Bieži uzdots jautājums, vai man vienlaicīgi var būt vairāki ātrie kredīti?

Citas atlaižu dienas. Atbilstoši tai bērna uzturēšanas izdevumos iekļaujami izdevumi par ēdienu, apģērbu, mājokli, higiēnas piederumiem, veselības aprūpi, izglītību, tai skaitā bērnudārzu, transporta u. Ir atsevišķi gadījumi, kad dūla par saviem pakalpojumiem neprasa samaksu vai arī piešķir atlaidi.Katrai dūlai ir tiesības izlemt vai viņa slēdz līgumu vai vienošanos ar māmiņu. Kam paredzēti uzturlīdzekļi Bērns līdz pilngadības sasniegšanai ir vecāku aizgādībā. pantā, ir vecāku tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās. Šis nav vienkārši atbildams jautājums. Lai runātu par uzturlīdzekļu jautājumu dažādās dzīves situācijās, vispirms ir jāzina pats pamats, ko tad paredz normatīvais regulējums šajā jomā. “Visos gadījumos jāatceras, ka pilnīgu precizitāti uzturlīdzekļu lietās nav iespējams nodrošināt, jo katru mēnesi gan bērna vajadzības, gan arī vecāku iespējas ir atšķirīgas. Ja vecāki paši vienoties nespēj, strīdu izšķir tiesā. Piemēram, ja bērns dzīvo pie mātes, vienalga – Latvijā vai kādā citā pasaules valstī, viņai ir tiesības saņemt arī uzturlīdzekļus no bērna tēva, lai tā nodrošinātu bērna ikdienas aprūpi. Šāds papildu finansiāls atbalsts gan drīzāk uzskatāms par dāvanu, bērna kabatas naudu, nevis uzturlīdzekļiem bērna ikdienas aprūpes nodrošināšanai. “Vienošanās dokumentā varētu ierakstīt, piemēram, ka bērns no X līdz Y datumam katru vasaru pavada pie otra vecāka un par šo laika posmu šis vecāks nemaksā otram vecākam uzturlīdzekļus,” skaidro zvērināta advokāte. Darba apjoma dēļ, ko dūla velta vienai sievietei, pakalpojumus vienlaicīgi dūla sniedz nelielam cilvēku skaitam. Bieži uzdots jautājums, vai man vienlaicīgi var būt vairāki ātrie kredīti. Vienlaikus ir iespējams, ka šie uzturlīdzekļi bērna mātei ir ļoti vajadzīgi, lai iegādātos visu nepieciešamo nākamajam mācību gadam. Savukārt rūpes par bērnu cita starpā nozīmē viņa aprūpi.

Savukārt, ja vecāka rocība atļauj, viņš var ieskaitīt bērna kontā papildu līdzekļus izlietošanai pēc bērna paša ieskatiem.

Ko ārsti saka par To? /Gints un Silvija Lapiņi/

. “Parasti šādos gadījumos strīdu summas tomēr nav tik lielas, lai par to būtu vērts noslogot tiesu sistēmu,” secina D. Tāpēc uzturlīdzekļi ir nododami tā vecāka, kas īsteno ikdienas aizgādību, rīcībā. Tam arī būtu jābūt pašsaprotamam – ka gan tētis, gan mamma nodrošina sava bērna attīstībai nepieciešamos dzīves apstākļus savu spēju un finansiālo iespēju robežās. Tas nozīmē, ka neviens vecāks nevar tikt atbrīvots no pienākuma nodrošināt katram savam bērnam vismaz uzturlīdzekļu minimumu. panta pirmā daļa noteic abu vecāku pienākumu samērā ar viņu spējām un mantas stāvokli uzturēt savu bērnu. Par vienošanos var tikt uzskatīta arī mutiska saruna.Samaksa par dzemdībām dažos gadījumos var tikt veikta pa daļām. Ir mēneši, kad bērna izdevumi daudzkārt pārsniedz noteikto uzturlīdzekļu summu, un ir periodi, kad rodas uzturlīdzekļu ietaupījums,” secina zvērināta advokāte. panta otrajā daļā ir uzsvērts – ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās, taču bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo. Ir iespējams, ka daļa ikdienas izdevumu pozīciju tam vecākam, pie kura ikdienā dzīvo bērns, konkrētā vasaras mēneša laikā saglabājas. Turklāt pienākums gādāt par bērna uzturēšanu neizbeidzas, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai pat abiem vecākiem. Bieži uzdots jautājums, vai man vienlaicīgi var būt vairāki ātrie kredīti. Nolūki. izdevumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu bērna garīgo un fizisko attīstību, pēc iespējas ievērojot viņa individualitāti, spējas un intereses, un sagatavotu bērnu sabiedriski derīgam darbam. Līdz ar to neatkarīgi no dažādiem apstākļiem, tostarp bērnu skaita, kuri jāuztur, katra vecāka absolūts pienākums ir darīt visu nepieciešamo, lai gūtu ienākumus tādā apmērā, kas nodrošinātu katram savam bērnam vismaz minimālo uzturlīdzekļu apmēru. Piemēram, bērna telefona un interneta pieslēguma izmaksas, mājokļa īres izdevumi, bērnam regulāri nepieciešamo medikamentu iegāde u.c. oktobra spriedumā lietā Nr. Neviens likums neparedz šo pienākumu atvieglot, ja ir piemeklējušas veselības, finansiālas vai citas dzīves grūtības. Piemēram, gadījumā, ja viena no pusēm noslēgto vienošanos nevēlas grozīt, otrs no vecākiem var celt prasību tiesā par uzturlīdzekļu apmēra samazināšanu tajā vasaras mēnesī, kad bērns uzturas pie viņa. Ņemot vērā, kādas ir aptuvenās izmaksas katrai no minētajām izdevumu pozīcijām, tiesu praksē pieņemts uzskatīt, ka uzturlīdzekļi minimālajā apmērā nodrošina tikai bērna pamatvajadzības. Vai uzturlīdzekļus var maksāt pašam bērnam Nereti vecāku attiecības pēc šķiršanās raksturo savstarpēja neuzticēšanās. Jebkurā gadījumā noslēgtā vienošanās ir precīzi jāpilda. Tā kā uzturlīdzekļi ir paredzēti noteiktam mērķim – bērna aprūpei, kas līdz bērna pilngadībai ir vecāku atbildība, tos nevar uzskatīt par bērna brīvo mantu. Credit24 ātrais kredīts EUR 1900 no 3 līdz 24 mēnešiem. Normatīvais regulējums neparedz uzturlīdzekļu maksātāja tiesības pieprasīt otram vecākam atskaiti par uzturlīdzekļu izlietojumu. “Jo precīzāk un detalizētāk tiks noteikts uzturlīdzekļu apmērs, tā aprēķināšanas un maksāšanas kārtība, jo mazāk būs interpretācijas iespēju un strīdu,” skaidro L. Situācijā, kad vecākam ir aizdomas, ka bērnam tomēr netiek nodrošināts uzturs, pienācīgs mājoklis, izglītība un veselības aprūpe, šis jautājums ir jārisina citādi, vēršoties bāriņtiesā. Bagātnieku padomi, kā nepazaudēt nopelnīto. Ja kādā ilgākā laika posmā bērna tēvs īsteno pilnīgu bērna aprūpi, kas ietver arī bērna uzturēšanu, nav pamata pieprasīt maksāt uzturlīdzekļus. Dūlas strādā neatkarīgi, un pakalpojumu cenas atšķiras

Komentāri