Bankas vai NeBanku kreditori?

Palielināta iedzīvotāju informētība un izpratne par NILLTFTF un starptautisko sankciju jautājumiem. Izstrādāta un ieviesta vienotā pieeja "apgrieztās pierādīšanas nastas" pielietošanā mantas konfiskācijas jautājumos. Sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu grozījumi. Lai nodrošinātu, ka tiesībaizsardzības iestādēm ir pilna pieeja informācijai par patiesā labuma guvējiem, jāpaātrina pasākumi, kas nodrošina, ka jaunais uzņēmumu reģistrs darbojas pilnā apmērā pēc iespējas ātrāk. UR vesto reģistru modernizācija, ieviešot iespējami automatizētāku reģistrācijas procesu un iekļaujot tajā riskos balstītās pieejas izveidi UR reģistrācijai iesniegtās patieso labuma guvēju informācijas pārbaudei. NILLTFNL pieļauj par uzņēmuma patiesā labuma guvēju uzskatīt personu, kura ieņem amatu augstākās pārvaldības institūcijā, ja patiesā labuma guvēju nav iespējams noskaidrot. Saskaņā ar NRA nacionālā NILL ievainojamība novērtēta kā vidēja un vispārējais nacionālais NILL risks kā vidēji augsts. VP, VID, KNAB Pastāvīgi Izveidot mehānismu, kas nodrošina, ka visiem uzraugiem, tai skaitā pašregulācijas iestādēm, ir vienota izpratne par NILLTF riskiem un ka tiek piemēroti adekvāti preventīvie pasākumi šo risku mazināšanai. identificētās neaktīvās komercsabiedrības. pasākums KD, pēc atsevišķas vienošanās ar noteiktām subjektu grupām, veic to specializētu apmācību. UR vestā komercreģistra modernizācija, kas nodrošina mūsdienīgu un ērtu datu ievadi gan klientiem, gan UR darbiniekiem, datu pārbaudi, uzglabāšanu, kā arī sadarbspēju ar informācijas izplatīšanas vidi un datu apmaiņu ar citām Valsts un pašvaldību iestādēm. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanai un izmeklēšanai piešķirta prioritāra nozīme. Pārbaudi savas zināšanas par ātrajiem kredītiem. Uzlabotas spējas atklāt un efektīvi izmeklēt ar NILL saistītus noziedzīgus nodarījumus Izstrādātas tipoloģijas nodokļu jomā, kā arī par krāpšanas un korupcijas saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju. Organizētas NILLTFN dienas FKTK, VID, LB, IAUI, LZAP, LZNP, LZRA, NKMP, PTAC, SM, VP, KNAB, DP, ĢP, IeM. Izvērtēt normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugošo iestāžu starptautisko sadarbību. Paplašināt subjektu pienākumi iekšējās kontroles sistēmas izveidē. Nodrošināta kvalitatīvāka saziņa starp KD un subjektiem. Koordinēta un efektīva atbildīgu institūciju darbība ir nodrošinājusi ievērojamu riskanto darījumu samazinājumu finanšu sektorā, kas ilgstoši ir bijis viens no finanšu sistēmas reputācijas un ilgtspējīgas attīstības bremzējošiem jautājumiem. Tiks izstrādāta komunikācijas stratēģija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas un proliferācijas novēršanu. - nepietiekama nefinanšu sektora subjektu uzraudzības un kontroles institūciju uzraudzības kapacitāte; - izpratnes trūkums un vājas zināšanas NILLTFN jomā; - nepietiekams NILLTFN regulējums un vāja uzraudzība; - nepietiekamas NILLTFN procedūras, t.sk. Stiprināta KD kapacitāte, izveidojot jaunas amata vietas, palielinot esošo darbinieku atlīdzību, nodrošināta apmācība un IT resursu pilnveidošana. NILLTFNL subjektiem nav uzlikts par pienākumu atturēties no konta atvēršanas, darījuma attiecību uzsākšanas vai izbeigt darījuma attiecības gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt visu klienta izpētes pasākumu veikšanu. Tas apgrūtina naudas atmazgāšanas risku novērtēšanu, tāpēc nominālie direktori būtu uzskatāmi norādāmi uzņēmumu reģistrā. Plāns ietver plašu risinājumu kompleksu, kuru rezultāts ir sasniedzams tikai sadarbībā institūciju starpā un īstenojot šos pasākumus atbilstoši plānā paredzētajā termiņā. Veicināta VP izmeklētāju un citu amatpersonu izpratne par noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikāciju un arestu aizdomās turēto personu un personas, kas uztur pastāvīgas attiecības mantai, t.sk. Ievainojamība moduļa izpratnē ir nepilnības un vājie posmi valsts NILLTF novēršanas spējās, ka s var pastāvēt kā valstiskā līmenī, tā arī sektorālā līmenī. NILL izmeklēšanām ir jābūt racionalizētām un prioritizētām, lai nodrošinātu lietu izmeklēšanu un izskatīšanu tiesā pēc iespējas īsākā laika periodā. Pilnveidots KD konsultatīvās padomes darbs. Šā plāna mērķu sasniegšana ir cieši saistīta ar vairāku citu politikas plānošanas mērķu sasniegšanu. Balstoties uz KD sniegto informāciju par tipoloģijām, gan ņemot vērā nozares specifiskos riskus, uzraudzības un kontroles institūcijas definē indikatorus un "sarkanos karogus" aizdomīgiem darījumiem. Izveidota paraugprakse atsevišķu kategoriju NILL lietu izmeklēšanā. Nebija pieejama statistika par konfiskācijām pārrobežu skaidras naudas kustības kontekstā. Paaugstināta izpratne iesaistīto institūciju starpā par aktuālajām terorisma finansēšanas lietām. Ierobežojumi kļūt par kredītiestādes valdes locekli, valdes priekšsēdētāju vai padomes priekšsēdētāju. Latvijai jānosaka NILL apkarošana kā prioritāte un sistemātiski jānodrošina kriminālatbildības piemērošana par visiem NILL veidiem, ieskaitot trešo personu veiktu NILL un autonomajiem NILL gadījumiem. skaidrojot NILLTFN prasību piemērošanu sektorā. Normatīvie akti neparedz nominālu direktoru nominālu darbību, tomēr nav arī aizliegums personai būt par nominālu direktoru. Noteikt Finanšu sektora attīstības padomi par atbildīgo institūciju plānā noteikto uzdevumu izpildes koordinācijai. Ministru kabineta rīkojums Nr. Aktualizētas vadlīnijas likuma subjektiem. Kredītu apvienošana ar sabojātu kredītvēsturi Svarīgs nosacījums kredītu refinansēšanas gadījumā ir ne tikai mēneša ienākumu apjoms un to regularitāte, bet arī kredītvēsture. stājās spēkā grozījumi NILLTFNL un KL, nodrošinot, ka terorisma finansēšanas noziedzīgais nodarījums aptver jebkādā veidā iegūtu finanšu līdzekļu vai mantas tiešu vai netiešu vākšanu vai nodošanu teroristu grupas vai atsevišķa terorista rīcībā. Nodrošināta efektīva KD Konsultatīvās padomes un sadarbības platformas darbība, tajā skaitā, noteikta sadarbības koordinācijas grupas darba organizācija, lietvedība, konfidencialitātes ievērošana u.c. Efektivizēt tiesību aizsardzības iestāžu darbību organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas prioritārajās jomas, t.sk., pilnveidojot sadarbību ar citām institūcijām un sabiedrību. Mazināts informācijas atklāšanas risks, likuma subjektiem pieprasot papildus informāciju. Piektajā rīcības virzienā "Stiprināt subjektu kapacitāti NILLTFN jomā" paveiktais - organizētas apmācības NILLTFN likuma subjektiem un to darbiniekiem. Izvērtējot klienta maksātspēju individuāli, kompānija pieņems lēmumu par aizdevuma nosacījumiem, tai skaitā to, vai kredītu apvienošana bez galvotāja un/vai ķīlas būs iespējama. Bankas vai NeBanku kreditori. grupas efektīvas darbības pamata lietas. Izveidota KD mājas lapā e-pakalpojuma sadaļā reģistrētiem lietotājiem pieejama informācijas sadaļa, kur publicēta ziņotājiem adresēta informācija, kas nav publiskojama. Institūciju sadarbība informatīvu pasākumu rīkošanā. Izstrādāts ziņojums par juridisko personu, tai skaitā, NVO sektora NILLTF riskiem VID, UR, DP. Uzlabota izpratne un mehānismi zvērinātu notāru veiktajos klientu izpētes pasākumos, noskaidrojot patiesā labuma guvējus. Uzsākta sadarbības koordinācijas grupu praktiskā darbība. Paplašināts Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas sastāvs, iekļaujot pārstāvjus no KD un FKTK. Šis plāns ir veidots ciešā sadarbībā ar nevalstisko sektoru - nozares organizācijām, kas nodrošināja gan nozares, gan lēmumu pieņēmēju saskaņotu rīcību un rezultāta ātru sasniegšanu. Mehānismi iesaldēto, aizturēto un konfiscēto īpašumu pārvaldībai ir nepilnīgi Netiek plānoti pasākumi. Pat gadījumā, ja valde šo pienākumu līgumiski uztic citai personai joprojām saglabājas valdes atbildība. Kredītu apvienošana Swedbank, Luminor un SEB bankā standarta gadījumos nav iespējama, taču pārkreditācija Citadelē ir pieejama jebkuras bankas klientiem, kas vēlas apvienot savus esošos kredītus un samazināt ikmēneša maksājumus. Balstoties uz risku novērtējumu, izstrādāti metodoloģiskie materiāli/vadlīnijas, kurus subjekti var izmantot riska izpratnes veicināšanai un IKS izveidei. Izveidota statistikas pieejamība par apliecinātajām pilnvarām un klientiem. Izvērtējums - SIA, kurām ir paaugstināti riski NILLTF jomā un, kas nav atklājušas patiesos labuma guvējus saraksts. Izvērtētas iespējas pilnveidot esošo Starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības lūgumu informācijas sistēmu, lai nodrošinātu starptautiskās lūgumu vadības sistēmu. Sagatavots ziņojums par progresu darījuma reģistra, kurā iekļauta pazīme "patiesā labuma guvējs" izveidē. Tiks veiktas uzraudzības institūciju mērķtiecīgas pārbaudes, jo īpaši attiecībā uz tiem saimnieciskās darbības veidiem, kas pakļauti augstākam NILLTF riskam. Latvijai piemītošie NILLTF riski tiek identificēti, novērtēti un izprasti. Nav pilnībā skaidrs, līdz kādam līmenim tiesībaizsardzības iestādes ir pilnvarotas izmeklēt NILL/TF pārkāpumus paralēli finanšu izmeklēšanai. Jāpastiprina sadarbība uzraudzības jomā, tai skaitā attiecībā uz zvērinātiem advokātiem un citām juridiskajām profesijām, ņemot vērā Latvijas riska profilu. Vērtējot sistēmas efektivitāti, Moneyval atzīst, ka ir panākta augsta efektivitāte starptautiskās sadarbības jomā, savukārt juridisko personu un veidojumu, kā arī proliferācijas sankciju jomā efektivitāte ir zema. DP un KD nodrošinās apmācības un uzraudzības vadlīnijas, kā arī sagatavos informatīvo materiālu un sniegs informāciju likuma subjektiem. Izveidota uz risku balstīta pieeja sadarbībā ar NILLTF novēršanas likuma subjektiem. Organizēt un veikt izmeklētāju un analītiķu apmācības finanšu analīzes jomā un finanšu izmeklēšanas organizēšanā. Organizēt un veikt izmeklētāju un prokuroru apmācību par kriptovalūtām un ar tām saistītiem riskiem. Ne visām kompetentajām iestādēm ir skaidri un droši ceļi, mehānismi un kanāli, pa kuriem iesniegt un izpildīt pieprasījumus, skaidra prioritāšu lietu vadības sistēma šiem mērķiem, vai skaidri procesi saņemtās informācijas aizsardzībai. Nacionālā līmenī tiek koordinēta rīcība NILLTF risku novēršanai. Īstenota informācijas sniegšana Kontroles dienestam par paaugstināta riska grupā iekļautajām fiziskajām personām. Izveidot vienota prakse noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas izmeklēšanā.

Prasība veikt darbinieku pārbaudes pirms pieņemšanas darbā attiecas tikai uz bankām, maksājumu iestādēm un elektroniskās naudas iestādēm. Ienākumus iespējams gūt arī citos veidos, tāpēc kredītdevējus galvenokārt interesē klienta atbilstoša maksātspēja un ienākumu regularitāte. Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros izstrādāt tipoloģijas, kas vērstas uz paraugprakses veidošanu trešo personu veiktajās un autonomajās NILL lietās un to sekmīga piemērošana praksē. Kontroles dienests koordinē operatīvās darbības subjektu, izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī likuma subjektu sadarbību. Gan banku, gan nebanku iestādes piedāvā dažādus kredīta nosacījumus un prasības attiecībā uz kredīta kopējo summu, atmaksas termiņu, procentu likmēm, ikmēneša maksājumiem u.c., kas vairums gadījumos nosaka arī kompānijas izvēli. Pieejams aktuāls nacionāla līmeņa NILL risku izvērtējums un terorisma finansēšanas risku izvērtējums. Nodrošināta koordinācija starp KD, uzraugošām un kontrolējošām institūcijām, tiesību aizsardzības iestādēm un likuma subjektiem. Nodrošināta efektīva zvērinātu notāru apliecināto pilnvaru uzskaite un kontrole, kas veicinās notariāta spējas efektīvāk apkarot dokumentu viltošanu un izmantošanu darījumu procesā. Izveidots ar zvērinātu notāru starpniecību veikto darījumu reģistrs un tajā iekļauta pazīme "patiesā labuma guvējs". Nodrošināta atgriezeniskā saite NILLTF novēršanas likuma subjektiem un uzraudzības un kontroles instrukcijām, paaugstināta subjektu motivācija iesniegt ziņojumus. informācija par patiesā labuma guvējiem, tiek glabāti vai nodrošināti komersanta juridiskajā adresē. Risku novērtējuma rezultātu izskaidrošana privātajam sektoram. Normatīvajos aktos nav skaidri noteiktas atsevišķu finanšu pakalpojumu sniedzēju NILLTFN pasākumu īstenošanas uzraudzības un kontroles institūcijas. Balstoties uz risku novērtējumu, veikt klātienes un neklātienes pārbaudes, tai skaitā veicot mērķētas uzraudzības pārbaudes jomās, kur identificētas nepilnības. Īpaši augsta riska komercsabiedrības, kas nebūs atklājušas PLG tiks izslēgtas no komercreģistra vai pieteikumi par to izslēgšanu iesniegti tiesā. Nodrošināta efektīvāka noziedzīgi iegūtu līdzekļu identifikācija. Reizi mēnesī sagatavota operatīva, praktiski pielietojama informācija ziņojumu sagatavošanai. Palielināt izpratni iesaistīto institūciju starpā par vēl izmeklēšanā esošām terorisma finansēšanas lietām vai pārbaudēm. Paaugstināta Latvijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas novēršanas sistēmas efektivitāte. Izvērtēt nepieciešamību stiprināt kapacitāti krimināltiesiskajā starptautiskajā sadarbībā. Mērķtiecīgas pārbaudes, lielāku prioritāti piešķirot tādiem saimnieciskās darbības veidiem, kas pakļauti augstākam NILLTF riskam. Sagatavoti un iesniegti statistikas dati par NILLTF, kas pieejami Tiesu informācijas sistēmā, tādējādi parādot kādi kriminālsodi tiek piespriesti praksē. Ministru kabinets aicina Saeimu prioritārā kārtā risināt jautājumus, kas saistīti ar plānā ietverto pasākumu izpildi, un prasa normatīvā regulējuma pilnveidošanu likumu līmenī. Visās uzraudzības un kontroles iestādēs ir izveidota nozares apdraudējumu un ievainojamības risku noteikšanas un profilēšanas matrica. Apsvērt iespēju iekļaut KD un finanšu uzraugus Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejā. Kredīts pret darba algu – kā saņemt naudu?. Izstrādāts atsevišķs ziņojums par terorisma finansēšanas un proliferācijas finansēšanas riskiem. Kredītvēsture tiek veidota ilgākā laika periodā, un tā sastāv no izpildītajām un neizpildītajām saistībām. Balstoties uz ziņojumu tiks veidota TF/PF novēršanas stratēģija. Tai skaitā veikt specifisku novērtējumu par TF riskiem bezpeļņas organizāciju sektorā, balstoties uz plašāko TF risku novērtējumu ar mērķi izstrādāt un ieviest uz TF risku balstītu pieeju sektora novērošanā. KD sadarbībā ar Moneyval sekretariātu rīkos starptautiska līmeņa konferenci proliferācijas finansēšanas apkarošanas jautājumos. Stratēģiskās nozīmes preču kontroles komitejas nolikumā veikti grozījumi. Nav skaidra prasība, veikt "ātru" rīcību attiecībā uz konfiskācijas pieprasījumiem Tiks pārskatīts KPL regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par konfiskācijas pieprasījumu prioritizēšanu. Ja izvēlētai kompānijai radīsies šaubas par Jūsu maksātspēju vai būs nepieciešama augsta summa, lai segtu visas laika gaitā radušās kredītsaistības, tā var papildus pieprasīt ķīlu un/vai galvojumu. Balstoties uz secinājumiem, tiks organizēta diskusija sadarbībā ar KD un VDI par datu apmaiņu ar trešajām valstīm. Motivēt privāto sektoru izmantot riska novērtējumu rezultātus, pārskatot to atbilstošās politikas, procedūras un kontroles. Tiks palielināta uzraugu un subjektu informētība, apmācība un atgriezeniskā saite. Vienlaikus jāuzlabo un sistemātiski jāveic paralēlas finanšu izmeklēšanas. rīcības virzienu "Riski, politika un koordinācija" ir atbildīga tā ministrija, ar kuras starpniecību Ministru kabinets īsteno institucionālo pārraudzību pār Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu. Vienota izpratne par NILL izmeklēšanu, pierādīšanu. Tiks izstrādāts NVO sektora risku novērtējums un definētas paaugstināta TF riska grupas. Šādā situācijā labākais risinājums var būt īstermiņa kredītu apvienošana. Svarīgi ir paaugstināt tiesību aizsardzības, kā arī par korupcijas apkarošanu atbildīgo institūciju kapacitāti ekonomisko un finanšu noziegumu un koruptīvo shēmu atklāšanā un izmeklēšanā, kā arī tiesu sistēmas darba efektivitāti šādu noziegumu iztiesāšanā. Lai nodrošinātu šīs prioritātes ieviešanu, Finanšu ministrijai tika uzdots sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām izstrādāt visaptverošu politikas plānošanas dokumentu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā. Tiks pārskatīts Kriminālprocesa likuma regulējums attiecībā uz iespēju noteikt deleģējumu izstrādāt normatīvo aktu par tiesiskās palīdzības lūgumu prioritizēšanu. Par plāna rīcības virzienu īstenošanu atbildīgajām iestādēm koordinēt un uzraudzīt rīcības virzienā iekļauto pasākumu izpildi un ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot par to Finanšu sektora attīstības padomei. Visām kompetentajām iestādēm nav skaidras kontroles un drošības mehānismi attiecībā uz informācijas apmaiņu Tiks veikts izvērtējums par normatīvo regulējumu attiecībā uz uzraugu starptautisko sadarbību. Īpaša uzmanība tiek pievērsta SIA patieso labuma guvēju reģistrācijai. Sevišķās izmeklēšanas tehnikas neattiecas uz atsevišķiem predikatīviem noziegumiem Netiek plānoti pasākumi. Veiktie pasākumi ir atbilstoši identificētajiem NILLTF riskiem. Vita Credit pārskats. KD Konsultatīvā padome atbilstoši atjaunotam mandātam sasaukta vismaz vienu reizi mēnesī. Tiesībaizsardzības un uzraudzības iestādes saņem no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem informāciju par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem tiešsaistes formā. Kā viena no Finanšu sektora attīstības plāna horizontālām prioritātēm ir izvirzīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas atbilstības un valsts reputācijas paaugstināšana. Pilnvaras atsaukuma dati parādās ne tikai Atsaukto pilnvarojumu reģistrā, bet arī Pilnvaru reģistrā pie attiecīgā ieraksta. Izveidots vizualizēts attēls un metodoloģija patiesā labuma guvēja noskaidrošanai. Plānā iekļautie pasākumi izstrādāti, lai sasniegtu šo mērķi

Komentāri