Ar mobilo versiju

Izvērtējumu iesniedz vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā neapbūvētā zeme vai degradētā teritorija. Ja attiecīgajos teritorijas plānojumos ietvertie teritorijas izmantošanas nosacījumi rada personai zaudējumus, persona var prasīt, lai atbildīgā institūcija civiltiesiskā kārtībā atlīdzina šos zaudējumus. panta piektā daļa neattiecas uz tiem teritorijas plānojumiem, kuros līdz attiecīgā regulējuma spēkā stāšanās dienai teritorijām, kas paredzētas publiskās infrastruktūras attīstībai, noteikti īpaši izmantošanas nosacījumi. Ātrais kredīts pieejams ne tikai internetā, bet arī Latvijas pasta nodaļās visā Latvijā. Par zemes degradācijas novēršanas pasākumiem lemj vietējās pašvaldības dome. surdotulka pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību. Vietējā pašvaldība ņem vērā tiešās pārvaldes iestādes, publiskas personas kapitālsabiedrības vai vietējās pašvaldības izstrādāto izvērtējumu, sagatavojot teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Ar mobilo versiju. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība.

Pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no tā paziņošanas dienas. Ja augsnes degradāciju izraisa citai personai piederošs vai tās valdījumā esošs objekts, augsnes rekultivācijas izdevumus sedz šā objekta īpašnieks vai valdītājs. Īpašuma tiesības uz jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem nenostiprina zemesgrāmatā, ja likumos nav noteikts citādi. Ar zemes degradācijas novēršanas pasākumiem saistītos izdevumus sedz zemes īpašnieks vai valdītājs. Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un veselības apdraudējumu, ņem vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta.

Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai.

. pieņem lēmumu, ka individuālā rehabilitācijas plāna izstrāde personai ar invaliditāti nav nepieciešama, un informē par to ārstējošo ārstu.

Samsung Galaxy J3 un J5 telefona apskats

. Credit24 ātro kredītu var pieteikt ne tikai internetā, bet arī Latvijas pasta nodaļās. Par Likumi.lv © Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis". Jūras piekrastes sauszemes daļas un jūras piekrastes ūdeņu kartogrāfiski noteiktās robežas tiek aktualizētas noteiktā kārtībā pēc ģeotelpisko pamatdatu aktualizācijas. Pirms aizņematies ātro kredītu bez darba vietas un ienākumiem, rūpīgi izvērtējiet savas iespējas to atmaksāt. Dažādi sīkumi var ievērojami mainīt mūsu ikdienas dzīvi, piemēram, automašīna ļauj pārvietoties daudz ātrāk un ērtāk, tādējādi sniedzot vairāk laika darbam un. Šajos zemes gabalos ir aizliegta tādu jaunu būvju būvniecība, kuras atbilstoši zemesgrāmatu darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem ierakstāmas zemesgrāmatā kā patstāvīgi īpašuma objekti. personai nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus un pamatojumu tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanai steidzamības kārtā. Pēc plāna veidlapas saņemšanas persona ar invaliditāti to kopā ar komisijas ieteikumiem iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā vai nosūta pa pastu vai elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu minētās prasības. panta piektajā daļā noteiktā termiņa. Informāciju par degradētajām teritorijām iekļauj un uztur Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Komentāri