Ja nekustamajā īpašumā, telpās vai citās glabātavās pēc to atvēršanas netiek sastapta neviena pilngadīga persona, zvērināts tiesu izpildītājs pēc telpu piespiedu atvēršanas gādā par to drošu aizvēršanu un aizzīmogošanu. Aktu paraksta zvērināta tiesu izpildītāja uzaicinātās klātesošās personas. Zvērināts tiesu izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies vai nākotnē varētu rasties bijušā Tieslietu ministrijas Tiesu izpildītāju departamenta tiesu izpildītāja darbības rezultātā. Aktu paraksta zvērināts tiesu izpildītājs un personas, kuras piedalījušās aizzīmogošanā. Par visām ar zīmogu noņemšanu saistītajām darbībām zvērināts tiesu izpildītājs sastāda aktu. Ja kāda no personām aktu neparaksta, zvērināts tiesu izpildītājs to norāda aktā. Par veiktās pārbaudes rezultātiem tiesnesis informē Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi. Ja kāda no šīm personām aktu neparaksta, zvērināts tiesu izpildītājs to norāda aktā. Mantojamās mantas aprakstīšanu un novērtēšanu zvērināts tiesu izpildītājs veic atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajai kustamās mantas un nekustamā īpašuma aprakstīšanas un novērtēšanas kārtībai, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.. Lietas gaitā pēc zvērināta tiesu izpildītāja norādījuma persona, kura lūgusi mantojuma apsardzību, iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja saimnieciskās darbības kontā papildu summu, lai segtu ar mantojuma apsardzību saistītos izdevumus. Otrā nodaļa Valsts nodeva, zvērinātu tiesu izpildītāju darba atlīdzība un ar amata darbību saistītie izdevumi Par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei tā iesniedzējs maksā valsts nodevu valsts pamatbudžetā. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes locekļiem ir tiesības no padomes budžeta saņemt komandējuma naudu un atlīdzību par citiem izdevumiem, kas radušies, pildot padomes locekļa amata pienākumus. Aizvietojot zvērinātu tiesu izpildītāju viņa atvaļinājuma laikā, aizvietotājs prombūtnē esošā zvērināta tiesu izpildītāja iecirknī gādā par zvērināta tiesu izpildītāja amata un saimniecisko darbību veikšanu. Zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzība apliekama ar pievienotās vērtības nodokli Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktajā apmērā. Tieslietu ministram ir tiesības Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei izteikt priekšlikumu par nepieciešamību sasaukt zvērinātu tiesu izpildītāju kopsapulci. Ārkārtas kopsapulces sasauc pēc vajadzības, to sasaukšanu var pieprasīt ne mazāk kā desmitā daļa no visiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Zvērināta tiesu izpildītāja norādītās summas nesamaksāšana ir pamats mantojuma apsardzības izbeigšanai. Līdz Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes darbības uzsākšanai tai likumā noteiktās funkcijas veic Tieslietu ministrija. Apsargājamā manta ir apķīlājama arī tad, ja zvērināts tiesu izpildītājs to konkrētajā gadījumā atzīst par lietderīgāku mantojuma apsardzības līdzekli nekā aizzīmogošana. Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome šo mantu nodod zvērinātiem tiesu izpildītājiem prakses uzsākšanai. Ja persona aizzīmogošanas vai apķīlāšanas brīdī vai pirms tam iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam dokumentus, kas apliecina mantas piederību, zvērināts tiesu izpildītājs šādu mantu aktā neiekļauj. Aktu zvērināts tiesu izpildītājs nosūta zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību. Ja testamentu atrod, zvērināts tiesu izpildītājs to nosūta zvērinātam notāram, kas izsniedzis aicinājumu veikt mantojuma apsardzību

Komentāri