Atmaksā tik, cik aizņēmies

Ja tiesnesis atzīst par nepieciešamu, viņš ir tiesīgs pieprasīt no prasītāja atsauksmi par paskaidrojumu. Pirmkārt, mājoklis ir katram iedzīvotājam nepieciešama eksistenciāla pamatvajadzība, bez kuras nav iespējama cilvēka cienīga dzīve. Ja ekspertu domas nesaskan, katrs eksperts raksta atsevišķu atzinumu. Aicinu visus pievienoties biedrībai, lai ne uz mirkli neapstātos, bet turpinātu mūsu uzvaras gājienu un NĪN vienīgajam īpašumam tiks atcelts. FM kā pirmā modeļa plusus min to, ka tiek aizsargātas arī īrnieku intereses un tiek saglabātas pašvaldību tiesības un iespējas, labāk pārzinot savu iedzīvotāju vajadzības un pašvaldību iespējas, īstenot atbilstošu nodokļa politiku. Līdz galam neaizpildītās rindas un citas brīvas vietas protokolā pārsvītro. panta prasībām, tiesnesis paziņo par pieteikumu prasītājam un trešajām personām un nosūta viņiem pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstus. Prokurors, valsts vai pašvaldību iestādes pārstāvis un persona, kas griezušies tiesā, lai aizstāvētu citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, runā tiesas debatēs pirmie. Lēmumā par izlīguma apstiprināšanu norādāmi izlīguma noteikumi. Lēmuma pārsūdzēšana valsts nodevas jautājumāPar lēmumu, ar kuru ir atteikts samazināt valsts nodevas apmēru vai atbrīvot no valsts nodevas samaksas, privātpersona, uz kuru tas attiecas, var iesniegt blakus sūdzību. Aiz cipariem slēpjas tūkstošiem bēdu stāstu, konfiscētu māju un īpašumu. «Nesamērīga NĪN sloga radīšana Pierīgai būs nepanesama ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, kas šeit dzīvo paaudzēs, bet arī citiem valsts iedzīvotājiem, kuri, meklējot labākus dzīves un darba apstākļus Latvijā, iegādājušies mājokli Pierīgā. Advokāti veiks pieteikuma izstrādi un apmaksa tiks veikta par gabaldarbu. Iniciatīva iepriekš Saeimā ir tikusi noraidīta. Tiesa pārtrauc liecinieka stāstījumu, ja viņš runā par apstākļiem, kas neattiecas uz lietu. Protokolā ieraksta ziņas par sēdes norisi, lietas dalībnieku paskaidrojumu būtību un tiesneša pieņemtos lēmumus. Piespiedu naudas samaksa neatbrīvo šo personu no pienākuma iesniegt tiesneša pieprasīto informāciju un pierādījumus. Savukārt negatīvs faktors ir tas, ka šis piedāvājums nerisina nodokļa sloga pieaugumu zemei. Tiesa var noraidīt jautājumus, kuri neattiecas uz lietu. un otrā daļa piemērojama, tiesnesim lemjot par šajā likumā paredzēto sūdzību virzību. Tiesas tiesības atstāt prasību bez izskatīšanas Tiesa var atstāt prasību bez izskatīšanas, ja prasītājs vai viņa pārstāvis atkārtoti neierodas tiesā un nav lūdzis izskatīt lietu viņa prombūtnē. Šādā situācijā var ieviest speciālo vērtību ar zemāku atbilstību nekustamā īpašuma tirgum, kas tiktu izmantota nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanai. Noteikti jāizvērtē arī pašvaldību loma saistībā ar nodokļa atcelšanu, kā arī nodokļa atcelšanas ietekmi uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem. Par minētā jautājuma izskatīšanu rakstveida procesā iepriekš paziņo lietas dalībniekiem. Pierādījumu attiecināmība Tiesa pieņem tikai tos pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā. Tāpat varētu pārskatīt zonējumu, kā arī samazināt apgrūtinājumu skaitu. Parasti pirms vēlēšanām partijas kavējas apcerējumos par to, kā tiks sadalīts valsts budžets, tomēr, nevis izdevumi un pabalsti nosaka mūsu labklājību. Par necieņu pret tiesu šo personu var saukt arī pie likumā noteiktās atbildības. Pirms šā jautājuma izlemšanas tiesa noklausās lietas dalībnieku viedokli. Sekas prasības atstāšanai bez izskatīšanas Ja prasība atstāta bez izskatīšanas, prasītājs ir tiesīgs no jauna iesniegt prasības pieteikumu tiesā, ievērojot likumā noteikto kārtību. Diemžēl neviens no tiem neieguva gana lielu atbalstu, un tie pazuda nebūtībā. Tomēr, pieejamā informācija liecina pavisam par ko citu, proti, kopējais nodokļu slogs Latvijā uz vienu mājsaimniecību ir augstākais Eiropā, bet "ievērojamais" algu kāpums ir panākts, pateicoties ēnu ekonomikas mazināšanai. Ja pieteikumu iesniedzis lietas dalībnieks, vienlaikus ar paziņojuma nosūtīšanu tiesa nosūta lietas dalībniekiem pieteikumu par pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdu labošanu spriedumā. Līdz ar to atsevišķus iespējamos risinājumus, kas būtu izdevīgi Rīgā, nevar īstenot visā Latvijā, lai nesamazinātu ienākumus no Rīgas attālākajām pašvaldībām. Viņa ieskatā, Latvijā pastāvošā nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtība citās, ekonomiski spēcīgākās, valstīs varētu tikt uzskatīta par samērīgu, tomēr tas nav Latvijas gadījums. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiemTiesa lietas izskatīšanas gaitā izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu procesuālās tiesības un pienākumus. Diskusijās izskanēja arī iespēja, ka, burtiski īstenojot šādu risinājumu, varētu sākties īpašumu pārrakstīšana uz radiniekiem, lai katram būtu pa īpašumam, kurš netiek aplikts ar nodokli. Izlemjot jautājumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu, tiesa vai tiesnesis izvērtē šā panta pirmajā daļā norādītos nosacījumus, ņemot vērā puses iesniegtos pierādījumus un pamatojumu. Turklāt šis nodoklis ir ar visplašāko negatīvo ietekmi uz demogrāfisko, sociālo un tiesisko jomu, kā arī uz valsts ekonomisko attīstību kopumā. Var jau piedāvāt izskatīšanai sešus dažādus variantus, bet FM grib piedāvāt variantu, kas, pēc ministrijas domām, būtu pareizākais,» teica Reizniece-Ozola, neatklājot konkrētus risinājumus. Kā alternatīva atbrīvojumam pastāv iespēja piešķirt NĪN samazinājumu absolūtā izteiksmē pie noteiktiem apstākļiem, piemēram, konkrēta ienākumu līmeņa gadā, noteiktas sliekšņa īpašuma vērtībai vai tamlīdzīgi. Diskutējot par iniciatīvu, kas NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam, FM Nodokļu departamenta direktore A. Kopumā kadastrālo vērtību noteikšanā tiktu saglabāta masveida vērtēšana, proti, kadastrālās vērtības tiktu noteiktas pēc iespējas tuvāk tirgus vērtībai. Komisijas sēde šodien tika rīkota par iniciatīvu par vienīgā nekustamā īpašuma neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Ekspertu izrauga tiesa, ņemot vērā administratīvā procesa dalībnieku viedokļus. Līdz ar to tiek panākts taisnīguma princips, jo īpašumi, kas tiek izmantoti saimnieciskajai darbībai, intensīvāk patērē pašvaldības infrastruktūru. Lai izvairītos no nevajadzīgiem šķēršļiem - taktisku un stratēģisku apsvērumu dēļ, advokātu birojs lūdz neatklāt savu nosaukumu. Lūgumu iesniedz tās instances tiesai, kura izskata lietu. Kopš ministra rīkojuma jau ir pagājuši vairāk nekā divarpus mēneši, bet iespējamais likuma grozījumu projekts tā arī atklātībā nav nonācis. Ja nepieciešams, var izraudzīt vairākus ekspertus. Savukārt metodikas pieņemšana notiktu šogad. Ekspertes ieskatā kadastrālā vērtība Latvijā nepamatoti tiek piesaistīta zemes tirgus cenām, kā iznākumā pieprasītākajās Latvijas vietās, sevišķi Rīgā un Jūrmalā, valsts pamatiedzīvotājiem nākas maksāt nesamērīgu NĪN. VZD pārstāvji pauda, ka informācijas sistēmā šīs ziņas var ielikt. Lietas dalībniekam ir pienākums paziņot tiesai par savas adreses maiņu lietas tiesvedības laikā. Valdībai, meklējot labākos risinājumu, varbūt vajag palūkoties, kādu nodokli par savu vienīgo īpašumu maksā citās Es valstīs. Šis lēmums ir obligāts tiesu namam, kuram tas adresēts, un tiesu nams to izpilda viena mēneša laikā no tiesas uzdevuma saņemšanas dienas. Ja pierādījumi par mediācijas rezultātu tiesā saņemti pirms tiesneša noteiktā termiņa, tiesnesis var noteikt jaunu tiesas sēdes dienu. Arvien biežāk Latvijas iedzīvotāji satraucoši vērsa uzmanību uz strauji augošajiem nodokļiem, kas vairākām ģimenēm licis atteikties no īpašumiem. Atbildīgo ministriju dedzīgā vēlme NĪN progresivitāti sasaistīt ar IIN maksājumiem neatbilst ES valstu praksei un ir pretrunā ar vispārēju loģiku. Kur aizņemties ātro kredītu 1200 eiro?. Administratīvā procesa dalībniekiem paziņo sēdes laiku un vietu. Vienlaikus ir arī jāizskata jautājums par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības noteikšanu, no kuras aprēķina nodokli. Tiesību un pienākumu izskaidrošana ekspertam Tiesa izskaidro ekspertam viņa tiesības un pienākumus un brīdina, ka par atteikšanos no atzinuma došanas vai par apzināti nepatiesa atzinuma došanu ekspertu var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu. Visskarbākie stāsti ir saistīti ar iedzīvotāju mēģinājumiem konfiscēšanas brīdī pretoties. Ņemot vērā, ka NĪN neatbilst īpašnieka ienākumiem un pēc savas būtības tas ir konfiscējošs, tad mulsinošs ir I. Sagatavošanas sēdes gaitu pilnā apjomā fiksē, izmantojot skaņu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus. Arī iniciatīvas autore Liāna Hiršsone saziņā ar ManaBalss pauž izbrīnu par tiesas lēmumu, ka NĪN nav uzskatāms par konfiscējošu nodokli. Ja iespējamo procesa dalībnieku iztaujāšanas rezultātā tiesnesis iegūst informāciju, kuras nepilnība bija pamatā pieteikuma atstāšanai bez virzības, viņš var atzīt, ka trūkumi uzskatāmi par novērstiem. Tos apraksta un, ja nepieciešams, nofotografē vai nofilmē. Blakus sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi. "Ar lielu nepacietību gaidīju tiesas apsvērumus šajā jautājumā, jo tie man ir ļoti svarīgi gan kā juristam, gan kā sabiedrības loceklim, kam ir savs viedoklis, gan kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam. Cerībās uz stāvokļa uzlabošanos nodokļa apmaksa tiek sadalīta vairākos maksājumos vai atlikta, kas bieži beidzas ar īpašuma konfiscēšanu. “NO SIRDS LATVIJAI” Ja Latvijas pilsoņu kolektīvais iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam tiks iesniegts Saeimā, frakcija “No sirds Latvijai” balsos PAR tā tālāku virzību. Atkāpšanās no šā noteikuma pieļaujama tikai ar tiesneša atļauju. Raidījums "Mana balss" ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Lietisko pierādījumu apskate to glabāšanas vietā Ja lietisko pierādījumu iesniegšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta to skaita, apjoma vai citu iemeslu dēļ, tiesa var izdarīt lietisko pierādījumu apskati un izpēti to glabāšanas vietā. NĪN vienīgajam mājoklim netiek piemērots Baltijas kaimiņvalstīs, kā arī daudzās ES valstīs, piemēram, Dānijā, Beļģijā, Maltā, Slovākijā, Itālijā, Grieķijā. Lūgumā par pagaidu noregulējumu norāda pagaidu noregulējuma līdzekli. Pakāpeniska NĪN palielināšana vienīgajam mājoklim Latvijā neatbilst tautas iespējām to samaksāt un tās interesēm dzīvot pašu zemē. Vērtējot situāciju ar daudzdzīvokļu namiem, kas ir uz lielām vai vairākām zemes vienībām, varētu noteikt standarta platību. Iniciatīva pēc savas būtības ir atbalstāma - it īpaši, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus un nekustamā īpašuma vērtības un nodokļa noteikšanas kārtību. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt skaidrus un godīgus kritērijus nodokļa atcelšanai. Vēlāk noraidījumu var pieteikt tad, ja personai, kura noraidījumu piesaka, tā pamats kļuvis zināms lietas izskatīšanas gaitā. Atgādinām, ka nesen tika nosūtīta atklāta vēstule Valsts prezidentam, aicinot atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam. gada martam, lai Tieslietu ministrija varētu izstrādāt likuma grozījumus "Par nekustamā īpašuma nodokli", kas nodrošinātu samērīgāku nekustamā īpašuma nodokli. Jautājumu par kļūdu labošanu izskata rakstveida procesā. Iesniegumā tiesu izpildītājam atbildētājs norāda, kādā lietā piemērotā prasības nodrošinājuma līdzekļa aizstāšanai šī summa tiek iemaksāta, kā arī iesniedz tiesu izpildītājam attiecīgā lēmuma par prasības nodrošināšanu norakstu. Protokolā nedrīkst dzēst vai aizkrāsot tekstu. Tiesa lūgumu izskata saprātīgā termiņā, ņemot vērā situācijas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas. Pārdomājot iepriekš paveikto, un nolūkā, efektīvāk aizstāvēt savu biedru intreses, turpmāk mītiņu organizēšana tiks papildināta ar tūlītējiem pasākumiem, kas nepieciešami cilvēkiem, kuri dēļ NĪN nodokļa parāda nokļuvuši īpašuma konfiscēšanas slazdā. No sākotnēji piedāvātajiem sešiem risinājuma modeļiem pašlaik aktīvs darbs notiek ar diviem. Atmaksā tik, cik aizņēmies. pantu un šajā likumā paredzētajos gadījumos sprieduma norakstam pievienojams tulkojums, tiesa nosūta sprieduma norakstu kopā ar tulkojumu nekavējoties pēc tulkojuma sagatavošanas. Nesamērīgi turpina pieaugt finansiālais slogs, radot risku Latvijas iedzīvotājiem zaudēt savu nekustamo īpašumu, pašvaldībām to konfiscējot. Atbildē FM skaidro iniciatīvas virzību darba grupā un sola aicināt iniciatīvas pārstāvi uz nākamo darba grupas sanāksmi. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, vēršam Jūsu uzmanību uz mūsu bažām par ministrijas apzinātu sabiedrībai ļoti aktuālā jautājuma novilcināšanu. punktā paredzētajā gadījumā, nākamā tiesas sēde nosakāma tikai pēc tam, kad ir ievēroti Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. Sprieduma izpildīšana Spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties. Datums, kad saīsinātais spriedums ir pieejams tiesas kancelejā, uzskatāms par sprieduma pasludināšanas datumu. NĪN būtu jāatiecas vien uz saimniecisko darbību - tā būtu taisnīga sistēma pret visiem iedzīvotājiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis tam, lai izlemtu jautājumu par papildsprieduma taisīšanu. Nedomāju, ka citu Eiropas valstu ekonomisti, neapliekot vienīgo īpašumu ar nodokļiem, būtu mazāk kompetenti un zinoši par Latvijas ekonomiskajiem teorētiķiem. Kaļāne norādīja, ka ministrija ir informēta par portālā iesniegto iniciatīvu un ir izvērtējusi visas iespējas problēmas risinājumam. Foto, kino un video aparatūras lietošana tiesas sēdē pieļaujama tikai ar tiesas atļauju. “Ierosinu šim likt punktu,” uzsvēra deputāts. Lēmuma par pagaidu noregulējumu izpilde Lēmumu par pagaidu noregulējumu izpilda nekavējoties tādā kārtībā, kāda noteikta tiesas sprieduma izpildīšanai. Turklāt pašreizējais NĪN ar valsts atbalstu veido situāciju, kurā īpašumi tiek koncentrēti arvien šaurākas grupas rokās un vecina sabiedrības segregāciju, pret ko citās ES valstīs aktīvi cīnās kā pret brīvā tirgus nelabvēlīgo blakusparādību. Svarīgskais lielums valsts budžeta veidošanā ir tā ieņemumu daļa ko veido mūsu nodokļi. Tiesas sēdes uzsākšana Lietas iztiesāšanai noteiktā laikā tiesa ienāk sēžu zālē, atklāj tiesas sēdi, paziņo, kāda lieta tiks izskatīta, nosauc tiesas sastāvu un tulku, ja tas piedalās lietā. Ļoti ceru, ka arī valdība ieklausīsies iedzīvotāju paustajā gribā un meklēs citus risinājumus NĪN politikai.

Ja atbildētāja pārstāvja deklarētā dzīvesvieta vai norādītā adrese ir ārpus Latvijas, papildus norāda elektroniskā pasta adresi vai paziņo par savas dalības reģistrēšanu tiešsaistes sistēmā. Lietiskie pierādījumi Lietiskie pierādījumi ir ķermeniskas lietas, kas ar savām īpašībām, īpatnībām vai pašu esamību var noderēt to faktu noskaidrošanai, kuriem ir nozīme lietā. Iniciatīva ir guvusi atbalstu sabiedrībā, taču ne politiķu vidū, tādēļ vēršamies pie Jums pēc palīdzības. Liecinieku izraidīšana no tiesas sēžu zāles Liecinieki līdz viņu nopratināšanas sākumam tiek izraidīti no tiesas sēžu zāles. Saeimas dienaskārtībā un izdarīt par to politisku lēmumu. Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. Par to izdara ierakstu tiesas sēdes protokolā. Jurists komentārā norāda, ka daudzās valstīs nekustamā īpašuma nodoklis vienīgajam mājoklim ir ar atvieglojumiem. Līdz ar to šis būtu tas nodoklis, no kura iekasēšanas Latvijas valstij vismazāk vajadzētu atteikties. Vēl viena no iecerēm paredz automātisko aprēķinu ēkas nolietojumam, informēja S. Tai pašā laikā, ir nepieciešams izstrādāt detalizētu regulējumu, kā šo mehānismu var īstenot, tā, lai tas sasniegtu savu mērķi pēc būtības, nevis ļautu turīgiem daudzu nekustamo īpašumu īpašniekiem kārtējo reizi apiet likumu un nemaksāt nodokļus. Atmaksā tik, cik aizņēmies. Pievienojies, rakstot uz [email protected] Spriedumā tiesa neatspoguļo informāciju, kas ir valsts noslēpuma objekts vai komercnoslēpums, bet norāda, ka ar šo informāciju ir iepazinusies un to izvērtējusi. "Šo informāciju mēs mēneša laikā iesniegsim Satversmes tiesā!" skaidro Liāna. Kā norādīts, ManaBalss ieskatā svarīgs ir skaidrs lēmums, lai kāds tas arī būtu, un rīcība – šīs iniciatīvas atbalstīšana, noraidīšana vai tās iestrāde likumdošanā kompromisa variantā. Šāda Latvijas iedzīvotāju pretnostatīšana ir nekorekta un aplama. Gan FM, gan pašvaldību ieskatā būtu jāsaglabā pašvaldībām piešķirtā kompetence ar saistošajiem noteikumiem īstenot arī ilgtermiņā labvēlīgāku NĪN politiku konkrētajā pašvaldībā. Salīdzinot Baltijas valstu praksi nekustamo īpašumu nodokļu jautājumā, šodien Latvija saviem iedzīvotājiem piemēro visaugstāko nekustamā īpašuma nodokli. Kur aizņemties izdevīgāk?. Eksperta atzinumam jāsatur precīzs veikto pētījumu apraksts, to rezultātā izdarītie secinājumi un motivētas atbildes uz tiesas uzdotajiem jautājumiem. Šāds nenoteikts kolektīvo iesniegumu statuss ManaBalss vērtējumā ir sevišķi bīstams, jo vairo sabiedrībā iespaidu, ka „nekas nenotiek” un sajūtu par atsvešinātību no varas. Zaudējot darba spējas, nonākot līdz pensionēšanās vecumam vai vienkārši pēkšņi pieaugot NĪN nodoklim, konfiscēšanas draudu ietekmē cilvēkiem nākas pamest savas mājas. gadu Francijas Prezidents Emanuels Makrons pakāpeniski ir uzsācis dzīvojamās platības nodokļa samazināšanu. Lai to paveiktu, turpmāk, savai darbībai piesaistīsim juristus. Pārējās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, paliks spēkā tāpat kā līdz šim, vienīgi tās netiek summētas uz vienu īpašumu, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm. Uzskatu, ka, ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju ienākumus, šādu nekustamā īpašuma nodokļa sistēmu nevar nosaukt citādi kā vien par acīmredzami nesamērīgu un netaisnīgu. Brīdinājums Personai, kura traucē kārtību lietas iztiesāšanas laikā, tiesas sēdes priekšsēdētājs izsaka brīdinājumu. Pirms Līgo svētkiem to vērtēja Saeimas deputāti, kuri nolēma uzdot Ministru kabinetam vērtēt iespēju mainīt nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu vienīgajam īpašumam. Jo no vienas puses tas cilvēkus velk uz demokrātijas un varas leģitimitātes apšaubīšanu, apātiju un cinismu, bet no otras – uz ekstrēmām rīcībām, vai arī vēlmi pamest valsti. Visi laipni aicināti iestāties biedrībā. Pierādījumu pārbaudes kārtības noteikšana Tiesa, noklausījusies lietas dalībnieku paskaidrojumus un uzklausījusi viņu viedokli, nosaka liecinieku un ekspertu nopratināšanas un citu pierādījumu pārbaudes kārtību. Lēmums par tiesvedības atjaunošanu un lietas izskatīšanu no jauna nav pārsūdzams. Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai pieteicēju var saukt pie kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikumu. nodaļā paredzētos pasākumus sprieduma izpildes nodrošinājumam. Saeimas dienaskārtībā,” noslēgumā rakstīts Saeimai adresētajā vēstulē. Spriedums par mantas atdošanu natūrā Taisot spriedumu par mantas atdošanu natūrā, tiesa tā rezolutīvajā daļā norāda konkrēto mantu, kā arī nosaka, ka mantas neesamības gadījumā no atbildētāja piedzenama tās vērtība, minot konkrētu summu. Aicinot kopīgiem spēkiem veidot mūsu valsti labāku, biedrība "Par NĪN atcelšanu vienīgajam īpašumam ". Tādējādi valsts pamudina iedzīvotājus necenties uzlabot savus dzīves apstākļus. Turklāt atvieglojumi uz noteiktu laiku pienākas arī tad, kad īpašuma izmantošanai tiek izmantots enerģijas taupīšanas režīms, tas atrodas tuvu riska zonām vai kalpo kā viesnīca lauku apgabalos

Komentāri