5 iemesli, kādēļ būtiski nekavēties ar aizdevuma atmaksu!

Arhīvglabātavās nodrošina institūcijas apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju. Dokumentu iznīcināšanas aktu sagatavo un nosūta Latvijas Nacionālajam arhīvam papīra formā divos eksemplāros. Uzskaites pamatvienības ir arhīva fonds un glabājamā vienība. Regulāri seko mēriekārtu rādījumiem un, ja konstatē mikroklimata svārstības un novirzes no normas par pieciem grādiem pēc Celsija vai pieciem procentiem relatīvā gaisa mitruma, veic pasākumus mikroklimata stabilizācijai. Atzīmē norāda datumu, kad dokuments iznīcināts vai nodots iznīcināšanai, kā arī par dokumentu iznīcināšanu vai nodošanu iznīcināšanai atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu un parakstu. Atklājot glabātavā pelējumu, kukaiņus vai grauzējus, nekavējoties veic drošības pasākumus, lai tos likvidētu. Kontakti arhīvglabātavās ir hermētiski noslēdzami. Arhīvglabātavās izmanto slēgta tipa elektroinstalāciju. Mēs nodrošinām piekļuvi Personas datiem ar parolēm atbilstošā līmenī un slēdzam konfidencialitātes līgumus ar personām, kuras piekļūst jūsu Personas datiem. Dokumentu iznīcināšanas aktā vienāda veida dokumentu un lietu nosaukumus ieraksta tikai vienu reizi, norādot to datējumu un kopskaitu. iespējas iekļaut aprakstus un tajos ietverto informāciju Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā. Ja sērijas ir nelielas, vairākas sērijas var apvienot vienā uzskaites sarakstā. Ja institūcijas pārvaldībā ir datubāzes un informācijas sistēmas, kas satur pastāvīgi glabājamus dokumentus elektroniskā formā, dokumentus apraksta pēc to izvērtēšanas normatīvajos aktos par informācijas sistēmu izvērtēšanu noteiktajā kārtībā. Ja aprakstīšana netiek veikta Latvijas Nacionālā arhīva Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā, uzziņu sistēmu iesniedz saskaņošanai Latvijas Nacionālajā arhīvā izklājlapās vai formātā elektroniski vai divos eksemplāros papīra formā. Fonda lietu glabā līdz arhīva fonda slēgšanai un kopā ar pastāvīgi glabājamiem dokumentiem nodod Latvijas Nacionālajā arhīvā. Gadījumos, uz kuriem šī Privātuma politika nav attiecināma, jūsu Personas dati tiek apstrādāti tikai piekrišanas vai līguma nolūkā. Dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļus, kas neizdala dokumentiem un cilvēku veselībai kaitīgas vielas. Atrastos elektroniskos dokumentus, kas saglabāti datņu serveros, reģistros vai datubāzēs uz serveriem, izvieto datņu servera noteiktā direktorijā saskaņā ar institūcijas noteikto kārtību. Ja konstatē neatbilstību uzziņu sistēmai, aktu kopijas iesniedz Latvijas Nacionālajā arhīvā. Arhīvglabātavas uztur kārtībā, nepieļaujot pelējuma, insektu un grauzēju invāziju un putekļu uzkrāšanos. trešajā daļā apkopo dokumentu iznīcināšanas aktus. dokumentu veids un informācijas nesēja forma. Sakārtotos un aprakstītos dokumentus glabā institūcijas arhīvā vai akreditētā privātā arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. periodiski atputekļo plauktus, kārbas un dokumentus. Augstākā līmenī sniedz visām apraksta vienībām kopīgu informāciju. Aizliegts apvienot arhīvglabātavu ar darba telpu. akti par dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi. Gardnerella vaginalis un Mobiluncus species.  I. Ja sērijā vai tās apakšlīmenī sistematizēti dokumenti par pasākumu vai aktivitāti, aprakstam pievieno informāciju par pasākumu vai aktivitāti. Pēc saskaņošanas vienu minētā akta eksemplāru Latvijas Nacionālais arhīvs atdod institūcijai. Bojātiem dokumentiem pēc konsultēšanās ar Latvijas Nacionālo arhīvu bojājumus novērš. Minētajā aktā neiekļauj īslaicīgi glabājamās lietas un dokumentus, ja par attiecīgo dokumentu pārvaldības periodu nav veikta pastāvīgi glabājamo dokumentu un ilgstoši glabājamo dokumentu aprakstīšana. Papildu drošībai un stabilam mikroklimatam, kā arī lai pasargātu dokumentus no gaismas iedarbības, arhīvglabātavas veido bez logiem ar dabisko vai piespiedu ventilāciju, nodrošinot gaisa apmaiņu. Ja minēto aktu nosūta elektroniskā formā, Latvijas Nacionālais arhīvs to saskaņo elektroniski. salīdzina iznīcināmo lietu faktisko skaitu ar aktā norādīto lietu skaitu. Šādi izdalījumi satur maksts epitēlija šūnas, laktobaktērijas un nedaudz leikocītus. Dokumentus, kuriem nav izveidota arhīvglabātava, glabā slēdzamos skapjos vai telpās, kas nav pieejamas institūcijas apmeklētājiem. Mediķi uzsver, ka pastiprinātu un izmainītu maksts izdalījumu rašanās pamatā ir trīs visbiežāk sastopamās maksts infekcijas – populārākā ir bakteriālā vaginoze, taču bez tās ir sastopamas arī tādas infekcijas, kā sēnīšu kolpīts un trihomonozais kolpīts. Izstrādājot civilās aizsardzības plānus, ugunsdrošības instrukcijas un līdzīgus dokumentus, tajos iekļauj pasākumus institūcijas arhīva aizsardzībai un evakuācijai, nosakot prioritātes noteiktu dokumentu grupu glābšanai. Tas ir dabisks un nepieciešams process. Šādā gadījumā mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka apstrādātāji, kuri apstrādā Personas datus, veic tikai tādas darbības, kuras mums ir uzdots veikt, un nodrošina atbilstošus organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus. Arhīva fonda līmenī sniedz informāciju par visu arhīva fondu kā vienu veselu. Ja sērija vai tās apakšlīmeņi veidoti pēc strukturālā principa, aprakstam pievieno informāciju par struktūrvienības administratīvo vēsturi. Izziņas teksta beigās norāda izziņā ietvertā satura pamatojumu – atsauci uz izmantotajiem dokumentiem. Lai nodrošinātu stabilu mikroklimatu, iekšējai apdarei izmanto materiālus ar termisko un higroskopisko kapacitāti, kas neizstaro kaitīgas vielas, nepiesaista putekļus un ekspluatācijas vai ugunsgrēka laikā nesadalās, izdalot kaitīgas vielas. Konstruējot arhīvglabātavu grīdas un starpstāvu pārsegumus, ņem vērā arhīva dokumentu svaru. Pēc Latvijas Nacionālā arhīva saskaņojuma saņemšanas institūcija organizē dokumentu iznīcināšanu. 5 iemesli, kādēļ būtiski nekavēties ar aizdevuma atmaksu. Ja arhīvglabātavās ir gāzes, apkures, ūdensvada vai kanalizācijas caurules, veic pasākumus iespējamā apdraudējuma novēršanai. Ja sērija vai apakšsērija ir liela un visi tajā sistematizētie viena veida dokumenti ir vienā formā, tai var veidot atsevišķu uzskaites sarakstu. Aprakstītajiem dokumentiem norāda uzskaites kodu. Lai saglabātu dokumentus, institūcija veido arhīvglabātavu vai slēdz līgumu ar attiecīgu pakalpojumu sniedzēju par dokumentu saglabāšanu. Turklāt jūsu Personas dati var tikt izpausti juridisko pakalpojumu sniedzējiem, ja šie Personas dati ir jāatklāj, lai identificētu, īstenotu vai aizstāvētu mūsu tiesības un likumīgās intereses. apraksta no vispārīgā uz konkrēto. Arhīvglabātavas telpas ir atdalītas no apmeklētājiem pieejamām telpām. Inficētos dokumentus izolē. Pirms to lietošanas konsultējas ar Latvijas Nacionālā arhīva speciālistiem. Arhīvglabātavas telpas ir nodrošinātas pret jebkāda veida neatļautu iekļūšanu, dokumentu tīšu bojāšanu un neatļautu iegūšanu. Atkarībā no arhīvā glabājamo dokumentu apjoma un sastāva institūcija veido vienu vai vairākas arhīvglabātavas. 5 iemesli, kādēļ būtiski nekavēties ar aizdevuma atmaksu. Ja visi obligātie elementi par sēriju vai tās apakšlīmeņiem norādīti vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmā, atsevišķu sērijas vai tās apakšlīmeņu aprakstu neveido. Aprakstīšanas kārtību un apraksta elementus saskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu līgumā par nodošanu pastāvīgā valsts glabāšanā. Minēto pārbaudi var apvienot ar citiem darbiem, piemēram, ar dokumentu atputekļošanu, sagatavošanu skenēšanai, nolasāmības pārbaudi. Aprakstot audiovizuālos un kinematogrāfiskos dokumentus, foto un skaņas dokumentus, apraksta elementus saskaņo ar Latvijas Nacionālo arhīvu. Dokumentu uzskaiti veic, lai nodrošinātu informāciju par arhīva dokumentu sastāvu un skaitu. Ja pārbaudes gaitā atklāts dokumentu iztrūkums, sastāda aktu par dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi un organizē to meklēšanu. Normāli maksts izdalījumi – izdalījumi no maksts ir katrai sievietei. Lai dokumentus pasargātu no gaismas iedarbības, tos var glabāt arī slēgtos skapjos, slēgta tipa plauktos, saiņos, kārbās vai konteineros, kā arī novietojot sastatņu plauktus perpendikulāri logiem. Tādējādi jums ir tiesības pieprasīt cilvēku personāla iejaukšanos, lai paustu savu viedokli un apstrīdētu pieņemto lēmumu. Neglābjami bojātos un meklēšanas rezultātā neatrastos dokumentus, kas iekļauti nacionālajā dokumentārajā mantojumā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izslēdz no nacionālā dokumentārā mantojuma. pieejamības nosacījumi, ja tādi ir. Lai sazinātos ar jums, mēs izmantosim pasta sūtījumus, e-pastu, tālruni un īsziņas. Pirms telefonsarunas ierakstīšanas Datu subjekts tiek informēts par ierakstīšanu un par ierakstīšanas nolūku. citas iekšējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. audiovizuālajiem, fotodokumentiem un skaņas dokumentiem. Meklēšanā atrastās lietas novieto atpakaļ to glabāšanas vietā. salīdzina uzskaites kodus un nosaukumus uzskaites sarakstos ar uzskaites kodiem un nosaukumiem uz lietām. Atbilstošie pasākumi tiek noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas, apstrādājot Personas datus. Izdevīgi piedāvājumi 365 dienas gadā. Dokumentus arhīva fonda lietas katrā daļā grupē hronoloģiskā secībā. Izsniedzot izmantošanai papīra dokumentus un elektroniskos dokumentus ārējos informācijas nesējos, dokumentu izmantošanu reģistrē institūcijā noteiktajā kārtībā. Grīdām izmanto antistatiskus un antiseptiskus pārklājumus, lai tās būtu viegli kopjamas. Reģistros un datubāzēs atrastos elektroniskos dokumentus piesaista atbilstošajam reģistram vai datubāzes ierakstam. valodu, ja tā atšķiras no valsts valodas. Ja nav iespējams izveidot arhīvglabātavas bez logiem, veic pasākumus dokumentu aizsardzībai pret gaismu un ventilācijas nodrošināšanai. Arhīvglabātavas atdala no laboratoriju, ražošanas, noliktavu un citu veidu telpām, kurās glabā pārtikas produktus vai ķīmiskās vielas, un tām nav kopēja ventilācijas sistēma.

Dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi institūcijas arhīvā veic pabeigtām un aprakstītām lietām ne retāk kā reizi astoņos gados. Pēc mēriekārtas garantijas termiņa beigām institūcija reizi gadā pārbauda arhīvglabātavu mēriekārtu precizitāti, salīdzinot to rādījumus. triju mēnešu laikā saskaņo institūcijas iesniegto uzziņu sistēmu. Šādā gadījumā mēs iesakām izlasīt šo tīmekļa vietņu privātuma paziņojumus un tieši sazināties ar šo tīmekļa vietņu pārvaldītājiem, ja jums rodas kādi jautājumi par to, kā viņi izmanto jūsu Personas datus. neatkārto informāciju zemākā līmenī, ja tā minēta augstākā līmenī. arhīva fonda uzziņu kods – institūcijas kods Latvijas Nacionālā arhīva Vienotajā valsts arhīvu informācijas sistēmā un arhīva fonda numurs, ja tāds ir piešķirts. ja nepieciešams nošķirt ierobežotas pieejamības dokumentus. Glabājamās vienības uzskaites sarakstā sistematizē pa sērijām un to apakšlīmeņiem. Mēs jūs informēsim par izmaiņām, publicējot atjauninātu Privātuma politikas versiju Tīmekļa vietnē. regulāri tīra un mazgā grīdas, izvēloties tīrīšanas līdzekļus, kas nevar nodarīt bojājumus dokumentiem. Izziņas sastādīšanai izmanto tikai dokumenta oriģinālu vai tā atvasinājumu, ja tas izstrādāts un apliecināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Aprakstīšanu var veikt visiem institūcijas arhīva fonda dokumentiem vai atsevišķai apraksta vienībai – apakšfondam vai sērijai, ja ir saskaņota vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēma. Pēdējā gadījumā jums tiek dota viegli izpildāma iespēja nepiekrist attiecīgo ziņojumu saņemšanai. Tādēļ, ja jūs vēlaties nosūtīt mums pieprasījumu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, jums ir jāapstiprina jūsu identitāte, lai mēs jūs varētu pareizi identificēt. Arhīvglabātavai nodrošina vismaz divu stundu ugunsizturību. Lai nodrošinātu institūcijas pastāvīgi glabājamo dokumentu un ilgstoši glabājamo dokumentu kontroli, laikus konstatētu dokumentu iztrūkumu un iespējamos bojājumus, institūcija regulāri veic esības un fiziskā stāvokļa pārbaudi. Papīra dokumentu fizisko stāvokli nosaka vizuāli. Strukturālo inženiertehnisko risinājumu izstrādā, ņemot vērā arhīvglabātavu izvietojumu un paredzamo noslogojumu

Komentāri