Budžeta veidošanas pamati jaunajām ģimenēm

Izdevumus par dienesta dzīvnieku uzturēšanas materiāliem un inventāru Pārējos iepriekš neklasificētos preču iegādes izdevumus, tai skaitā izdevumus par vīzu ielīmju iegādi, izdevumus par pasu grāmatiņu un pasu izgatavošanai nepieciešamo materiālu iegādi. Pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti. Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta un ministru reprezentācijas izdevumu kompensāciju. Pievērsiet uzmanību šiem punktiem, kad nākamreiz piesakiet ātro kredītu no SMScredit. Neizlietoto ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu, kā arī procentu ieņēmumu par ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem pārskaitīšanu uz ārvalstīm. Valsts sociālo pabalstu Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm. Pabalstu personām, kurām piešķirts repatrianta statuss, kā arī pabalstu bēgļiem un alternatīvo statusu saņēmušajām personām. Subsīdijas tiek dalītas divās grupās: produktu subsīdijas un citas ražošanas subsīdijas. Atmaksātās valsts nodevas summas, kas piespriestas ar tiesas nolēmumu par labu pieteicējam. Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir pārvietošanās grūtības. Pabalstu ar celiakiju slimiem bērniem. Produktu subsīdijas ir subsīdijas, kuras maksā par vienu saražoto vai importēto preču vai pakalpojumu vienību. Budžeta veidošanas pamati jaunajām ģimenēm. Izdevumus par taksometru pakalpojumiem, izņemot komandējumu un darba braucienu laikā. Kā saņemt kredītu pret nekustamo īpašumu?. Valsts materiālo rezervju veidošanai un atjaunošanai nepieciešamo preču iegādes izdevumus. Dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vai pašvaldību funkciju izpildei. Izdevumus no saistību pret valsts budžetu atzīšanas par pārmaksām un prasību atmaksām, kas veidojušās iepriekšējos saimnieciskajos gados. Valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojāgājušo personu bērniem. Subsīdijās, ko piešķir Eiropas Savienības institūcijas, uzskaita tikai to tiešos kārtējos pārvedumus rezidējošo ražotāju vienībām. Dotācijas ir arī maksājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas apmaksājami no valsts budžeta līdzekļiem. Citus klasifikācijā atsevišķi neklasificētos pabalstus un kompensācijas Preču un pakalpojumu vērtību, ko izlieto publisku pakalpojumu sniegšanai, izņemot pamatlīdzekļus. Profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalifikācijas prakses organizēšanas izdevumus. Transfertu grupas kodus izmanto, veicot budžetu konsolidāciju, tas ir, izslēdzot savstarpējos transfertus starp konsolidācijā iesaistītajām vienībām. Kredīts no 18 gadiem ar darba vietu. Aktīvu nodošanu sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, kā arī citos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos. Izdevumus par Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru, rezerves karavīru, zemessargu un jaunsargu individuālās lietošanas ekipējumu neatkarīgi no tā vērtības. Izdevumus par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras apkalpošanas pakalpojumiem. Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumus. Ar šā resursa palīdzību tiek nodrošināts atlikušais Eiropas Savienības budžeta finansējums, kuru nenodrošina pārējo minēto pašu resursu iemaksas. Citas ražošanas subsīdijas ir atbalsts, kuru saņem sakarā ar iesaistīšanos ražošanas procesā. Veikto maksu par dalību iekšzemes un ārvalstu organizācijās saistībā ar iestādes funkciju un darbības nodrošināšanu. Dotācijas ietver arī pārskaitījumus, lai pilnīgi vai daļēji apmaksātu preces un pakalpojumus, ar kuriem šie tirgus ražotāji tieši un individuāli nodrošinājuši mājsaimniecības sakarā ar sociālajiem riskiem vai vajadzībām. Transportēšanas izdevumus attiecīgās personas vai tās ģimenes locekļu smagas slimības vai nāves gadījumā. Sakaru izdevumus komandējumu un darba braucienu laikā, ja par tiem netiek iesniegts atsevišķs rēķins no pārējiem sakaru izdevumiem. gadam nodarīto kaitējumu fiziskajai personai, kura ir bijusi darba tiesiskajās attiecībās vai valsts civildienesta attiecībās un kuru izmaksā darba devējs. Šajā kodā uzskaita arī komandējumos un darba braucienos izmantoto degvielu, ja braucienam tiek izmantots dienesta transportlīdzeklis Izdevumus par virtuves inventāru, traukiem un galda piederumiem. Tāpat pie dotācijām uzskaita pārvedumus, lai finansētu visas komersanta vai biedrības un nodibinājuma pamatlīdzekļu iegādes izmaksas vai daļu no tām, ja netiek veikts ieguldījums kapitālā. Atvaļinātajai Iekšlietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi un atvaļinātajam karavīram, kā arī bijušajam zemessargam izmaksāto kompensāciju par veselības aprūpes izdevumiem. Izdevumos par ieguldījumu radniecīgajās un asociētajās kapitālsabiedrībās pārvērtēšanu uzskaita rezultātu, kas rodas, veicot šo ieguldījumu uzskaiti pēc pašu kapitāla metodes atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā. Izdevumos par vērtspapīru pārvērtēšanu uzskaita vērtspapīru pārvērtēšanas izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem grāmatvedības uzskaites jomā. Atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi. Karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda, pildot pienākumus, gūta veselības bojājuma gadījumā vai nāves gadījumā izmaksāto pabalstu; kompensāciju karavīra apbedīšanas un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanas izdevumu segšanai. Pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Pie transfertu grupas kodiem nav pieskaitāmi maksājumi, ko valsts un pašvaldību budžeta iestādes, valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un budžeta nefinansētas iestādes veic, savstarpēji norēķinoties par sniegtajiem pakalpojumiem. Kompensāciju bērna uzturlīdzekļu nodrošināšanai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Grupas kodos uzskaita izdevumus, kurus atzīst, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem, kas apliecina citas budžeta iestādes izdevumu rašanos, kā arī avansā pārskaitītos transfertus. Preču un pakalpojuma rēķina sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumus, ja tie iekļauti vienotā rēķinā, uzskaita tajā pašā kodā, kuru piemēro attiecīgās preces vai pakalpojuma uzskaitē.Ar komandējumiem, darba braucieniem saistīto preču un pakalpojumu izdevumus.

Starptautisko palīdzību citām valstīm ar naudas līdzekļiem. Ieslodzījuma vietās nodarbināto ieslodzīto personu atalgojumu. Vadošā partnera maksājumus sadarbības partneriem ārvalstīs partneru grupas īstenotajos Eiropas Savienības politiku instrumentu projektos, kā arī citos ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos. Kodu piemēro arī tajos gadījumos, kad kompensācijas tiek izmaksātas ar zvērināto tiesu izpildītāju starpniecību. Valsts, pašvaldību un budžeta iestāžu maksājumus, piemērojot atvasinātos finanšu instrumentus. Preču iegādes izdevumos iekļauj arī instrumentu, ierīču vērtību, kā arī preču un pakalpojumu vērtību, kuri izmantoti pamatlīdzekļu uzturēšanai. Maksājumu personīgiem izdevumiem ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai

Komentāri