Atmaksas kārtība

septembra līgumā izdara grozījumus atbilstoši veiktā darba apjomam. dienests veic ar iepirkuma procedūru saistītās darbības un noslēdz vispārīgo vienošanos, bet ārstniecības iestāde vispārīgās vienošanās ietvaros slēdz piegādes līgumu ar piegādātāju un veic samaksu par pirkumu. **** Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nodrošina triju speciālistu – internā profila speciālista, ķirurga un anesteziologa/reanimatologa – diennakts dežūras Talsu filiālē. Akūta neiroloģiska perēkļu simptomātika. Attiecīgajam iepirkumam izveidotās iepirkuma komisijas sastāvā dienests uzaicina ārstniecības iestāžu pilnvarotās personas. Atmaksas kārtība. ģimenes jeb primāra hiperlipidēmija. Minēto maksājumu saņem visas ģimenes ārstu prakses, kas atbilstoši līgumam ar dienestu saņem kapitācijas naudu. ģimenes ārstu veikto manipulāciju un papildu pakalpojumu daudzveidība. Fiksētā maksājuma nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi gadā par speciālistu un ārstniecības iestāžu struktūrvienību darbību ambulatorajā veselības aprūpē: Piezīme. Nosakot prasības pretendentiem, dienests pieprasa, lai pretendents iesniedz apliecinājumu par spēju nodrošināt to ārstniecības līdzekļu piegādi iepirkumā noteiktajā daudzumā, par kuriem tas ir iesniedzis piedāvājumu. Ja manipulāciju saraksts tiek paplašināts, šai summai pieskaita prognozējamo apjoma pieaugumu, kuru aprēķina, katras jaunās manipulācijas prognozējamo skaitu reizinot ar tās prognozējamo tarifu un summējot. * Konsultējot pacientus pirms operācijām un izmeklējumiem. Audu un orgānu transplantācija nav uzskatāma par neatliekamo medicīnisko palīdzību. punktā minētos kvalitātes rādītājus. ārstniecības iestāde, kas saņem šajā pielikumā noteikto maksājumu par diabētiskās pēdas aprūpes kabinetu vai par hronisku obstruktīvu plaušu slimību kabinetu, nav nodrošinājusi vismaz sešu pacientu apmeklējumu dienā. Vidēja stipruma ekstremitātes savainojums ar deformāciju, lūzumu vai kompresijas sindroms. Akūts koronārs sindroms ar akūtiem ritma traucējumiem, šoku, kolapsu, plaušu tūsku. apakšpunktā minētajā kārtībā aprēķināto ārstniecības iestādes plānoto finanšu līdzekļu apmēru attiecīgajā teritorijā un kopējo ārstniecības iestādei plānoto finanšu līdzekļu apmēru. apakšpunktā noteiktajai kārtībai, tas ir mazāks par šajos noteikumos minēto darba samaksu, to palielina līdz šajos noteikumos minētajam apmēram. Finanšu līdzekļu apmēru, kas paredzēts ģimenes ārstu gada darbības novērtējuma maksājumiem, un kārtību, kādā tos aprēķina un izmaksā katrai ģimenes ārsta praksei, nosaka līgumā ar dienestu. Smagi psihiskās darbības traucējumi ar bīstamu agresīvu rīcību pret sevi un apkārtējiem. Sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību, pacientam, ja nepieciešams, nodrošina asins pārliešanu un asins preparātu transplantāciju. nosaka ambulatoro laboratorisko pakalpojumu nosūtījumiem paredzēto līdzekļu apmēru nākamajam gadam pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina nieru aizstājterapiju dienas stacionārā, t. Atmaksas kārtība. punktunepareizi iemaksātu drošības naudu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad drošības nauda ir iemaksāta. punktā minētie ambulatorās aprūpes speciālisti. Bronhiālās astmas pacienti vecumā no sešiem gadiem. Ar trakumsērgu slimu vai aizdomīgu dzīvnieku kodumi, plēsumi, apsiekalošana.

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

. Atmaksai apstiprināto nodokļa summu atmaksā uz citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā norādīto bankas kontu. Ārstniecības iestādes un valsts pārvaldes iestāde, kuras kompetencē ir iedzīvotāju vakcinācijas plānošana, iesniedz dienestā nepieciešamo ārstniecības līdzekļu pieprasījumu, bet dienests nodrošina ar iepirkuma komisijas darbību saistīto pienākumu izpildi. slimnīca" Plānveida īslaicīgā ķirurģija. ja ģimenes ārsta pacientu sarakstā ir persona, kuras reģistrācija ir bloķēta, tad šāda persona kvalitātes rādītāju aprēķinos netiek vērtēta. Speciālisti un attiecināmie aprūpes epizožu tarifi: Piezīmes. punktu nepareizi iemaksātu valsts nodevu atmaksā, ja attiecīgs iesniegums iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad valsts nodeva ir iemaksāta. Netiek piemērots nosacījums par obligātu profila nodrošināšanu vai diennakts dežūru, pakalpojumus sniedz atbilstoši nepieciešamībai. veids – aprūpes epizode sakarā ar palīgkabinetos sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem. Galvas trauma ar īslaicīgu samaņas zudumu. Katra ārstniecības persona par savu veikto darbu aprūpes epizodes ietvaros aizpilda uzskaites dokumentu – ambulatorā pacienta talonu. sēklinieku biopsija Piezīmes. ** Uzņemot iepriekš izmeklētu pacienti medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu saņemšanas pretendentu rindā, kā arī konsultējot pacienti pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas specializētā ārstniecības iestādē. pantā paredzētajā gadījumā; Pusi no valsts nodevas, kas tika samaksāta par lietas izskatīšanu attiecīgajā tiesas instancē, atmaksā, ja pieteicējs vai trešā persona atteikusies no pieteikuma vai apelācijas sūdzības, pirms pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. Teritoriju, piemēram, pilsētu, kuras iedzīvotājus aprūpē vairāki ģimenes ārsti, uzskata par vienotu teritoriju ar vienu iedzīvotāju blīvumu. apakšpunktā minētajās ģimenes ārsta apskatēs ģimenes ārsts izvērtē papildu izmeklējumu un speciālistu konsultāciju nepieciešamību. * Ārstniecības personu un slodžu skaits steidzamās medicīniskās palīdzības punktos tiek noteikts ar dienestu noslēgtajā līgumā. punktā minētās piemaksas tikai par tiem pacientiem, kuri iepriekšējo sešu mēnešu laikā ir apmeklējuši savu ģimenes ārstu trīs vai vairāk reizes.

Ja II, III vai IV līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu atļauts aizvietot ģimenes ārstam vai neatliekamās medicīnas ārstam. Pēc tam darba samaksu aprēķina atbilstoši feldšerpunkta apmeklējumu skaitam pēc dienesta vadības informācijas sistēmas datiem. Iespējama elpošanas apstāšanās elpceļu obstrukcijas dēļ. aprūpes epizodes ietvaros, nenorādot pacientu grupu. Veselības ministre Anda Čakša. ** Par ambulatoru apmeklējumu netiek uzskatīta konsultācija pa tālruni, laboratorisks izmeklējums, funkcionāls izmeklējums un ārstnieciskā procedūra.. * Neapmaksā pacientiem, kuri saņem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumus sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Kopējo finansējuma apmēru samaksai par zobārstniecības pakalpojumiem var pārskatīt, ņemot vērā kārtējā gada valsts budžetā veselības aprūpes pakalpojumu samaksai pieejamos finanšu līdzekļus. Ja papildinformāciju pieprasa personai, kura nav citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzējs vai šīs dalībvalsts nodokļu administrācija, pieprasījumu nosūta elektroniski tikai tad, ja pieprasījuma saņēmējam ir piekļuve šādiem līdzekļiem. Skābju vai sārmu nokļūšana acīs. Ja lēmums attiecībā uz sākotnējo citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu jau ir pieņemts, Valsts ieņēmumu dienests labojumus citas dalībvalsts atmaksas pieteikumā neizskata. intratekālās zāļu ievades mehānismu un tā daļas, kā arī intratekālai ievadei nepieciešamās zāles un to ievadei paredzētu vienreizēju uzpildes komplektu. *** Veicot izmeklējumu bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta līdzmaksājumu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu. Akūts liela asins daudzuma zudums. ir bijis reģistrēts citas dalībvalsts pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā. citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs, kas darbojas saskaņā ar īpašo nodokļa piemērošanas kārtību tūrisma operatoriem un izmanto preču piegādes un pakalpojumus iekšzemē sniegtā tūrisma pakalpojuma nodrošināšanai. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa vērtēšanas perioda laikā. Drudzis vai vispārējā ķermeņa atdzišana ar letarģijas pazīmēm. punktu drošības naudu atmaksā, ja iesniegums Tiesu administrācijā vai Augstākajā tiesā iesniegts triju gadu laikā no dienas, kad stājies spēkā tiesas vai tiesneša nolēmums par drošības naudas atmaksāšanu. Pacients reģistrēts pie viena un tā paša ģimenes ārsta visa iepriekšējā gada laikā. Varēsi atmaksāt tikai tik, cik aizņēmies - bez procentiem. Kritisks elpceļu stāvoklis – stridors vai patoloģiska siekalošanās. ** Manipulāciju var veikt arī asinsvadu ķirurgi, kuri nodarbināti valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" vai sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca". Ja I līmeņa ārstniecības iestāde nevar nodrošināt internista dežūras uzņemšanas nodaļā, tad internistu atļauts aizvietot ģimenes ārstam, neatliekamās medicīnas ārstam vai anesteziologam/reanimatologam. Kompetences kontu administrēšanā un maksājumu atmaksāšanā un pieteikums par veiktās iemaksas atmaksu iesniedzams Valsts ieņēmumu dienestā, pievienojot Tiesu administrācijas atzinumu vai tiesas nolēmumu par maksājuma atmaksāšanu. šādus tuberkulozes un alogēno un autologo cilmes šūnu transplantācijas slimnieku ārstēšanā lietojamos medikamentus: Piezīme. Ģeneralizēti krampji, epileptiskais statuss. **** Dienas stacionārā sniegtos pakalpojumus apmaksā, ja saistošo manipulāciju norāda anesteziologi, reanimatologi, kuri atbilstoši līguma nosacījumiem nodrošina bērniem vispārējo anestēziju zobu ārstēšanai. Akūti elpošanas traucējumi. Izmaksas, kas saistītas ar bankas pārskaitījumu, tiek atskaitītas no atmaksājamās nodokļa summas. ģimenes ārsta papildu pieņemšanas vieta atrodas ģimenes ārsta pamatteritorijā. Dienests veic tikai tādu ārstniecības līdzekļu iepirkumu, kurus ir atļauts izplatīt saskaņā ar veselības aprūpes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību. veida aprūpes epizodi izmanto, ja veic papildu profilaktisko medicīnisko pārbaudi. Citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam nodokli atmaksā, pamatojoties uz citas dalībvalsts atmaksas pieteikumu, ko Valsts ieņēmumu dienests elektroniski saņem no šīs dalībvalsts nodokļu administrācijas. vispirms aprēķina kopējās ar ģimenes ārsta nosūtījumu sniegto laboratorisko pakalpojumu izmaksas, t. *** IS – izvēles speciālists. Diagnoze noteikta iepriekšējos gados. Ja ārstniecības iestāde vēlas uzsākt pakalpojumu sniegšanu kādā no izvēles profiliem, konkrēto pakalpojumu iekļaušana līgumā iespējama, ja Nacionālajam veselības dienestam ir papildu finanšu līdzekļi. Ārstniecības iestādei ir līgums par perinatālās aprūpes nodrošināšanu. Akūta lokalizēta trauma – lielo kaulu un/vai muguras kaulu lūzumi, amputācijas. Divus gadus veci bērni saskaņā ar vakcinācijas kalendāru ir vakcinēti pret difteriju, stinguma krampjiem, poliomielītu, garo klepu, b tipa Haemophilus influenzae infekciju un B hepatītu. ** Pacients ir atbrīvots no līdzmaksājuma, ja ārstējas stacionārā. Urīna aizture, pastiprināta urīna izvade. Smaga galvas trauma, intrakraniāla hemorāģija. Politrauma, kad nepieciešama steidzama organizēta mediķu brigādes palīdzība. jūnijam, izvērtējot ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā iekļauto informāciju. orgānu pulsējošās perfūzijas un konservācijas mašīnas vienreizējas lietošanas komplektu orgāna pieslēgšanai. Nacionālais veselības dienests slēdz līgumus par stacionāro veselības aprūpi ar stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši to līmenim un noteiktajiem pakalpojumu profiliem: Piezīmes. Ja nodokļa summa citas dalībvalsts atmaksas pieteikuma iesniedzējam vai tā pilnvarotajai personai ir atmaksāta kļūdaini, tā atmaksājama valsts budžetā. Šādā gadījumā tiek ņemti vērā dienesta vadības informācijas sistēmas dati par ārstniecības iestādes faktiski sniegto pakalpojumu apjomu. Galvas traumas bez samaņas traucējumiem. Ja ir pieņemts lēmums par atteikumu atmaksāt nodokli, lēmumā norāda atteikuma iemeslus. Finanšu apmēru laboratorisko pakalpojumu sniedzējiem dienests nosaka proporcionāli deviņos mēnešos sniegtajam laboratorisko pakalpojumu apjoma īpatsvaram valstī, ņemot vērā kopējo laboratorisko līdzekļu apmēru. Pakalpojumi, kas pacientam nepieciešami ilgāk par mēnesi, lai nodrošinātu vitālās funkcijas, nav uzskatāmi par neatliekamo medicīnisko palīdzību. Vidēji smaga asiņošana jebkāda iemesla dēļ. Lv ātrais kredīts par summu 100 eiro no 10 līdz 30 dienām. Šādā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atmaksājamās nodokļa summas samazinājumu vai palielinājumu. Aprēķinot vakcinācijas aptveri, izslēdz gadījumus, ja vakcinācija nav veikta kontrindikāciju, pacienta vai vecāku atteikuma dēļ. * PAC – perinatālās aprūpes centrs. pielikumā minētajiem aprūpes epizožu tarifiem un manipulāciju sarakstu

Komentāri