Aizdevuma pieteikums Bino

– Jaunums Latvijas nebanku kredītu tirgū. Aizņemoties no bino ir nepieciešama: elektroniskā pasta adrese mobilā tālruņa nr. Atmaksāt parādu ir iespējams, ja ir regulāri ienākumi, tādēļ šis nosacījums ir pats būtiskākais kredīta iegūšanai. Precīzu informāciju par līguma nosacījumiem var uzzināt, aizpildot pieteikuma anketu. Aizņemoties atkārtoti atlaide komisijas maksai vairs nav spēkā. Uzņēmums ir ieguvis PTAC licenci patērētāju kredītu pakalpojumu sniegšanai Latvijas teritorijā un tā darbība tiek kontrolēta saskaņā ar Latvijas likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Kredīta apmērs ir salīdzinoši neliels un kā garantija parāda apmaksai kalpo klienta piekrišana līguma nosacījumiem.  Aizņēmējs apzinās tiesiskās  sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Lai veicinātu Aizņēmēja saistību izpildi, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam paziņojumus un atgādinājumus uz Aizdevuma pieteikumā norādīto Aizņēmēja mobilā tālruņa numuru un elektronisko adresi. Apstiprinot līgumu Jūs piekrītat, ka ir iepazinušies ar bino kredīta saņemšanas nosacījumiem. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Aizdevuma pieteikums Bino.

Aizdevumu pieteikumi -

.

"" apraksts un atsauksmes | CredPro

. Reģistrējoties,  Aizņēmējam  ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā  sniegtie  norādījumi. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.. Force Majeure neietilpst publiskas varas subjektu izdoti tiesību akti. Aizņēmējs piesakoties Aizdevumam, reģistrējas Mājas lapā. Papildus elektroniski tiek pārbaudīta kredītvēsture Latvijā reģistrētajos kredītbirojos. Nomas ir nomas sistēma, saskaņā ar kuru klients nomā īpašumu. Privātpersonas var un mēģināt rast dzīvotspējīgu risinājumu savu parādu. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu  uz Aizņēmēja reģistrācijas brīdī norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru. Nemaksātājiem papildus jārēķinas, ka viņu vārds tiks iekļauts parādnieku datu bāzēs – melnajos sarakstos un aizņemties atkārtoti būs sarežģītāk un dārgāk. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies tādu iemeslu dēļ, kurus Aizdevējs patstāvīgi nevarēja kontrolēt un novērst. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu otro un turpmākās reizes tikai gadījumā, ja viņš ir veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus iepriekšējā Aizdevumu atmaksai pilnā apmērā un pienācīgā kārtā ir izpildījis citus Līgumā noteiktos pienākumus. Vajadzības gadījumā dati tiek pārbaudīti VSAA, VID datubāzēs, kā arī klientam var lūgt atsūtīt bankas konta izrakstu par pēdējiem sešiem mēnešiem, lai pārliecinātos par norādītā atalgojuma patiesumu. Kad tas izdarīts, atliek gaidīt atbildi un naudu savā kontā. apakšpunktā noteiktajā veidā un kārtībā, Aizņēmējs Lietotāja profilā ievada savu Paroli. Šis maksājums nemazina nepieciešamību veikt pamatsummas atmaksu. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu  jebkādam likumīgam mērķim. apakšpunktā norādīto nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim. Tomēr tas ir iegādes opciju beigās noteiktā termiņa. Visām norādītajām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām. Vai aizdevuma saņemšanai ir nepieciešami dokumenti Bino aizdevums ir pieejams internetā. Šāds Force Majeure ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt- dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un jebkura kara darbība. Sasniedzot noteiktu parāda slieksni naudas atgūšana tiek uzticēta parādu piedzinējiem, bet, ja tas nepalīdz parāda atgūšana tiek veikta tiesas ceļā. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai ir iesniegta tiesā prasība par Aizņēmēja pasludināšanu par maksātnespējīgu. Aizdevuma termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Aizdevuma Pagarināšanas maksas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja norēķinu kontu. Ja Aizņēmējs pagarina Aizdevuma termiņu vairāk kā divas reizes pēc kārtas, Aizņēmējam ir jāatsaucas uz Aizdevēja aicinājumu sazināties ar Aizdevēju, lai vienotos par alternatīvu situācijas risinājumu. Aizņēmējs piekrīt  nodot apstrādei Aizdevuma pieteikumā norādītos  datus par Aizņēmēju. Izvērtē savas vajadzības un finansiālās iespējas atmaksāt aizdevumu. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā. Aizdevuma pieteikums Bino. Katrs klients ir atšķirīgs, katrs pieteikums tiek vērtēts individuāli. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. aizpildot Aizdevuma pieprasījumu  savā Lietotāja kontā, norādot Aizdevuma summu un atmaksas termiņu. Veicot Aizdevuma Pagarināšanas maksas samaksu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma uzdevumā Līguma  Nr. Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Klientiem nav jāiesniedz dokumenti, nav nepieciešama arī ķīla vai galvotājs. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma nosacījumiem. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.  Aizdevējam nav pienākuma pamatot Aizdevuma pagarināšanas atteikuma iemeslu. Reģistrējoties, Aizņēmējs aizpilda reģistrācijas anketu, aizpildot tajā visas norādītās ailes. Aizdevuma atmaksas termiņu. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, vadoties no savas Privātuma politikas, kas tika publicēta mājas lapā www.latcredit.lv „Privātuma atruna”. Aizdevuma termiņu ir iespējams pagarināt. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt Aizdevumu. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un pēc Reģistrācijas maksas saņemšanas no Aizņēmēja, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam  Aizdevuma līgumu  uz Aizņēmēja  reģistrējoties uzrādīto  e-pasta adresi. savs bankas konts Pirms aizdevuma piešķiršanas kredītspeciālisti pārbaudīs vai atbilsti visām prasībām. Aizdevuma termiņu sāk skaitīt Aizdevuma izsniegšanas dienā. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar ierakstīto vēstuli, nosūtot to uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto dzīves vietas adresi. Saņemot Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju nosūtot paziņojumu īsziņas veidā. Puse var atsaukties uz Force Majeure apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā noteiktās saistības. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem. Par maldinošas informācijas sniegšanu draud likumā paredzētā atbildība. Ātro kredītu maksātnespējas pārbaude. Gadījumā, ja saņemto naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam visu parāda summu pilnā apmērā. Vajadzības gadījumā ir iespējams par maksu pagarināt līguma darbības termiņu. Procenti par faktiski izmantotām dienām tiek aprēķināti atbilstoši aizņēmuma likmei dienā, kas ir norādīta Speciālajos noteikumos. Nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no saistību izpildes. Pēc Force Majeure apstākļu novēršanas, Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu izmaksāt Aizņēmējam Aizdevumu, Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto mobilā telefona numuru īsziņu ar tekstu "Jums ir piešķirts kredīts. Aizdevējs vienlaicīgi izsniedz Aizņēmējam tikai vienu Aizdevumu. Reģistrējoties, Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti. Iesniedzot Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības un/vai nav kavētu maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju. Aizņemies atbildīgi, ja nepieciešams jau dažās minūtēs. Paroles atkārtota ievadīšana apstiprinot Aizdevuma pieteikumu apliecina Aizņēmēja gribu atkārtoti nodibināt tiesisko attiecību ar Aizdevēju.

Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Aizdevējs nav atbildīgs, ja iepriekš minēto darbību rezultātā informācija par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju kļūst zināma trešajām personām. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad Aizņēmējs pilnībā atmaksājis Aizdevējam viņam izsniegto Aizdevumu, kā arī samaksājis Maksu par Aizdevuma kontroli. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešai personai pēc savas izvēles. Aizņemties ar sabojātu kredītvēsturi vienmēr ir problemātiski, taču atsevišķos gadījumos tas ir iespējams. Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevējam maksu par Aizdevuma kontroli un atmaksāt Aizdevumu Aizdevuma atmaksas datumā atbilstoši Līguma noteikumiem. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. Izvēlēties aizdevēju. Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas maksas samaksu, ar to piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas maksas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju. Gadījumā, ja Aizdevuma pieprasījums tiek noraidīts, Aizņēmējs par to tiek informēts minētā paziņojuma ietvaros. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Veicot šajā punktā norādītās  darbības,  maksājuma mērķi ir jānorāda "Piekrītu AS Lateko Līzings līguma noteikumiem"

Komentāri