Aizdevuma pieteikums VIA Credit

Reģistrējoties,  Aizņēmējam  ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā  sniegtie  norādījumi. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies tādu iemeslu dēļ, kurus Aizdevējs patstāvīgi nevarēja kontrolēt un novērst. Procenti par faktiski izmantotām dienām tiek aprēķināti atbilstoši aizņēmuma likmei dienā, kas ir norādīta Speciālajos noteikumos. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, vadoties no savas Privātuma politikas, kas tika publicēta mājas lapā www.latcredit.lv „Privātuma atruna”.

Lauksiamnieks paraugs v13 2 -

. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu. Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas maksas samaksu, ar to piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas maksas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešai personai pēc savas izvēles. Reģistrējoties, Aizņēmējs aizpilda reģistrācijas anketu, aizpildot tajā visas norādītās ailes. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. Aizdevuma termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Aizdevuma Pagarināšanas maksas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja norēķinu kontu. Paroles atkārtota ievadīšana apstiprinot Aizdevuma pieteikumu apliecina Aizņēmēja gribu atkārtoti nodibināt tiesisko attiecību ar Aizdevēju. Force Majeure neietilpst publiskas varas subjektu izdoti tiesību akti. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu izmaksāt Aizņēmējam Aizdevumu, Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto mobilā telefona numuru īsziņu ar tekstu "Jums ir piešķirts kredīts. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. sniedz Jums iespēju iegādāties auto vai ieķīlāt esošo, lai iegūtu naudu ikdienas tēriņiem. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu  jebkādam likumīgam mērķim. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. Ja Aizņēmējs pagarina Aizdevuma termiņu vairāk kā divas reizes pēc kārtas, Aizņēmējam ir jāatsaucas uz Aizdevēja aicinājumu sazināties ar Aizdevēju, lai vienotos par alternatīvu situācijas risinājumu. Visām norādītajām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam visu parāda summu pilnā apmērā.. Puse var atsaukties uz Force Majeure apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā noteiktās saistības. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu otro un turpmākās reizes tikai gadījumā, ja viņš ir veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus iepriekšējā Aizdevumu atmaksai pilnā apmērā un pienācīgā kārtā ir izpildījis citus Līgumā noteiktos pienākumus. Pēc Force Majeure apstākļu novēršanas, Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma nosacījumiem. Planētas bagātākie cilvēki. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevējam maksu par Aizdevuma kontroli un atmaksāt Aizdevumu Aizdevuma atmaksas datumā atbilstoši Līguma noteikumiem. Iesniedzot Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības un/vai nav kavētu maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un pēc Reģistrācijas maksas saņemšanas no Aizņēmēja, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam  Aizdevuma līgumu  uz Aizņēmēja  reģistrējoties uzrādīto  e-pasta adresi.

Aizdevuma termiņu sāk skaitīt Aizdevuma izsniegšanas dienā.

JURIDISKAS PERSONAS PIETEIKUMS KREDĪTA SAŅEMŠANAI Vieta

. Aizņēmējs piekrīt  nodot apstrādei Aizdevuma pieteikumā norādītos  datus par Aizņēmēju. Gadījumā, ja Aizdevuma pieprasījums tiek noraidīts, Aizņēmējs par to tiek informēts minētā paziņojuma ietvaros. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus. Veicot Aizdevuma Pagarināšanas maksas samaksu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma uzdevumā Līguma  Nr. apakšpunktā noteiktajā veidā un kārtībā, Aizņēmējs Lietotāja profilā ievada savu Paroli. BigBank atsauksmes. Šāds Force Majeure ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt- dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un jebkura kara darbība. Aizdevuma atmaksas termiņu. Veicot šajā punktā norādītās  darbības,  maksājuma mērķi ir jānorāda "Piekrītu AS Lateko Līzings līguma noteikumiem". Lai veicinātu Aizņēmēja saistību izpildi, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam paziņojumus un atgādinājumus uz Aizdevuma pieteikumā norādīto Aizņēmēja mobilā tālruņa numuru un elektronisko adresi. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar ierakstīto vēstuli, nosūtot to uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto dzīves vietas adresi. Aizdevuma pieteikums VIA Credit. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu  uz Aizņēmēja reģistrācijas brīdī norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu. Nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no saistību izpildes. aizpildot Aizdevuma pieprasījumu  savā Lietotāja kontā, norādot Aizdevuma summu un atmaksas termiņu. Aizdevējs nav atbildīgs, ja iepriekš minēto darbību rezultātā informācija par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju kļūst zināma trešajām personām. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Gadījumā, ja saņemto naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Saņemot Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju nosūtot paziņojumu īsziņas veidā. Aizdevuma termiņu ir iespējams pagarināt. apakšpunktā norādīto nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.  Aizdevējam nav pienākuma pamatot Aizdevuma pagarināšanas atteikuma iemeslu. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai ir iesniegta tiesā prasība par Aizņēmēja pasludināšanu par maksātnespējīgu. Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Aizņēmējs piesakoties Aizdevumam, reģistrējas Mājas lapā. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad Aizņēmējs pilnībā atmaksājis Aizdevējam viņam izsniegto Aizdevumu, kā arī samaksājis Maksu par Aizdevuma kontroli. Reģistrējoties, Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt Aizdevumu.  Aizņēmējs apzinās tiesiskās  sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizdevējs vienlaicīgi izsniedz Aizņēmējam tikai vienu Aizdevumu. Ar hipotekāro kredītu iespējams iegādāties nekustamo īpašumu vai apķīlāt esošo īpašumu, lai iegūtu naudu savu mērķu realizēšanai

Komentāri